İnsanlık ve Toplum Perspektifinden Müzik Temelli Etkileşim ve İletişim

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2355-2360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik, bireylerin duygu ve düşüncelerini sesler aracılığı ile birbirlerine aktararak anlamlı bir etkileşim ve iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaktadır. Ne var ki müzik eserlerinin birey tarafından nasıl algılandığı ve anlamlandırıldığı, kültürel temellere dayalı ortak bir sosyal hafıza ve ortak bir anlamlandırma (kodlama) ile ilintilidir. Nitekim melodik, ritmik ve tınısal yapının ortaya çıkardığı estetik ahengin insanda meydana getirdiği fizikî ve ruhî dinamiklerin etkilerine dair yapılan araştırmalar; bu dinamiklerin ortaya çıkmasında bireylerin ortak algı şemalarının etkili olduğunu göstermektedir. İşte bu ortaklık, birey ve toplum arasındaki müzik temelli etkileşimi tetiklemekte, etkileşim de iletişim sürecini doğurmaktadır. Aktarım sırasında bireyler arası kurulan iletişim aynı zamanda bağlayıcı bir ifade gelişmesine de yol açmaktadır. Bu ifadeleri, müzik çerçevesinde kültürel ögelerin toplumda yansıması olarak adlandırmak mümkündür. Zira müziğin temelinde aktarım, etkileşim, iletişim ve bağ kurma olguları yatmaktadır. Başka bir ifade ile bireyler arası sosyal ve kültürel bağlar aktarılmadan müzik işlevselliğini kazanamaz. Yani toplumsal kültürün yapı taşlarından biri olan müzik iletişim merkezlidir. Yukarıda yer alan tanımlamalar ışığında yapılan bu araştırmada, toplumsal bağlarla aktarımı sağlanan müzik temelli etkileşim sürecinin bireyler arası iletişime yönelik yansılamalarına ve kitle müzik ilişkisine dair perspektiflere dikkat çekilmek istenmiştir. Yine araştırmada yer alan bilgiler ve yorumlar sosyal araştırma tiplerinden Tümdengelimli Tanımlayıcı Araştırma Yaklaşımı perspektifinde tasvir edilerek (tanımlanarak) yorumlanmış ve konuya dair genel bir bakışın sunulması amaçlanmıştır. Sonuç bölümünde ulaşılan yargılar; aktarım, yansıtma, etkileşim, ilişki, iletişim, bağlantısallık, kapsayıcılık, birey, kimlik, sınıf, aidiyet, toplum, kültür ve ulus ekseninde müzik olarak sıralanmıştır. Elde edilen bilgilerin ve sonuç bölümünde verilen yargıların araştırmaya genel bir perspektif sunacak nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

How music perceived, this is related to cultural and social memory. Studies examining the effects of melodic and rhythmic structure on humans; shows that individuals have a shared memory. Shared memory supports music-based interaction between the individual and society. Interaction also creates the communication process. Communication between individuals also develops a binding statement. These expressions are the cultural reflection of music in society. In other words, music is formed by the transfer of social and cultural ties between individuals. Music is centered on social and cultural communication. Because music provides the establishment of interaction, communication emotion thought process and through sounds. In this research, general information about music-based interaction and communication will be given. In addition,  there will be drawn to attention to perspectives on the relationship between human masses and music. The information and comments in this research will define and interprete in the perspective of Deductive Descriptive Research Approach, which is one of the social research types. In addition this research, aimed to provide an overview of the subject. Conclusions of the reached are; transfer, reflection, interaction, relation, communication, connectivity, inclusiveness, individual, identity, society, culture and nation orianteted music. It is thought that the information obtained and the judgments given in the conclusion section are of a nature to present a general perspective to the research.

Keywords