Türkiye’deki İlkokul ve Ortaokul İngilizce Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: 2006, 2013 ve 2018 Öğretim Programları

Author :  

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:26:42.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2124-2130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de 2006, 2013 ve 2018 yıllarında güncellenen İlkokul ve Ortaokul İngilizce Öğretim Programlarındaki (MEB, 2006; 2013; 2018) farklılıkları program tasarım modeli, programın hedefleri, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve ölçme değerlendirme boyutlarına göre karşılaştırmalı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi, vaka incelemesi olarak desenlenmiştir. Veriler doküman analiziyle incelenmiş öğretim programlarındaki farklılıklar program tasarım modeli, programın hedefleri, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve ölçme değerlendirme açısından incelenmiştir.

2006’dan 2018 İngilizce Öğretim Programına kadar programlardaki iyileştirmelerin üzerindeki uluslararası standartlara uyma çabasının ve güncel yabancı dil öğretimi teori ve pratiklerinin etkileri görülmektedir. Programlar incelendiğinde 2006 programının aksine 2013 ve 2018 programlarında öğrencilerin otantik iletişimsel ortamlarda dil kullanımına, öz-değerlendirme, kültürel farkındalık ve özerk öğrenmeye odaklanılmıştır. Uluslararası yeterlilikler ve değerler eğitiminin programa yansıtılması ise 2018 program güncellemesiyle gerçekleşmiştir.

Keywords

Abstract

This study investigated the curriculum renewal of the Primary and Secondary School English Curriculum (MEB, 2006; 2013; 2018) carried out in Turkey in 2006, 2013 and 2018. The curricula were compared based on their curriculum design model, curriculum objectives, content, learning-teaching and assessment. The research model of the research was a case study. The data were analyzed by document analysis and the differences in the curricula were examined in terms of curriculum design, program objectives, content, learning-teaching and assessment and evaluation.

It was revealed that the improvements in the curricula from 2006 to 2018 was to comply with international standards and current language teaching theory and practice. The results showed that unlike the curriculum 2006, the curricula 2013 and 2018 focused on the students' language use in authentic and communicative environments, self-assessment, cultural awareness and autonomous learning. The curriculum  renewal 2018 included key compentencies and values education in the curriculum.

Keywords


 • Bayyurt, Y. (2012). 4+4+4 Eğitim Sisteminde Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim

 • Bayyurt, Y. (2012). 4+4+4 Eğitim Sisteminde Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri 12 – 13 Kasım.

 • Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (2007) Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. 5th Edition, Allyn & Bacon, Boston.

 • Clark, J. (1987). Curriculum renewal in school foreign language learning. Oxford: Oxford University Press.

 • Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2014). Understanding research: A consumer's guide (2nd ed.). London, UK: Pearson Higher Ed. Press.

 • Demirtaş, Z. & Erdem, S. (2015). 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir ÖncekiProgramla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5 (2) , 55-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/20639/220099

 • Erdem, C. & Eğmir, E. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2) , 123-138. DOI: 10.32709/akusosbil.428727

 • Guardado, Martin & Light, Justine. (2020). Curriculum Development in English for Academic Purposes: A Guide to Practice. Palgrave Macmillan: Switzerland. 10.1007/978-3-030-47468-3.

 • Jacobs, H. H. (2010). Curriculum 21: Essential education for a changing world. ASCD.

 • Karsantık, Y., & Yağcı, E. (2021). Türkiye’de İngilizce dersi öğretim programlarındaki değişim üzerine araştırmalar: Bir meta-sentez çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 625-654.

 • Kattington, L. E. (2010). Handbook of curriculum development. Nova Science Pub Inc; UK ed.

 • Kırkgöz, Y. (2007). English language teaching in Turkey: Policy changes and their implementations. RELC Journal, 38, 216-228.

 • MEB (2006) İngilizce İlköğretim Programı. Ankara: MEBMEB (2013) İngilizce İlköğretim Programı. Ankara: MEB

 • MEB (2018) İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB MEB, (2021). 20. Milli Eğitim Şurası Kararları. Ankara: MEB

 • Özüdoğru, F. (2017). İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programı Kapsamında Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(42), 189 - 210.

 • Richards, J. C. (2013). Curriculum approaches in language teaching: Forward, central, and backward design. RELC Journal, 44(1), 5–33. https://doi.org/10.1177/0033688212473293.

 • Talla, M. (2012). Curriculum Development: Perspectives, Principles and Issues Kindle Edition Delhi: Pearson

 • Yücel, E., Dimici, K., Yıldız, B. & Bümen, N. (2017). Son 15 Yılda Yayımlanan İlk ve Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2) , 702-737. DOI: 10.12984/egeefd.305922

                                                                                                    
 • Article Statistics