Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 2027-2032
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi veri tabanındaki 2018 Ocak ile 2022 Ocak aralığındaki lisansüstü tezler taranarak yapılmıştır. Çalışma grubunu 2018 Ocak ve 2022 Ocak tarihleri arasında yazılan üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini konu alan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Toplamda 65 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Verilere SPSS Programı kullanılarak Frekans analizi yapılmıştır. İncelemesi yapılan lisansüstü tezlerin türlerine yıllarına, yayın diline, araştırma desenine, çalışma grubu büyüklüğüne ve birlikte araştırılan değişkenlere göre dağılımı incelenmiştir. Lisansüstü tezlerin çoğunun yüksek lisans tezinin oluşturduğu, çoğunun yazım dilinin Türkçe olduğu, çoğu tezin araştırma deseni olarak nicel desen kullandığı, tezlerin çoğunun çalışma grubunun 301-600 katılımcı arasında olduğu, 2018-2022 tarihleri aralığında her yıl üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin üzerinde çalışıldığı ve iletişim becerilerinin başta demografik değişkenler olmak üzere çeşitli değişkenlerle incelendiği ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular tartışılmış ve bulgulara dayalı önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the postgraduate theses on the communication skills of university students in Turkey. In the research, document analysis method, one of the qualitative research designs, was used. The data of the Higher Education Council (YÖK) Thesis Center were scanned for the postgraduate theses between January 2018 and January 2022. The study group consists of postgraduate theses on the communication skills of university students, written between January 2018 and January 2022. A total of 65 postgraduate theses were reached. Data were analyzed in SPSS program. The distribution of these postgraduate theses was examined according to the types, years, publication language, research design, size of the study group and the variables researched together. It was revealed that most of the postgraduate theses were master's theses, most of them were written in Turkish, most of the theses used quantitative design as a research design, the study group of most of the theses was between 301-600 participants, the communication skills of university students were studied every year, between 2018 and 2022 and communication skills were examined with various variables, especially demographic ones. The findings were discussed and recommendations based on the findings were given.

Keywords