Sağlık Göstergelerinin Sağlık Çıktılarına Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi

Author:

Year-Number: 2022-100
Number of pages: 2260-2265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık göstergeleri toplumun sağlık düzeyini gösteren parametrelerdir. Bu araştırmanın amacı, 2019 yılı OECD sağlık göstergelerinin sağlık sonuçlarına etkisinin yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmesidir. Veriler OECD tarafından yayınlanan Bir Bakışta Sağlık araştırma raporundan alınmıştır. Araştırmada seçilen sağlık göstergeleri 1000 kişiye düşen hemşire ve hekim sayısı, doğumda beklenen yaşam süresi, 100.000 kişi başına düşen ölüm oranı, sağlık harcaması ve satın alma paritesine göre kişi başı sağlık harcamasıdır. Bu boyutlardaki veriler farklı ölçüm oranlarına sahip olduğundan standartlaştırılmış z değerleri alınmıştır.  SPSS Versiyon 24 ve AMOS Versiyon 23 programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi yol analizi ile test edilmiştir. Sağlık harcamalarını hemşire ve hekim sayısı pozitif, satın alma paritesine göre kişi başı sağlık harcaması ise negatif etkilemektedir. Path modeli doğrudan etkiler açısından değerlendirildiğinde hekim sayısının (1,72) sağlık harcamaları üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Modele göre sağlık harcamalarına etkisi en düşük olan kişi başına düşen satın alma paritesine (-0,03) gore sağlık harcamalarıdır.

Keywords

Abstract

Health indicators are the parameters that show the health level of  society. The research is to analyze the impact of OECD health indicators on health outcomes by using the structural equality model. The are taken from the OECD's Health at a Glance research report. The indicators are the number of nurses and physicians per 1000 people, life expectancy at birth and the death rate per 100.000 people, health expenditure, per capita health expenditure. The data in these dimensions have different measurement rates were taken standardized z values. Structural equation modeling was tested with path analysis using SPSS Version 24 and AMOS Version 23 programs. The number of nurses and doctors positively, per capita health expenditure negatively affects health expenditures. When the path model was evaluated in terms of direct effects, it was determined that the number of doctors (1,72)  had the highest effect on health expenditures. According to the model, per capita health expenditure (-0,03) has the lowest effect on health expenditures

Keywords