Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeyleri İle Akıllı Telefon Bağımlılığına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 18:58:07.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1719-1727
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile akademik erteleme düzeylerini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ağrı, Kars ve Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise 743 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubundaki öğrencilerin %24,8’i Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, %54,1’i Spor Yöneticiliği ve %23,1’ini Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin birinci bölümünde demografik değişkenlerin tespiti için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümde Ocak ve Bulut (2015) tarafından güvenilirlik ve geçerlilik analizi yapılan akademik erteleme davranış ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar ve Sert (2014) tarafından Türkçeleştirilen akıllı telefon bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır. Toplanan bu veriler SPSS 23 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ikili gruplar arasında fark olup olmadığını tespit etmek için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplar için ise Kruskal Wallis Testi ve ölçekler arasındaki ilişkiyi saptamak için Spearman Kolerasyon testi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda Akıllı telefon bağımlılığı ve akademik erteleme düzeyleri ile yaş ve cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir sonuca rastlanmazken, şehir ve bölüm değişkeni arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the smartphone addiction and academic procrastination levels of the School of Physical Education and Sports students. The population of the study consists of the students who are studying at the Schools of Physical Education and Sports at Ağrı, Kars and Iğdır Universities in the 2019-2020 academic year which is 743 students. The students in the study group are in the department of 24,8% Physical Education and Sports Teachers, 54,1% Sports Management and 23,1% Coach Training Departments. In the first part of the study, a personal information form was used to determine demographic variables. In the second part, Academic Procrastination Behavior Scale, whose reliability and validity analysis was performed by Ocak and Bulut (2015), was used. In the third part, The Smartphone Addiction Scale, translated into Turkish by Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar, and Sert (2014), was used. These data were analyzed by SPSS 23 statistical program. In the analysis of the data, the Mann-Whitney U test, which is one of the Non-Parametric tests, was used to determine whether there was a difference between the pairs. The Kruskal Wallis Test was used for more than two groups and the Spearman Correlation test to determine the relationship between the scales. In the evaluation of the data, significance was accepted as p <0.05. As a result of the research, there was no significant difference between the smart phone addiction and academic procrastination levels and the age and gender variables, but a significant difference was found between the city and department variables.

Keywords


 • Adnan, Müge -Gezgin, Deniz Mert (2016),“Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi

 • Adnan, Müge -Gezgin, Deniz Mert (2016),“Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Sayı.49, (141- 158).

 • Bal, E. Akıllı cep telefonu bağımlılığı: Kişilik özellikleri ve kullanım örüntülerinin etkinliği üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 2020, 7 (1): 369-394.

 • Bianchi, A., Phillips, JG. (2005), Psychological predictors of problem mobile phone use. Journal of Cyberpsychology & Behavior, 8 (1): 39-51.

 • Boumosleh, JM., Jaalouk, D. (2017), Depression, anxiety and smartphone addiction in university students- A cross sectional study. Plos One, 12 (8): 1-14.

 • Chen, B., Liu, F., Ding, S., Ying, X., Wang, L., Wen, Y. (2017), Gender differences in factors associated with smartphone addiction: A cross-sectional study among medical college students. BMC Psychiatry, 17 (341).

 • Çuhadar, A., Demirel, M., Er. Y., Serdar, E. (2020), Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve gelecek beklentisi ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (24): 2528-2544.

 • Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A., Sert, H. Validity and reliability of the Turkish version of thesmart phone addiction scale in a younger population, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2014, 24 (3): 226- 234.

 • Dinç, Ahmet (2021). “Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi (Iğdır İli Örneği)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S 25, s. 812-821.

 • Gezgin, DM., Şahin, YL., Yıldırım, S. (2017), Sosyal ağ kullanıcıları arasında nomofobi yaygınlığının çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (1): 1-15.

 • Göymen, R., Ayas, T. (2019), Akıllı telefon bağımlılığı ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 6 (2): 36-52.

 • Hamutoğlu, N., Gezgin, D., Samur, Y. ve Yıldırım, S. (2018). Genç nesil arasında yaygınlaşan bir bağımlılık: akıllıtelefon bağımlılığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 8 (2), 212-231

 • Hess, B., Sherman, MF., Goodman, M. (2000), Eveningness predicts academic procrastination: The mediating role of neuroticism. Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5): 61

 • Karaaslan, Ġ.A., Budak, L. (2012), Üniversite öğrencilerinin cep telefonu özelliklerini kullanımlarının ve gündelik iletişimlerine etkisinin araştırılması, Journal of Yaşar University, 26 (7): 4548-4571.

 • Kuyucu, M. (2017), Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “Akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği, Global Media Journal TR Edition, 7 (14).

 • Küçükvardar, M. Bilişim Çağında Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital İstila Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2019.

 • Klassen, RM., Kuzucu, E. (2009), Academic procrastination and motivation of adolescents in Turkey. Educational psychology, 29 (1): 69-81.

 • Lee, YK. Chang, CT., Lin, Y., Cheng, ZH. (2014), The dark side of smartphone usage: Psycological traits, compulsive Behavior and technostress. Computers in Human Behavior, 31: 373-383.

 • Ocak, G., & Bulut, R., (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 709-726.

 • Özen, S., Topçu, M. (2017), Tıp fakültesi öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ile depresyon, obsesyon- kompulsiyon, dürtüsellik, aleksitimi arasındaki ilişki. Bağımlılık Dergisi, 18 (1): 16-24.

 • Özer, BU., Demir, A., Ferrari, JR. (2009), Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149 (2): 241-257.

 • Robert, J. Başka Bir Teknoloji Mümkün. Çev. Özkaya, T. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 2015.

 • Rothblum, ED., Solomon, LJ., Murakami, J. (1986), Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33 (4): 387.

 • Senecal, C., Koestner, R., Vallerand, RJ. (1995), Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135 (5): 607-619

 • Şahin, YL. (2020), Facebook sosyal ağ kullanıcılarının akademik erteleme davranışları ile eğitsel ortamlardakisiber aylaklık durumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1): 629-666 Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.

 • Traş, Z., Öztemel, K. (2019), Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out and smartphone addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6 (1): 91-113.

 • Tazegül, Ü. & Öyün, Ş. (2019). “Geleneksel Türk Yağlı Güreşinde Şamanizm'in ve İslam'in İzleri”, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(20): 902-912.

 • Yeşilorman, M., & Firdevs, K. O. Ç. (2014). Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakiş. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (1), 117-133.

 • Yıldırım, C., Correia, AP. (2015), Exploring the dimensions of nomophobia: development and validation of a self- reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49: 130-137.

 • Yiğit, R., Dilmaç, B. (2011) Ortaöğretimde öğrencilerinin sahip oldukları insani değerler ile akademik ertelemedavranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31: 159- 178.

                                                                                                    
 • Article Statistics