Türkiye’de Covıd-19 Pandemisini Konu Alan Turizm Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 21:05:00.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 1755-1788
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü’ne 2019 yılının aralık ayında Çin devleti tarafından yapılan pnömoni salgını bildiriminden sonra hızla tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Türkiye’de de 2020 yılı mart ayında ilk vakanın görülmesi ile tanınmaya başlanmıştır. Geçen süreçte sosyal, ekonomik, toplumsal, psikolojik, eğitim, sağlık, vb. tüm açılardan ülkeleri ve yöneticileri oldukça zor durumlara düşüren pandemi uluslararası ve ulusal alanyazında sağlık ve tıp başta olmak üzere oldukça farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından ele alınmıştır ve çalışmalarına konu edilmiştir. Bu araştırmada Mart 2020-Nisan 2022 döneminde Türkçe alanyazında, Covid-19 ve turizm konulu akademik çalışmaların tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ulusal turizm alanyazınında erişime açık, Covid-19 ile alakalı, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi gibi veri tabanlarından erişilebilen 168 makale, 19 tez, 16 bildiri, iki kitap ve dokuz kitap bölümü olmak üzere toplam 214 eser içerik analizine tabî tutularak mevcut durum ortaya konmuştur. Ayrıca elde edilen bulgular MAXQDA 20 istatistiki veri programı ile analiz edilmiştir ve ilgili akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kavramlardan ve kelimelerden hareketle bir kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutunda özellikle pandemi sürecinde günlük ve sosyal hayata giren veya daha sık kullanılan 2020, 2021, 2022, adaptasyon, algı, Covid-19, değişim, dijitalleşme, dönüşüm, duygu-düşünce, endişe, eğitim, hijyen, etkileşim, gönüllülük, hastalık, hasar, etki, iletişim, internet, istihdam, iyileşme, iş birliği, kapanma, kaygı, kırsal, korku, koranavirüs, kriz, kronik, küçülme, küresel, uluslararası, mesafe, finans, temizlik, mücadele, normalleşme, olumsuz, oran, vb. kelime ve kavramların akademik alanyazına da yansıdığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

After the pneumonia epidemic notification made by the Chinese state to the World Health Organization in December 2019, the Covid-19 pandemic which quickly affected the whole world and started to be recognized with the first case in Turkey in March 2020. In the past process, social, economic, social, psychological, education, health, etc. the pandemic which puts countries and administrators in very difficult situations in all respects has been handled by researchers from different disciplines, especially health and medicine, in the international and national literature and has been the subject of their studies. In this research, it is aimed to determine and evaluate academic studies on Covid-19 and tourism in Turkish literature in the period of March 2020-April 2022. In this context, a total of 214 works; including 168 articles, 19 theses, 16 papers, two books and nine book chapters, available in the national tourism literature, related to Covid-19, accessible from databases such as Google Scholar and YÖK National Thesis Center were subjected to content analysis. In addition, the findings were analyzed with the MAXQDA 20 statistical data program and a word cloud was created based on the concepts and words frequently used in related academic studies. In the word cloud; 2020, 2021, 2022, adaptation, perception, Covid-19, change, digitalization, transformation, emotion-thought, concern, education, hygiene, interaction, volunteerism, disease, damage, impact, communication, internet, employment, recovery, cooperation, closure, anxiety, rural, fear, coranavirus, crisis, chronic, downsizing, global, international, distance, finance, cleanliness, struggle, normalization, negative, rate, etc. it has been determined that words and concepts are also reflected in the academic literature.

Keywords


 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.

 • Acun Köksalanlar, A. & Esenkal Çözeli, F. (2021). İznik Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği BölümüÖğrencilerinin COVID-19 Nedeni ile Uzaktan Yapılan Eğitime Bakış Açıları. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), 539-550.

 • Acun Köksalanlar, A. & Esenkal Çözeli, F. (2022). İznik Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören TuristRehberliği Öğrencilerinin Covid-19 Sonrasında Mesleğe ve Turizme Bakış Açıları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 21(1), 431-444.

 • Acuner, E. & Ergin, E. (2022). Covid -19 Küresel Salgın Sürecinde Turizm İşletmelerinin Kriz YönetimUygulamaları ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkide İyimserliğin Düzenleyici Rolü: TR90 Bölgesi Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 21(1), 397-418.

 • Ağılönü, G. K. (2021). Pandemi Sürecinde Covid-19’un Turizm ve Rekreasyonel Etkilerinden Su Sporları ÜzerineEtkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

 • Akar Şahingöz, S. & Öztürk, B. (2021). Covid-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Bireylerin Yiyecek İçecek Tercihleri. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 187-214.

 • Akay, E. (2021). Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Otellerde Covid- 19 Sonrası Personel Sorunları Kırşehir İli Örneği. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-11.

 • Akbaba, M. (2020). Covid-19 Salgını Kapsamında Turist Yorgunluğunun Turistlerin Satın Alma, Tavsiye Etme veDaha Fazla Ödeme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 225-240.

 • Akbulut, O. & Ekin, Y. (2021). Destinasyonların Toparlanma Stratejilerine Örnek: Horwath Hotel Travel Leisure[HTL] Covid-19 Toparlanma Yol Haritası. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 54, 353-368.

 • Akça, M. (2020). Covid-19’un Havacılık Sektörüne Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 45-64.

 • Akdemir, P. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi. İşletme Akademisi Dergisi, 2(4), 366-380.

 • Akduru, H. E. (2020). Covid-19 Pandemisinin Konaklama Sektörü Üzerine Etkisi: Bodrum/Türkiye’den Bir Araştırma. Turkish Studies, 15(8), 3359-3371.

