Türkiye’de Covıd-19 Pandemisini Konu Alan Turizm Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1755-1788
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü’ne 2019 yılının aralık ayında Çin devleti tarafından yapılan pnömoni salgını bildiriminden sonra hızla tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Türkiye’de de 2020 yılı mart ayında ilk vakanın görülmesi ile tanınmaya başlanmıştır. Geçen süreçte sosyal, ekonomik, toplumsal, psikolojik, eğitim, sağlık, vb. tüm açılardan ülkeleri ve yöneticileri oldukça zor durumlara düşüren pandemi uluslararası ve ulusal alanyazında sağlık ve tıp başta olmak üzere oldukça farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından ele alınmıştır ve çalışmalarına konu edilmiştir. Bu araştırmada Mart 2020-Nisan 2022 döneminde Türkçe alanyazında, Covid-19 ve turizm konulu akademik çalışmaların tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ulusal turizm alanyazınında erişime açık, Covid-19 ile alakalı, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi gibi veri tabanlarından erişilebilen 168 makale, 19 tez, 16 bildiri, iki kitap ve dokuz kitap bölümü olmak üzere toplam 214 eser içerik analizine tabî tutularak mevcut durum ortaya konmuştur. Ayrıca elde edilen bulgular MAXQDA 20 istatistiki veri programı ile analiz edilmiştir ve ilgili akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kavramlardan ve kelimelerden hareketle bir kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutunda özellikle pandemi sürecinde günlük ve sosyal hayata giren veya daha sık kullanılan 2020, 2021, 2022, adaptasyon, algı, Covid-19, değişim, dijitalleşme, dönüşüm, duygu-düşünce, endişe, eğitim, hijyen, etkileşim, gönüllülük, hastalık, hasar, etki, iletişim, internet, istihdam, iyileşme, iş birliği, kapanma, kaygı, kırsal, korku, koranavirüs, kriz, kronik, küçülme, küresel, uluslararası, mesafe, finans, temizlik, mücadele, normalleşme, olumsuz, oran, vb. kelime ve kavramların akademik alanyazına da yansıdığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

After the pneumonia epidemic notification made by the Chinese state to the World Health Organization in December 2019, the Covid-19 pandemic which quickly affected the whole world and started to be recognized with the first case in Turkey in March 2020. In the past process, social, economic, social, psychological, education, health, etc. the pandemic which puts countries and administrators in very difficult situations in all respects has been handled by researchers from different disciplines, especially health and medicine, in the international and national literature and has been the subject of their studies. In this research, it is aimed to determine and evaluate academic studies on Covid-19 and tourism in Turkish literature in the period of March 2020-April 2022. In this context, a total of 214 works; including 168 articles, 19 theses, 16 papers, two books and nine book chapters, available in the national tourism literature, related to Covid-19, accessible from databases such as Google Scholar and YÖK National Thesis Center were subjected to content analysis. In addition, the findings were analyzed with the MAXQDA 20 statistical data program and a word cloud was created based on the concepts and words frequently used in related academic studies. In the word cloud; 2020, 2021, 2022, adaptation, perception, Covid-19, change, digitalization, transformation, emotion-thought, concern, education, hygiene, interaction, volunteerism, disease, damage, impact, communication, internet, employment, recovery, cooperation, closure, anxiety, rural, fear, coranavirus, crisis, chronic, downsizing, global, international, distance, finance, cleanliness, struggle, normalization, negative, rate, etc. it has been determined that words and concepts are also reflected in the academic literature.

Keywords