Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Performansının SWARA-SD-MAIRCA Modeliyle Değerlendirmesi

Author:

Year-Number: 2022-100
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-26 20:58:02.0
Language : Türkçe
Konu : Bankacılık ve Sigortacılık
Number of pages: 2266-2279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada amaç SWARA-SD-MAIRCA karar modeliyle Türkiye’de düzenli olarak faaliyette bulunan 13 bireysel emeklilik şirketinin 2015-2020 dönemindeki performansını analiz etmektir. Bu amaçla çalışmada önceki literatür doğrultusunda seçilen altı göstergeye ilişkin sübjektif (SWARA) ve objektif (SD) ağırlıklar hesaplanmıştır. Ardından sübjektif ve objektif ağırlıklar birleştirilerek yeni ağırlık katsayıları elde edilmiştir. Performans değerlendirmede önerilen bütünleşik modelin son aşamasında ise hesaplanan ortak ağırlıkların MAIRCA modeline entegre edilmesi ile bireysel emeklilik şirketlerinin performansı analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda analize konu olan tüm yıllarda en önemli performans kriterinin katılımcıların fon tutarı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca ilaveten MAIRCA uygulamasından elde edilen sıralama sonuçlar tüm yıllarda Garanti Emeklilik ve Hayat’ın en başarılı şirket olduğunu ancak Aegon Emeklilik ve Hayat’ın ise en başarısız şirket olduğunu göstermektedir. Ayrıca, analiz sonuçları Allianz Hayat ve Emeklilik ve Fiba Emeklilik ve Hayat şirketleri haricinde geri kalan şirketlerin performans sıralamasının analiz döneminde değişmediğini göstermektedir. Bu da sektörde önemli bir rekabet eksikliğine işaret etmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the performance of 13 private pension companies operating regularly in Turkey in the 2015-2020 period with the SWARA-SD-MAIRCA decision model. For this purpose, subjective (SWARA) and objective (SD) weights are calculated for six indicators selected in line with the previous literature. Then, the subjective and objective weights are combined and new weight coefficients were obtained. In the last stage of the integrated model in performance evaluation, the performance of private pension companies is analyzed by integrating the calculated combined weights into the MAIRCA model.  As a result of the study, it is determined that the most important performance criterion in all the years that are the subject of the analysis is the fund amount of the participants. In addition to this result, the ranking results obtained from the MAIRCA application demonstarte that Garanti Pension and Life is the most successful company in all years, while Aegon Pension and Life is the most unsuccessful. Moreover, the results of the analysis indicate that the performance ranking of the remaining companies do not change during the analysis period, except for Allianz Hayat and Emeklilik and Fiba Emeklilik and Hayat companies. This indicates a significant lack of competition in the sector.

 

Keywords