 • Akkaşoğlu, S. & Akyol, C. (2022). Salgın Hastalık Kaynaklı Krizlerin Turizm Endüstrisine Etkileri; Covid-19 Özelinde Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23 (Covid-19 Özel Sayısı), 121-134.

 • Akkuş, G. & Temel, B. (2021). Covid-19 Sürecinde Türkiye'deki Gastronomi Destinasyonlarının Dijitalleşme Açısından Rekabetçiliklerinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 855-877.

 • Akpınar, A. & Selçuk, Ç. (2021). Koşul Bağımlılık Kuramı Bağlamında Covid-19 Krizi: Otel Yönetimleri Örneği.(Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.). MTCON 2021 2. KıtalararasıTurizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin BildirilerKitabı, 407-425.

 • Akseki, U. & Gök, B. (2021). Covid – 19 Salgınının Türkiye Turizm Sektörü Üzerine Etkisi: Girdi-Çıktı Analizi. Sosyal Bilimler Metinleri, 2(1), 1-24.

 • Aksoy, G., Aytaç, A. İ. & Mammadova, M. (2021). Azerbaycan Vatandaşlarının Seyahat Etme Niyeti ile Covid-19Korkusu ve Güven Algısının İlişkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 4(3), 87-104.

 • Aktaş, S. G. (2020). Küresel Sağlıktan Sağlık Turizmine Covid-19. Türk Coğrafya Dergisi, 76, 107-114.

 • Aktuna, H. C. & Şimşek, E. (2021). Pandemi ve E-Spor Turizmi. (Editör: Ergün, G. S.). Multidisipliner Turizm Çalışmaları, (ss.52-61), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 • Akyol, C. (2020a). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 3(1), 112-121.

 • Akyol, C. (2020b). Turizm Ön Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Studies in Educational Research and Development, 4(2), 65-82.

 • Alaeddinoğlu, F. & Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 233-258.

 • Altın, H. (2020). Türkiye’de 1969-2020 Yılları Turizm Sektör Performansının Waspas Yöntemiyle Analizi: Covid- 19 Etkisi. Turkish Studies-Economy, 15(3), 1141-1161.

 • Altıntaş, V., Aksoy, M. & Tokatlı, C. (2022). Covid-19 Sürecinde Seyahat Bloggerlarının Alternatif Turizm Değerlendirmesindeki Rolü: İstanbul İli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 281-302.

 • Aracı, S. & Ergen, F. D. (2021). Otel İşletmelerinin Teknolojik Yeniliklerinde Covid-19 Salgın EtkilerininDeğerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46-1), UTK 2021 Turizm Özel Sayısı, 1271-1282.

 • Arslan, E. & Kendir, H. (2020). Covid-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3668-3683.

 • Aşan, K. & Gargacı Kınay, A. (2021). Covid-19 Salgın Döneminde Bir Rekreasyonel Beslenme Faaliyeti: #evdeekmekyapımı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1661-1678.

 • Atay, L. (2020). Covid-19 Salgını ve Turizme Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172.

 • Avcı, C. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 1028-1037.

 • Avcı, E. & Bardakoğlu, Ö. (2021). Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi YorumlaraYansıması: Covid-19 Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2254-2273.

 • Ay, M. (2021). Covid-19 Salgınının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi. (Editörler: İğdeli, A., Demirtaş, C.) Covid- 19 'un Etkilerinin Sektörel Açıdan Değerlendirilmesi, (ss. 35-55), Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Aydın, B. & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları veTürkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93- 115.

 • Aylan, S. (2020). Covid-19 Pandemisinin Turizm Sektörüne Etkisi: Turizm Yazılı Basınında Çıkan Haberlere Yönelik Nitel Bir Araştırma. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 3(2), 164-177.

 • Bağçı, E., Uzun, C. & Bostan, A. (2020). Covid-19 ve Sağlık Turizmi. Journal of Awarness, 5(3), 331-348.

 • Bahar, O. & Çelik İlal, N. (2020). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 125-139.

 • Bakar, N. A. & Rosbi, S. (2020). Effect of Coronavirus Disease (Covid-19) to Tourism Industry. International Journal of Advanced Engineering Research and Science. 7(4), 189-193.

 • Baki, P. (2021). Covid-19 Sonrası Yat Charter Pazarında Tüketici Satınalma Tercihlerinin Belirlenmesi- Marmaris Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 • Bakkaloğlu, A. (2021). Covid-19’un OECD Ülkelerinin Turizm Ekonomilerine Etkilerinin İncelenmesi: 7 OecdÜlkesi. (Editör: Ergün, G. S.). Multidisipliner Turizm Çalışmaları, (ss. 126-133), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 • Batıbeki, S. E. & Saatcı, G. (2021). Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1912- 1926.

 • Batman, O., Bilgiçli, İ. & Yıldırgan, R. (2020). Otel Çalışanı ve Misafirinin Covid-19 Pandemi Kurallarına Uyumu: Antalya ve Muğla Karşılaştırması. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 3(12), 935-955.

 • Bayesen, D., Özkök, F. & Sünnetçioğlu, S. (2020). Covid-19 Pandemisi Sonrası Turistlerin Ekoturizm Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(4), 528-550.

 • Baytürk, N. (2021). Algılanan Değer ve Algılanan Riskin İnternetten Tatil Satın Alma Kararına Etkisi: Covid-19 Pandemi Süreci Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Karabük.

 • Beşballı, S. G. (2021). Turizm Sektörü Üzerine Bir İnceleme: Pandemiden Yansımalar. Politik Ekonomik Kuram, 5(1), 161-176.

