İklim Girişimciliği Nedir?: Yeşil Girişimcilik İle Benzerlikler Ve Farklılıklar Açısından Teorik Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1840-1846
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz koşullarında rekabet artışı ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler üretim zincirinin köklü bir şekilde değişmesine neden olmuş ve bu değişimler ekolojik çevre üzerinde olumsuz sorunlar yaratmıştır. Bu çalışma ile küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğinin dünyayı tehdit eden çevresel sorunlara bürünmesi sonucu sürdürülebilir dinamiklik için işletmelerin görev ve etkilerinin neler olması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ekonomik ve çevresel bozulmaların önlenmesi amacıyla girişimcilik faktörleri yardımcı unsurlar arasında yer almaya başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma ve çevreyi korumak için girişimciliğin çevresel yeniliklerle bütünleşmiş olması işletme ve kuruluşlarda ana amaç; çevreye öncelik verilerek faaliyetlerin gerçekleşmesi olmalıdır. İşletmelerin faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip sürdürülebilir performans için temel unsur olarak sosyal sorumluluk bilinciyle çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.  Bu çalışmanın ana amacı Türkçe literatürde neredeyse değinilmeyen “iklim girişimciliği”  kavramını açıklamak, iklim girişimciliği ve yeşil girişimcilik kavramları arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın ana hedefi ise iklim girişimciliği tanımını Türkçe literatürde daha çok anılır olmasını sağlamak ve bu konuda bundan sonra yapılacak olan çalışmalara temel teşkil etmektir.

Keywords

Abstract

In today's conditions, the increase in competition and the developments in information technology have caused a radical change in the production chain and these changes have created negative problems on the ecological environment. In this study, it has been tried to determine what the duties and effects of enterprises should be for sustainable dynamism as a result of the climate change that arises due to global warming, as a result of the environmental problems that threaten the world. Entrepreneurship factors have started to take place among the auxiliary elements in order to prevent economic and environmental deterioration. The main purpose of enterprises and organizations is to integrate entrepreneurship with environmental innovations in order to protect the environment and sustainable development; The activities should be carried out by giving priority to the environment. It should be aimed to minimize the damage to the environment with the awareness of social responsibility as the basic element for the sustainable performance of the businesses by performing their activities effectively. The main purpose of this study is to explain the concept of "climate entrepreneurship", which is almost not mentioned in the Turkish literature, and to reveal the basic similarities and differences between the concepts of climate entrepreneurship and green entrepreneurship. The main goal of the study is to make the definition of climate entrepreneurship more popular in the Turkish literature and to form the basis for future studies on this subject.

Keywords