Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:17:13.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 2027-2032
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi veri tabanındaki 2018 Ocak ile 2022 Ocak aralığındaki lisansüstü tezler taranarak yapılmıştır. Çalışma grubunu 2018 Ocak ve 2022 Ocak tarihleri arasında yazılan üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini konu alan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Toplamda 65 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Verilere SPSS Programı kullanılarak Frekans analizi yapılmıştır. İncelemesi yapılan lisansüstü tezlerin türlerine yıllarına, yayın diline, araştırma desenine, çalışma grubu büyüklüğüne ve birlikte araştırılan değişkenlere göre dağılımı incelenmiştir. Lisansüstü tezlerin çoğunun yüksek lisans tezinin oluşturduğu, çoğunun yazım dilinin Türkçe olduğu, çoğu tezin araştırma deseni olarak nicel desen kullandığı, tezlerin çoğunun çalışma grubunun 301-600 katılımcı arasında olduğu, 2018-2022 tarihleri aralığında her yıl üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin üzerinde çalışıldığı ve iletişim becerilerinin başta demografik değişkenler olmak üzere çeşitli değişkenlerle incelendiği ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular tartışılmış ve bulgulara dayalı önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the postgraduate theses on the communication skills of university students in Turkey. In the research, document analysis method, one of the qualitative research designs, was used. The data of the Higher Education Council (YÖK) Thesis Center were scanned for the postgraduate theses between January 2018 and January 2022. The study group consists of postgraduate theses on the communication skills of university students, written between January 2018 and January 2022. A total of 65 postgraduate theses were reached. Data were analyzed in SPSS program. The distribution of these postgraduate theses was examined according to the types, years, publication language, research design, size of the study group and the variables researched together. It was revealed that most of the postgraduate theses were master's theses, most of them were written in Turkish, most of the theses used quantitative design as a research design, the study group of most of the theses was between 301-600 participants, the communication skills of university students were studied every year, between 2018 and 2022 and communication skills were examined with various variables, especially demographic ones. The findings were discussed and recommendations based on the findings were given.

Keywords


 • Akgün, R., & Çetin, H. (2018). ''Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin ve empati düzeylerinin

 • Akgün, R., & Çetin, H. (2018). ''Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin ve empati düzeylerinin belirlenmesi'', Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3): 103-117.

 • Aliusta, Z., Akmanlar, Z., & Gökkaya, F. (2019). ''Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi'', Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(1), 10-13.

 • Back, A., Tulsky, J. A., & Arnold, R. M. (2020). Communication skills in the age of COVID-19. Annals of internal medicine, 172(11), 759-760.

 • Arslan, A., & Bardakçı, S. (2020). ''Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin iletişim becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi'', Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20): 36-70.

 • Balcı, S., & Ersanlı, K. (1998). ''İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması'', Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10): 7-12.

 • Barker, A. (2010). Improve Your Communication Skills, Kogan Page Publishers, London.

 • Burleson, B. R. (1982). ''The Development of Comforting Communication Skills in Childhood and Adolescence'', Child Development, 53(6): 1578–1588.

 • Covey, S. R. (2017). Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı (Çev.: Osman Deniztekin, Filiz Nayır Deniztekin), Varlık Yayınları, İstanbul.

 • Iksan, Z. H., Zakaria, E., Meerah, T. S. M., Osman, K., Lian, D. K. C., Mahmud, S. N. D., & Krish, P. (2012). ''Communication skills among university students'', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59: 71-76.

 • Koç, B., & Kavas Büyükgöze, A. (2015). ''Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık, Kişilerarası Problem ÇözmeBecerileri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve İletişim Beceri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi'', Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(2): 783-799.

 • Koser, İ. E., & Barut, Y. (2020). ''Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Problem Çözme Becerileri ve Bağlanma Stilleri İlişkisi'', OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(23): 1765-1789.

 • Kuzu, A., & Eker, F. (2010). ''Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerilerinin Diğer ÜniversiteÖğrencileri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi'', Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 12(3).

 • Öztürk, H. İ. (2020). ''Hayat Boyu Öğrenme Alanında Yapılan Tezlerin İçerik Analizi'', International Journal of Active Learning, 5(1): 12-32.

 • Tuna, Y. (2012). ''İletişim Kavramı ve İletişim Süreci'' (Ed. İzlem Vural), İletişim, ss. 2-23, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

 • Van Der Vleuten, C., Van Den Eertwegh, V., & Giroldi, E. (2019). ''Assessment of Communication Skills'', Patient Education and Counseling, 102(11): 2110-2113.

 • Worth, R. (2004). Communication Skills, Infobase Publishing, New York.

 • Yenilmez, K., & Sölpük, N. (2014). ''Matematik Dersi Öğretim Programı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi (2004- 2013)'', Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2): 33-42.

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara. Вердербер, Р. (2005). Психология общения, Олма-Пресс, Москва.

 • Лунева, О. В. (2005). "Общение. Знание. Понимание. Умение", Энциклопедия Гуманитарных Наук, (4): 157-Неменчинская, С. М. (2014). "Развитие Навыков Общения у Детей с Синдромом Раннего Детского Аутизма", Вестник Ленинградского Государственного Университета им. А.С. Пушкина, 3(4): 58-65.

 • Панфилова, А. П. (2007). "Теория и Практика Общения", М.: Академия, 144-157.

 • YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/IstatistikiBilgiler?islem=2 20.03.2022 tarihinde erişildi.

                                                                                                    
 • Article Statistics