 • Beyazgül, M., Öcek, C. & Karadeniz, E. (2022). Covid-19 Salgınının Kara, Deniz ve Havayolu Yolcu TaşımacılığıSektörlerinin Likidite ve Finansal Başarısızlık Risklerine Etkisinin Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi,Bilge F. A, & Büyüksarı, B. B. (2021). Covid-19 Pandemisinde Turizm Pazarlaması. (Editörler: Ateş, A., Erdem, B.) Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, (ss. 243-259), İstanbul: Eğitim Yayınevi.

 • Bilgiçli, İ. & Yıldırgan, R. (2021). Covid-19 Salgınının Yat Turizm İşletmecileri Tarafından Değerlendirilmesi Marmaris Örneği. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 3(11), 857-870.

 • Binbaşıoğlu H. (2020). Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Ulusal Turizm Örgütlerinin Resmî Web Sitelerinin Bir İletişim Aracı Olarak İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 7(2), 73-88.

 • Boyraz, M. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Eğitime Hiç mi Olumlu Katkı Sağlamadı? Turizm Eğitimi Veren Kurumların Çevrimiçi Etkinlik Performansı. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 24(1), 20-45.

 • Boz, İ. (2021). 2020 Covid-19 Pandemi Sonrası Mersin İçin Turizm Politikası Önerileri. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 72-89.

 • Buluk Eşitti, B. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İç Turizmin Talepleri ve Turizm İşletmeleriYöneticilerinin İç Turizme Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 260- 280.

 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298.

 • Büyük, Ö. & Can., E. (2020). Covid-19 Salgınının Türk Turizmine Etkisi: Seyahat ve Konaklama Endüstrileri Üzerine Değerlendirme. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 312-331.

 • Cebeci, H. (2021). Covid-19 Salgını Sonrasında Güncellenen Turizm Algısının Glamping Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Giresun.

 • Cebeci, K. B. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul.

 • Cihangir, E. & Demirhan, Ö. (2021). Van Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın Turizm Sektörü ve Yerel TurizmGirişimciliği Açısından Restorasyon ve Covid-19 Sürecinde Değerlendirilmesi. Kent Akademisi, 14(3), 705-727.

 • Cinel, E. A. (2021). Pandemi Sürecinin Türk Turizm Sektörüne Etkileri. (Editör: Soysal, A.) İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar-4, (ss. 73-89), Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Cinnioğlu, H. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Otel Yöneticilerinin Sergiledikleri Liderlik Davranışları: İstanbul Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 34-46.

 • Civelek, M. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yayınlanan Turizm Reklam Filmlerinin Analizi. (Editörler:Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.). MTCON 2021 2. Kıtalararası TurizmYönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 635-Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6. Edition). New York: Routledge.Coşkun, O. (2021). Covid-19 Pandemisinin Profesyonel Turist Rehberlerine ve Kültür Turlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 • Cömert, M. & Azbaz, S. (2021). Covid-19 Pandemisinin Dünya ve Türkiye Kongre Turizmi Gelirlerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 9(3), 2259-2271.

 • Çakır, P. & Barakazi, M. (2020). Koranavirüs Sürecinin Turizm Sektörüne Etkisi ve Salgına Karşı Alınan Tedbirler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 313-332.

 • Çalışkan, C. (2020). Değişen Dünya, Teknolojik Dönüşüm, Küreselleşme ve Covid-19: Turizmin Distopyası mı? Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 3(10), 787-799.

 • Çam, O. & Çılgınoğlu, H. (2021). Basın-Yayın Organlarının Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığıyla İlgiliGelişmeleri Topluma Yansıtmaları ve Bu Salgın Hastalığın Etkilerinin Turizm Açısından İrdelenmesi: İstanbul İli Örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 130-150.

 • Çavuşgil Köse, B. (2020). Turizm ve Covid-19: Bir Bibliyometrik Analiz Yaklaşımı. Journal of Humanities and Tourism Research, (Special Issue 5), 99-111.

 • Çavuşgil Köse, B., & Erden Ayhün, S. (2020). Turizmde Kriz Yönetimi “Covid-19 Salgınının Analizi”. Lyon: Livre de Lyon.

 • Çelik, M. & Emre Deveci, S. (2021). Kabin Ekibinin Covid-19 Kaygılarının Sosyo-Demografik Özelliklerine GöreFarklılaşması. (Editörler: Hno, H. F., Bozkurt, Ö., Soufiane, S. A.). 14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, 1285-1295.

 • Çetinkaya, Ö. & İstanbullu Dinçer, F. (2021). Covid-19 Sürecinde Turist Rehberlerinin Çalışma Motivasyonları ve Yaşam Doyumlarının Analizi. Turist Rehberliği Dergisi, 4(1), 19-32.

 • Çetinkaya, Ö., Özer, Y. & Kandemir Altunel, G. (2020). Covid-19 Sürecinde Turistik Seyahat Risk Algısı ve Hijyen-Güvenlik Algısının Değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 2(2), 78-83.

 • Çınar, F. & Özkaya, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Medikal Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 35-50.

 • Çıtak, N. & Çalış, Y. E. (2020). Covid-19 Salgının Turizm Sektörü Üzerine Olan Finansal Etkileri. Ida Academia Dergisi, 3(2), 110-132.

 • Çilek, A. (2022). Entegre CRITIC-COPRAS Yaklaşımıyla Covid-19 Salgınının Borsa İstanbul Turizm Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performansına Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 263-281.

 • Çizel, B., Kırtıl, İ. G., Çizel, R. & Aşkun, V. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Seyahatten Kaçınma Niyetinin Karmaşıklık Bakış Açısı ile Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 212-223.

