Dijital Tasarım Yöntemleriyle Geleceği Saklamak: Sanal Müze Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 19:34:24.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 1728-1735
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, ilk çağlardan bu yana daima çevresinde olan biteni öğrenmek, haberleşmek ya da kendi ile ilgili durumları başkalarına anlatma ve aktarma ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaç onları, arayışlara yöneltmiş ve iletişim kurma yöntemleri geliştirmelerini sağlamıştır. Zihnin karmaşasına ve doğanın unutma! emrine karşılık insan müzeyi yapmıştır. Müzeler her uygarlığın birbiri ile karşılaştığı ve bizimle diğerleri arasında kalan kendi varlık alanımızı gördüğümüz mekanlardır. Toplumsal belleği ve kültürü korumak için kurulan müzeler aslında geçmişi değil geleceği saklamak adına yapılmaktadır. Bir müzenin sanallaşması bilginin özgürleşmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal ve beşeri tahribatlar sonucu yok olmaya yüz tutmuş olan kültürel değerlerin görsel olarak belgelenerek ölümsüzleştirilmesi ve teknolojinin vermiş olduğu imkanlarla yeniden yaşatarak gelecek nesillere nasıl ulaştırılabileceğidir. Çalışma sonucunda, dijital tasarım programlarının ve yöntemlerinin mekan ve obje simülasyonunda çok etkili olduğu ve anı ölümsüzleştirerek tekrardan yaşatabilecek güçlü etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Since the early ages, human beings have always felt the need to learn what is going on around them, to communicate, or to explain and convey their situation to others. This need led them to search and developed communication methods. Do not forget the confusion of the mind and nature! In response to his order, man built the museum. Museums are places where every civilization meets each other and where we see our own space of existence between us and others. Museums established to preserve social memory and culture are built to preserve the future, not the past. The virtualization of a museum ensures the liberation of knowledge. The aim of this study is to document and immortalize the cultural values, which are on the verge of extinction because of social and human destruction, and how they can be conveyed to future generations by re-living them with the opportunities provided by technology. As a result of the study, it has been seen that digital design programs and methods are very effective in space and object simulation and have a powerful effect that can immortalize the moment and relive it.

Keywords


 • Baraz, Y. (2010). Sanat Müzeleri. İstanbul: Galeri Baraz YayınlarıBuyurgan, S. (2006). Müze Eğitimi. İstanbul: Denge Matbaacılık.

 • Buyurgan, S. (2019). Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler. Ankara: Pegem Akademi Gerçek, F. (1999). Türk Müzeciliği. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Madran, B. (1999). Yeniden Müzeciliği Düşünmek. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi. Verde, S. (2015). Müze. İstanbul: Gün Işığı Kitaplığı.

 • Barlas Bozkuş, Ş. (2014). Kültür Ve Sanat İletişimi Çerçevesinde Türkiye'de Sanal Müzelerin Gelişimi. The Journal of Academic Social Science Studies, (26), 329-344.

 • Buyurgan, S. (2017). Yaşayan ve Yaşatan Müze. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(2), 127- 136.

 • Okumuş, M. (2021). Kültürel Diplomasi Bağlamında Sanal Müzeler. Selçuk İletişim. 14(4), 1972- 2002.

 • Yıldız, Ö. (2019). Mekân ve Mekân Tasarımının Ses Derinliğine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 5(2), 201- 218.

 • Yıldız, Ö. (2021). Dijital Tasarım Yöntemleriyle Geleceği Saklamak: Sanal Müze. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 1.Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, Dijital Dünyada İletişim, Sanat ve Kültür, Sözlü Bildiri Sunumu. Özet Bildiri Kitabı

 • Kaya, B. (2019). Belgesel ön hazırlığı niteliğinde; Sivas, Zara, Bolucan Köyü eski mezar taşlarının kültüraktarımındaki öneminin araştırılması ve fotoğraflanması. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

                                                                                                    
 • Article Statistics