İklim Girişimciliği Nedir?: Yeşil Girişimcilik İle Benzerlikler Ve Farklılıklar Açısından Teorik Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 22:17:43.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 1840-1846
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz koşullarında rekabet artışı ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler üretim zincirinin köklü bir şekilde değişmesine neden olmuş ve bu değişimler ekolojik çevre üzerinde olumsuz sorunlar yaratmıştır. Bu çalışma ile küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğinin dünyayı tehdit eden çevresel sorunlara bürünmesi sonucu sürdürülebilir dinamiklik için işletmelerin görev ve etkilerinin neler olması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ekonomik ve çevresel bozulmaların önlenmesi amacıyla girişimcilik faktörleri yardımcı unsurlar arasında yer almaya başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma ve çevreyi korumak için girişimciliğin çevresel yeniliklerle bütünleşmiş olması işletme ve kuruluşlarda ana amaç; çevreye öncelik verilerek faaliyetlerin gerçekleşmesi olmalıdır. İşletmelerin faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip sürdürülebilir performans için temel unsur olarak sosyal sorumluluk bilinciyle çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.  Bu çalışmanın ana amacı Türkçe literatürde neredeyse değinilmeyen “iklim girişimciliği”  kavramını açıklamak, iklim girişimciliği ve yeşil girişimcilik kavramları arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın ana hedefi ise iklim girişimciliği tanımını Türkçe literatürde daha çok anılır olmasını sağlamak ve bu konuda bundan sonra yapılacak olan çalışmalara temel teşkil etmektir.

Keywords

Abstract

In today's conditions, the increase in competition and the developments in information technology have caused a radical change in the production chain and these changes have created negative problems on the ecological environment. In this study, it has been tried to determine what the duties and effects of enterprises should be for sustainable dynamism as a result of the climate change that arises due to global warming, as a result of the environmental problems that threaten the world. Entrepreneurship factors have started to take place among the auxiliary elements in order to prevent economic and environmental deterioration. The main purpose of enterprises and organizations is to integrate entrepreneurship with environmental innovations in order to protect the environment and sustainable development; The activities should be carried out by giving priority to the environment. It should be aimed to minimize the damage to the environment with the awareness of social responsibility as the basic element for the sustainable performance of the businesses by performing their activities effectively. The main purpose of this study is to explain the concept of "climate entrepreneurship", which is almost not mentioned in the Turkish literature, and to reveal the basic similarities and differences between the concepts of climate entrepreneurship and green entrepreneurship. The main goal of the study is to make the definition of climate entrepreneurship more popular in the Turkish literature and to form the basis for future studies on this subject.

Keywords


 • Celep, S. (2017). Girişimcilik Türleri: Genel Bir Çerçeve. Maliye Finans Yazilari, 71–93.

 • Celep, S. (2017). Girişimcilik Türleri: Genel Bir Çerçeve. Maliye Finans Yazilari, 71–93.

 • Cingöz, A. (2013). Eko girişimcilik. H. Karadal (Ed.) Girişimcilik (1. Baskı). İstanbul:Beta Yayınları.

 • Çelikkol, H. & Özkan, N. (2015). Karbon Piyasaları ve Türkiye Perspektifi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4773/65710

 • Çıtak, O. S. (2016). Karbon Ayak İzi’nin Ne Kadarı Finansal Piyasalarda: Karbon Piyasalarının Performansı veKarbon Merkez Bankasının Kurulması. Maliye ve Finans Yazıları, 0 (105) , 31-46 . DOI: 10.33203/mfy.312131

 • Demirel, P., Li, Q. C., Rentocchini, F., & Tamvada, J. P. (2019). Born to be green: new insights into the economics and management of green entrepreneurship. Small Business Economics, 52(4), 759-771.

 • Habip, E. & Doğan, E. (2020). Girişimcilikte Yeşil Boyut. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (4), 307-318. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/57659/827995

 • Efeoğlu, E. (2014). Çevreci Açıdan Girişim; Eko-Girişimcilik. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1) , 103-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32277/353224

 • George, G., Merrill, R. K., & Schillebeeckx, S. J. (2021). Digital sustainability and entrepreneurship: How digitalinnovations are helping tackle climate change and sustainable development. Entrepreneurship Theory and Practice, 45(5), 999-1027.

 • Göktaş, P. & Yıldırım, G. (2019). Kırsal Bölgelerde Kadın Girişimciliğinin Artırılmasına Yönelik YeşilGirişimcilik Uygulamaları-. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiüsü Dergisi, 11 (28) , 284-294 . DOI: 10.20875/Makusobed.501750

 • İnce Balcı, F. (2012). Girişimciliğe Ekolojik Yaklaşım: Eko-Girişimcilik Teorik Çerçeve. Nevşehir Hacı BektaşVeli Üniversitesi SBE Dergisi, 1 (1), 187-206. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nevsosbilen/issue/19732/211075

 • İsmail Ertan Ertürk; Mehmet Uçar; Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman; Sabır Ertekin (2017).Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi. The Journal Of Academic Social Sciences

 • Kapusuz, A.G., Çavuş, M. F. (2017) Geçmişten Yeni Bir Kavram: Yeşil (Eko) Girişimcilik. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(4), 104 - 119.

 • Karaca, M. (2015). Girişimciliği belirleyen kişilik özellikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

 • Keskin, S. (2016). Yeşil Girişimcilik. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12) , 285-294 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/27392/234202

 • Linnanen, L. 2002. An Insider’s Experiences with Environmental Entrepreneurship. Greenleaf Publishing: 71-80.(Çevrimiçi) , http://www.greenprof.org/ wp-content/uploads/2010/06/An-Insiders-Experience-with-Environmental Entrepreneurship.pdf , 05.06.2017.

 • Ortakarpuz, M. & Aydın, Ö. (2020). İhracat Performansı ile İşletmelerin Girişimcilik Özellikleri İlişkisi: TürkiyeÖrneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 413-429 .Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumus/issue/55299/683139

 • Top, S. (2006). Girişimcilik keşif süresi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş

 • Seymen, S., & Kaygın, E. (2017). Öğrenen Organizasyon Algısı Ve İç Girişimcilik İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(2), 135-151.

 • Schaper, Michael (2010), Making Ecopreneurs: Developing Sustainable Entrepreneurship, Ashgate Publishing Group, 2nd Edition.

 • Stephan, B., & Paterson, M. (2012). The politics of carbon markets: an introduction. Environmental Politics, 21(4), 545-562.

 • Stephan, B., & Lane, R. (Eds.). (2015). The politics of carbon markets. Abingdon, England: Routledge.

 • Tunahan, H. (2010). Küresel İklim Değişikliğini Azaltmanın Bir Yolu Olarak Karbon Finansmanı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46) , 199-215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35625/395955

 • Uyar, S., & Cengiz, E. (2011). Karbon (Sera Gazı) Muhasebesi. Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, (106).

                                                                                                    
 • Article Statistics