 • Çoban, E. (2020). Eskişehir’deki Otel Yöneticilerinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını Boyunca Uyguladıkları KrizYönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 • Dağ, K., Çavuşoğlu, S. & Demirağ, B. (2021). Covid-19’un Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(32), 1160-1175.

 • Dalahmetoğlu, K. B. & Avcı, M. (2021). Covid-19 Salgınının Gastronomi Turizm Üzerine Etkisi: Kastamonu Örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 11(4), 645-668.

 • Deb, S. K. & Nafi, S. M. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Tourism: Perceptions from Bangladesh. https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3632798, E.T.: 29.04.2022.

 • Demir, B. & Türkmen, S. (2021). Covid-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2456-2471.

 • Demir, M., Günaydın, Y. & Demir, Ş. Ş. (2020). Coronavirüs (Covid-19)'ün Türkiye'de Turizm ÜzerindekiÖncüllerinin, Etkilerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.

 • Demir, M., Şen Demir, Ş., Ergen, F. D. & Dalgıç, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Tüketicilerin Otel Seçimini Etkileyen Faktörler. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(1), 82-94.

 • Demir, Ş. Ş. (2020). Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Turizmle İlgili Yayınlanan Genelgelerin Analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(4), 491-500.

 • Demirbulat Güdü, Ö. & Saatcı, G. (2021). Turist Rehberliği Meslek Odalarının Covid-19 Pandemi DönemindekiFaaliyetlerinin İncelenmesi-Instagram Örneği. (Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda,A., Doğan, S.). MTCON 2021 2. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 111-127.

 • Demirci, B. & Üstün, S. (2021). COVİD-19 ve Seyahat Riski Algılarının Seyahat Davranışına Etkisi: Bursa Örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1270-1285.

 • Demirdelen Alrawadieh, D. & Çifçi, İ. (2021). Covid-19 Salgını Sonrası Yiyecek ve İçecek Sektörü: Mutfak Şeflerinin Perspektiflerine Yönelik Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 439-454.

 • Demirdelen Alrawadieh, D. (2021). Covid-19 Günlerinde Airbnb: Leximancer Yardımıyla Nitel Bir Analiz. Kitabı, 493-499.

 • Dereli, G. & Kızılırmak, İ. (2021). Covid-19 Sonrası Yerli Turistlerin Seyahat Davranışları Üzerine Bir Araştırma. 19. Geleneksel Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-22.

 • Derinöz, B. (2021). Turizmin Geleceğini Covid-19 Mu İnşa Ediyor? Türk Coğrafya Dergisi, (79), 41-50.

 • Diktaş, M. (2021). Covid-19 Pandemisi ve Turizm 4.0. (Editör: Ergün, G. S.). Multidisipliner Turizm Çalışmaları, (ss. 18-28), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 • Dineri, E. (2020). Covid- 19 Pandemisi Sırasında Türkiye’de Turizm Süreci ve Cari Açık. (Editör: Emen, H.). 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, 247-256.

 • Doğan, M. (2021). Covid-19 Öncesi ve Sonrası Dönemlerinde Tarım, Sanayi ve Turizm Sektörleri Kamu, Mevduat ve Katılım Bankalarının Kredi Performanslarına Etkisi. Academic Knowledge, 4(2), 249-266.

 • Doğru, E. & Koçak, E. (2021). Covid-19 Salgınının Konaklama İşletmelerine Etkisi (Fethiye Örneği). Doğu Coğrafya Dergisi, 26(45), 107-124.

 • Dost, A., Kaya, Ş., Susoy, A. & Tosçu, F. (2021). Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve Covid-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8(2), 239-244.

 • Durgun Kaygısız, A. (2021). Covid-19 Sonrası Türk Turizm Sektöründe Oluşabilecek Fırsatlar ve Riskler. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), 79-95.

 • Duro, J. A., Perez-Laborda, A., Turrion-Prats, J. & Fernandez-Fernandez, M. (2021). Covid-19 and Tourism Vulnerability. Tourism Management Perspectives. 38, 100819.

 • Dülgaroğlu, O. (2022). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çanakkale’deki Rekreasyon Etkinlikleri ve TurizmSektörü Üzerine Etkileri: Basında Çıkan Haberler Üzerine Bir Söylem Analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 6(1), 30-47.

 • Dündar, Y., Silik, C., E. & Ilgaz, B. (2020). Antalya’da Yer Alan Konaklama Tesisleri Yöneticilerinin Covid-19 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler Üzerine Görüşleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3776-3794.

 • Düzgün, E. & Kurt, A. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Turist Rehberleri Üzerindeki Etkileri: Ankara Turist Rehberleri Odası Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 18-38.

 • Düzgün, E. (2021). Pandemi Sonrası Yeni Turist Tercihi: Glamping Turizmi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 145-158.

 • Efendi, E. (2021). Çeşme’de Bulunan Küçük Ölçekli Konaklama Tesisleri; Covid-19 Süreci ve E-Şikâyetlerin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 103-118.

 • Ege, İ. & Metin, S. (2021). Türkiye’de İlk Covid-19 Vakası Haberinin Pay Piyasasına Etkisi: Bist Gıda ve Turizm Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 44-58.

 • Eker, N., Durdu, M. K. & Bozkurt, A. (2022). Covid-19 ve Turizm İlişkisini Ele Alan ve Tr Dizin’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 335-357.

 • Erdoğan, Ç. & Yamaç Erdoğan, Z. (2021). Turizmin Covid-19 Direnci: Bakanlık Perspektifinden Turizmde Normalleşme Faaliyetleri-I. Çeyrek. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3358-3377.

 • Erdoğan, Y. & Koç, D. E. (2021). Covid-19 Pandemisinde Erasmus+ ile Eğitim Alan Turizm Rehberliği ÖğrenciGörüşleri. (Editörler: Atasoy, A., Yenipınar, U.). 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 134-142.

 • Ergin, E. (2021). Covid-19 Küresel Salgın Sürecinde Turizm İşletmelerinin Kriz Yönetim Uygulamaları ile İşletmePerformansı Arasındaki İlişkide İyimserliğin Düzenleyici Rolü: Tr90 Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

 • Eroğlu Gümüş, S. & Belber, B. G. (2021). Covid-19 Salgınının Butik Otel İşgörenleri Üzerindeki Etkisi: Göreme Örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 2175-2195.

 • Ersöz, Y. G. (2021). Influencer'ların Maruz Kaldıkları Siber Zorbalık ve COVID-19 Sürecinde Çevrimiçi KendiniAçma Davranışları. (Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.). MTCON2021 2. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 616-634.

 • Eryılmaz, B. (2020). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirmeleri. Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 15-27.

 • Eryılmaz, G. & Kaya, M. (2021). Covid-19 Dönemi Öncesi ve Sonrası Turizm Destinasyonlarına Yönelik Beklentilerin İncelenmesi. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 17-36.

 • Etyemez, S. & Kemer, E. (2021). Covid-19 Salgınının Turistik Restoranlara Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 493-503.

 • Foo, L. P., Chin, M. Y., Tan, K. L. & Phuah, K. T. (2021). The Impact of Covid-19 on Tourism Industry in Malaysia. Current Issues in Tourism. 24(19), 2735-2739.

 • Garipoğlu Uğur, N., Kızılırmak, İ. & Dereli, G. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinin Seyahat Etme Niyetine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46), 1247-1262.

 • Gezen, A. & Özcan, S. (2022). Covid-19'un Finansal Sıkıntı Üzerine Etkisi: BİST Turizm Endeksi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 483-496.

 • Gökdemir, S. (2021). Turist Rehberlerinin Bakış Açısı ile Paket Turlarda Covid-19 Pandemi Dönemi ve Sonrası Gerçekleştirilebilecek Uygulamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(2), 376-398.

 • Gönen, T. & Çetinkaya, E. (2021). Covid-19 Salgınının Konut Tercihlerine Etkisi. Kent ve Çevre AraştırmalarıGöral, R. & Yurtlu, M. (2021). Turizmde Covid-19 Darboğazı. (Editörler: Sezgin, M, Köseoğlu A., Keleş A.) Turizmde Dar Boğazlar, (ss. 63-106), Ankara: İksad Yayınevi.

 • Gözgeç Mutlu, H. & Doğdubay, M. (2021). Müşterileri Uzak Doğu Restoranlarına Yönlendiren Etkiler ve Covid- 19 Algılamaları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(3), 1846-1870.

 • Gül, K. A. (2021). Covid- 19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Hatay İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay.

 • Güllü, K. & Akçay, S. (2021). COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Konaklama Sektöründe E-Şikâyetlerin Analizi. Business&Management Studies: An International Journal, 9(4), 1640-1655.

 • Gümüş, A. & Hacıevliyagil, N. (2020). Covid-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11(1), 76-98.

 • Gün, S. & Tutcu, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), 530-543.

 • Güneri, B. & Yay, Ö. (2022). Covid-19 Salgınının Otellerin Mutfak Departmanına Yansımaları: Antalya’daki BeşYıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 225-Güngör, H. C. & Çemberlitaş, İ. (2022). Ekonomik, Siyasi Faktörler ve Covid-19’un Turizm Firmalarının Finansal Performanslarına Etkisi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 122-143.

 • Güngör, S., Aydın, N. & İnak, A. (2021). Covid-19 Salgınının Turizm, Ulaştırma ve Yiyecek & İçecek SektörlerineEtkisi: Rals Engle ve Granger Eşbütünleşme Testi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6, 95-107.

 • Gürleyen, B. & Çınar, F. (2021). Türkiye’nin Medikal Turizm SWOT Analizi: Covid-19 Örneği. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 3(1), 51-60.

 • Hastaoğlu, E. (2021). Covid-19 Salgını Sürecinde Turizm Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ve Sağlıklı Beslenme Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 9(3), 16110-1621.

 • Heper, Ö. F. (2022). Covid-19 Salgınının Dünya Turizm Hareketleri ve Turist Tercihlerinde Meydana Getirdiği Değişimlere Genel Bir Bakış. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18.

 • Işık Erol, S. (2020). Covid-19’un Turizm Sektöründe İstihdama Etkisi: İtalya, İspanya ve Türkiye Örnekleri. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 8(2), 38-49.

 • İbiş, S. (2020). Covid-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmalarıİflazoğlu, N., Can, İ. I., Nur, M. & Cevent Nisani, E. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi AlanLise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1982-2001.

 • İsmayilli, S. (2021). Covid-19 Salgını ve İç Turizme Etkilerinin Nöropazarlama Bağlamında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi. İstanbul.

 • Kabadayı, M. & Kardeş, N. (2020). Kovid-19'un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3703-3719.

 • Karadeniz, E., Beyaz, F. S., Ünlübulduk, S. N. & Kayhan, E. (2021). Covid-19 Salgınının Turizm SektörüneEtkilerinin ve Uygulanan Stratejilerin Değerlendirilmesi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. Türk TurizmKarahan, S. & Öztürk, Y. (2021). Covid-19 Salgını Sonrası Aşırı Turizm: Uluslararası Destinasyonlarla İlgili E-Haberlerin İçerik Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46-1), UTK 2021 Turizm Özel Sayısı, 1371-1385.

 • Karakan, H. İ. & Çolak, O. (2021). Covid-19 Pandemisi Yeni Normal/Normalleşme Sürecinde Şehir OtelleriÜzerine Bir Araştırma. (Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.).MTCON 2021 2. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism AcrossContinents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 156-173.

 • Karakaş, E. & Atay, L. (2021). Covid-19 Sürecinde Geliştirilen Akıllı Destinasyon Uygulamaları: Malaga Örneği. Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 33-41.

 • Karamahmutoğlu, M. K. (2022). Covid-19’un Ulaştırma ve Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisi: Borsa İstanbul (BİST)’Da Bir Uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 65, 65-88.

 • Karaman, Ö. & Kara, A. (2021). The İmpacts of Covid-19 on Touristic Consumer Behaviour of Commercial Airlines Pilots. Journal of Business Administration and Social Studies, 5(2), 47-56.

 • Karamustafa, K. & Örnek, N. (2021). Covid-19 Salgını ve Zenginleştirilmiş Turizm Ürünü: Turizm Çiçeği Önerisi. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 9 (3), 1639-1660.

 • Karamustafa, K., Ülker, M. & Akçay, S. (2021). Covid-19 Salgınına Bağlı Olarak Yiyecek ve İçecek HizmetSüreçlerindeki Değişimler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 13(1), 33-69.

 • Kaya, S. & Pekerşen, Y. (2021). Covid-19 Salgını Turizm Eğitimini Nasıl Etkiledi? Turizm AkademisyenleriPerspektifinden Bir Değerlendirme. (Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A.,Doğan, S.). MTCON 2021 2. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 274-291.

 • Keleş, A. (2021). Covid-19 Pandemisinin Kültür Turizmi Bağlamında Müze ve Ören Yerlerine Etkisi. (Editör: Ergün, G. S.). Multidisipliner Turizm Çalışmaları, (ss. 42-51), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 • Keleş, H. (2021). Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Yansımaları. (Editör: Ergün, G. S.). Multidisipliner Turizm Çalışmaları, (ss. 94-104), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 • Kervankıran, İ. & Bağmancı, M.F. (2021). Covid-19 Sürecinde Türkiye Turizminin Mekânsal Görünümü: Hangi İl Nasıl Etkilendi?. Coğrafi Bilimler Dergisi, 19(1), 263-287.

 • Kervankıran, İ. & Bağmancı, M. F. (2020). Bildiğimiz Turizmin Sonu Mu? Covid-19’un Türkiye’deki Turizm Hareketliliğine Etkisi. Türk Coğrafya Dergisi, 76, 19-32.

 • Keskin, G., Bilgiç, M. Y. & Yazıcı Ayyıldız, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Otel İşletmelerine Yönelik E- Şikâyetlerin İncelenmesi. 25. Pazarlama Kongresi, 1-12.

 • Khan, A. A. (2020). Covid-19 Salgınının Turizm Üzerindeki Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Örneği. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 8(2), 28-37.

 • Kılıç, B. (2020). Covid-19 Pandemi Salgınının Türk Turizmine Etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,Kılıç, B. (2021). Covid-19 Salgınında Kriz Yönetiminin Önemi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası Örneği. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 4(4), 354- 367.

 • Kılıç, B., Aslan, H. & Gövce, M. (2020). Covid-19 Sonrası Turistik Tüketim Tutumu. Gaziantep University Journal of Social Sciences Special Issue, 554-570.

 • Kılıç, İ. & Şenel, E. (2022). Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 92-105.

 • Kılıç, P. & Çınar, F. (2021). Pandemi ve Medikal Turizme Genel Bir Bakış. Sağlık ve Sosyal Refah AraştırmalarıKıvılcım, B. (2020). Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Salgınının Turizm Sektörüne Muhtemel Etkileri. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(1), 17-27.

 • Kiper, V. O., Saraç, Ö., Çolak, O. & Batman, O. (2020). Covid-19 Salgınıyla Oluşan Krizlerin Turizm FaaliyetleriÜzerindeki Etkilerinin Turizm Akademisyenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 527-551.

 • Koç, H. & Depeci, C. (2021). An Analysis of The Presentation of Tourism News Articles in The National PrintedMedia During the Covid-19 Period (March 15-June 1, 2020). International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 44, 359-376.

 • Koç, P. & Şahin, N. N. (2021). Covid-19 Döneminde Seyahat Aşerme ve Seyahat Motivasyonları. The Journal of Academic Social Science, 9(118), 158-174.

 • Koç, Ş. (2021). Covid-19’a Yakalanma Kaygısının Medikal Turizm Seyahat Niyetine Etkisi: Türk Diasporası Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

 • Konak, S. (2021). Lisans Öğrencilerinin Covid-19 Salgını Ortamında Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır BulunuşlukDüzeylerinin Belirlenmesi. (Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.). Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 700-708.

 • Korkut, Y., Eker, M, Zeren, F. & Altunışık R. (2020). Covid-19 Pandemisinin Turizm Üzerindeki Etkileri: Borsaİstanbul Turizm Endeksi Üzerine Bir İnceleme. Gaziantep University Journal of Social Sciences Special Issue, 71-Kunt, S. (2021). Covid-19 Pandemisinin Turizme Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Carrot² Analizi ile Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 30-47.

 • Kurt Yılmaz, B. & Sürgevil Dalkılıç, O. (2021). Covid-19 Pandemisinin Turizm Sektörüne Etkileri: Ulusal veUluslararasi Yazina Yönelik İçerik Analizi, International Journal of Contemporary Tourism Research, 5, (Özel Sayı), 55-72.

 • Kutay, N. & Tektüfekçi, F. (2021). Covid-19 Salgın Sürecinde Borsa İstanbul Turizm Endeksi İşletmeleri FinansalTabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Üzerinde Etkinin Bütüncül Yaklaşımla İncelenmesi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 5, (Özel Sayı), 73-97.

 • Macit, A. & Macit, D. (2020). Türk Sivil Havacılık Sektöründe Covıd-19 Pandemisinin Yönetimi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 100-116.

 • Macit, D. (2021). Covid-19 Pandemisi ve Ulaştırma Sektörü: Afrika Kıtasında Alınan Önlemlerin İncelenmesi veİyileştirme Önerileri. (Editörler: Hno, H. F., Bozkurt, Ö., Soufiane, S. A.). 14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, 1212-1226.

 • MAXQDA Learning. (2020). Use MAXQDA for Any Type of Qualitative Research Including but not Limited toGrounded Theory, Literature Reviews, Exploratory Market Research, Qualitative Text Analyses and Mixed Methods Approaches. https://www.maxqda.com/what-is-maxqda#, E.T.: 07.05.2022.

 • Monhanty, P., Hassan, A. & Ekis, E. (2020). Augmented Reality for Relaunching Tourism Post-Covid-19: Socially Distant, Virtually Connected. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 12(6), 753-760.

 • Mutu, O. (2022). Covid-19 Salgını Sonrası Turizm İşletmelerinin Gastronomi Turizmi Etkinliklerine KatılmaNiyeti: Silivri İlçesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 • Nasibov, V. (2021). Covid-19 Salgını Sürecinde Turistlerin Seyahat Risk Algısının ve Turizm MotivasyonlarınınAraştırılması: Azerbaycan Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

 • Okat, Ç., Bahçeci, V. & Ocak, E. (2020). Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Salgınının Neden Olduğu Krizin Yiyecekİçecek İşletmeleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. International Journal of Contemporary TourismOran, İ. B. (2020). Covid-19’un Uluslararası Turizm Üzerinde Diğer Krizlerden Farklı Etkileri. Turkish Studies,Özaltın Türker, G. & Ertürk, N. (2020). Covid-19’un Konaklama İşletmelerine Etkileri: Yöneticiler Perspektifinden Bir Değerlendirme. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2), 89-101.

 • Özaltın Türker, G. (2020). Covid-19 Salgını Turizm Sektörünü Nasıl Etkiler? Turizm AkademisyenleriPerspektifinden Bir Değerlendirme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 207-Özcan, M. (2021). Covid-19 Pandemisinin Turizm ve Ulaştırma İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Pandemi Özel Sayısı), 11(17), 3542-3567.

 • Özçalık, S. G. & Eren, B. S. (2022). Covid-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 136-150.

 • Özçoban, E. (2020). Koronavirüs’ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. Turkish Studies, 15(4), 853-866.

 • Özdemir Altınay, M. (2020). Covid-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(2), 222-238.

 • Özdemir Güzel, S. (2021). Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi. Türk TurizmÖzdemir, F., Eryılmaz, G. & Gül, K. A. (2021). Turizm Alanında Covid-19 Pandemisiyle İlgili Yayımlanmış Makalelerin İçerik Bakımından Değerlendirilmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 24 (2), 177-191.

 • Özdemir, O. & Akçakanat, Ö. (2021). Covid-19 Pandemisinin Turizm ve Havayolu Sektörlerine Mali Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi-Financial Analysis, 31(165), 89-120.

 • Özel, G. & Yıldız, F. (2021). Covid-19 Sonrası Dışarıda Yemek Yeme Alışkanlıklarının Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20(2), 953-972.

 • Özel, G., İnak, A. & Özel C. (2021). Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve GüvenlikUygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1652-1669.

 • Özer, S. & Okat, Ç. (2021). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 84-102.

 • Özkan, Ç. & Yeşildağ, B. (2021). Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1603-1615.

 • Özşahin Koç, F. (2021). Kilit Denetim Konuları: BİST’te İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Covid-19 Öncesi veSonrası Denetim Raporlarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 36-45.

 • Öztürk, İ. & Tankuş, E. (2020). Covid-19’un Potansiyel Turist Profili Oluşturan Tüketici Davranışı ÜzerindekiEtkilerinin Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 103-121.

 • Sandıkcı, M. & Çoban, E. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Menülerde Meydana GetirdiğiDeğişikliklerin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1741-Sarkhanov, T. & Tutar, H. (2021). Covid-19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(1), 7-18.

 • Sarman, A. & Sarman, E. (2021). Covid-19 Pandemisinin Sağlık Turizmi Üzerindeki Etkisi. Journal of Applied Tourism Research, 2(2), 117-124.

 • Sertkaya, B. & Baş, S. (2021). Covid-19 Salgınının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Riskler ve Olası Senaryolar. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 147-167.

 • Sezen Doğancılı, O. (2020). Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3),Silik, C. E., Ilgaz, B. & Dündar, Y. (2020). Covid-19 Sonrası Turist Davranışlarının Kuşak Farklılıkları AçısındanÇoklu Uyum Analizi (MCA) ile Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(10), 341-372.

 • Soylu, Ö. B. (2020). Türkiye Ekonomisinde Covid-19’un Sektörel Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 169-185.

 • Sürme, M. (2020). Turizm ve Kovid-19. Ankara: İksad Yayınevi.

 • Şengel, Ü. & Erkan, M. K. (2021). Financial Policies of European Union Countries Regarding the TourismIndustry in Covid-19 Process. İşletme Araştırmaları Dergisi-Journal of Business Research-Turk, 13(1), 123-135.

 • Şermet, T. (2021). Covid-19 Pandemisinin Müşteri Deneyimi Üzerine Etkisi: Turistlerin Bakış Açısından Otel İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi, Edirne.

 • Şevkli, B. (2021). Covid-19 Sürecinde Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Yiyecek-İçecek İşletmelerine GitmeNiyetinde Kaygı Bozukluğunun Moderatör Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

 • Tan, M. (2021). Covid-19 Pandemisi’nin Yiyecek İçecek İşletmelerine Olan Etkilerinin İşletme Sahipleri veÇalışanlar Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul Beyoğlu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul.

 • Tanrıkulu, M. (2020). Covid-19 Gölgesinde Türkiye’de Holistik Turizm ve Kültüre Dönüş. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 406-417.

 • Tekin, Y. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 876-888.

 • Tengilimoğlu, D. (2021). Pandemide Sağlık Turizmi Yönetimi. Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşlarının Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi. 1-61.

 • Tiwari, P., Seraphin, H. & Chowdhary, N. R. (2021). Impacts of Covid-19 on Tourism Education: Analysis and Perspectives. Journal of Teaching in Travel & Tourism. 21(4), 313-338.

 • Toker, A. (2021). Covid-19 Salgınının Turizm Medyasındaki Temsili: Turizm Gazetesi Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46-1), UTK 2021 Turizm Özel Sayısı, 1487-1500.

 • Toktaş, Y. (2021). Covid-19 Sürecinde Kriz Yönetimi: Türkiye’de Turizm İşletmelerine Yönelik Düzenlemeler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 4(1), 157-180.

 • Turak, G. (2021). Salgın Hastalıkların Turistik Satın Alma Kararlarına Etkisi: Covid-19 Pandemisine İlişkin Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 • Tükel, Y. (2021). Covid-19 Sürecinde Rekreatif Faaliyetlere Katılan Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1), 91-104.

 • Türk, E. & Oktay, K. (2021). Potansiyel Turist Adaylarının Covid-19 Risk Algısının Temassız (Untact) TurizmeYönelik Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 160-174.

 • Türker, A. & Karaca, K. Ç. (2020). Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-19.

 • Türkseven, Y. Ç. & Koşan, L. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinin Getiri Yönetimi KapsamındaDeğerlendirilmesi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama. Journal of Humanities and Tourism Research, 11 (4), 738-755.Türksoy, S. S. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm ile Bütünleşmiş İkincil Konutlar: Çeşme İlçesine İlişkin Bir Değerlendirme. Journal of New Tourism Trends, 2(2), 138-150.

 • Uğur, İ. & Apak, Ö. C. (2021). Covid-19 Salgını Sürecinin Kültür Turizmi Destinasyonları Arz Yapıları Üzerine Etkisi: Safranbolu Örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 5-19.

 • Umur, M. & Akçay, S. (2021). Covid-19 Pandemisi ile İlgili Turizm Alanında Yapılan Çalışmaların BibliyometrikAnalizi. (Editörler: Çobanoğlu, C., Günlü Küçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.). MTCON 2021 2.Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 580-592.

 • Urfa, A. M., Can, E. & Yüceoş N. (2021). Covid-19 Salgını Bağlamında Türkiye’de Turizm Sektörünün Swot Analizi. Journal of Travel and Tourism Research, 18, 22-50.

 • Üner, T. (2021). Covid-19 Döneminde Turizm Yazınında Rekreasyon Çalışmalarının Sistematik Derleme Yöntemi ile İncelenmesi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 5, (Özel Sayı), 178-190.

 • Üngüren, E. & Yildiz, M. (2021). Covid-19 Korkusu ve Tükenmişlik İlişkisinde Psikolojik DayanıklılığınModeratör Rolü: Turizm Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. (Editörler: Çobanoğlu, C., GünlüKüçükaltan, E., Tuna, M., Başoda, A., Doğan, S.). MTCON 2021 2. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı - 2nd Conference on Managing Tourism Across Continents Tam Metin Bildiriler Kitabı, 741-752.

 • Ünver, S. (2021). Pandemi Sürecinin Havayolu İşletmelerinde Görev Yapan Kabin Memurlarının İşgören DevirHızına Etkisi: Türkiye ve Avrupa Hava Sahası Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 • Yaba, M. & Koç, H. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Basında Yer Alan Turizm Haberlerinin Değerlendirilmesi. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-12.

 • Yavuz, İ. S. (2022). Türkiye’de Turizm Sektörünün Daralmasının Makroekonomik Etkileri: Covid-19 Pandemisi Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 8(1), 80-93.

 • Yazıcı Ayyıldız, A. (2020). COVİD-19 Salgın Döneminde Otellerin Pazarlama Stratejileri: Kuşadası Örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3328-3358.

 • Yeh, S. S. (2021). Tourism Recovery Strategy Against Covid-19 Pandemic. Tourism Recreation Research. 46(2),Yenişehirlioğlu, E. & Salha, H. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 355-369.

 • Yeşilyurt, B. & Kurnaz, A. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Restoran Sektöründe Yeni Bir Uygulama: Bulut Mutfaklar. Turizm ve Araştırma Dergisi, 10(2), 47-62.

 • Yıldırım Uğurlu, Ö. (2022). Covid-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarının Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Karabük.

 • Yüksek, G. & Kalyoncu, M. (2021). Covid-19 Küresel Salgınının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 4(1), 85-101.

 • Zengin, B. & Turan, O. (2021). Covid-19 Sürecinde Konaklama İşletmeleri İçin Dijital Pazarlamanın Önemi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli Örneği. Journal of New Tourism Trends, 2(1), 17-34.

 • Zoğal, V. & Emekli, G. (2020). The Changing Meanings of Second Homes During Covid-19 Pandemic in Turkey. International Journal of Geography and Geography Education, 42, 168-181.

                                                                                                    
 • Article Statistics