TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ BABALIK ROLÜNÜ KONU ALAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 23:46:17.0
Language : İngilizce
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 1578-1583
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yapılmış “Babalık Rolünü” konu alan lisansüstü tezlerin bilimsel incelenmesidir. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışma evreninin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve araştırmaya 13 çalışma dahil edilmiştir. Lisansüstü tezler yıllarına, tez türüne, tezin yapıldığı üniversite ve enstitülere, araştırma modeli, çalışma alanlarına göre incelenmiştir. Doküman incelemesi tekniği kullanılarak yapılan araştırma sonucunda, ulaşılan ilk çalışmanın 1999, son çalışmanın ise 2020 yılına ait olduğu görülmüştür. Çalışmaların tamamının yüksek lisans alanında yapıldığı, sağlık ve sosyal bilimler alınanda yapılan (f=4) tezlerin sayısının dağılım içinde en fazla olduğu, yapılan bilimsel çalışmaların da daha çok nicel model/yöntem kullanıldığı (f=9), çalışma alanı olarak çocuk gelişim bölümünde (%51) diğer alanlara göre daha fazla babalık rolünün ele alındığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to conduct a scientific examination on master’s theses on "The Role of Fatherhood" in Turkey. In this descriptive study, the general survey model was employed. In the study, it was aimed to reach the entire population of the study without sample selection and 13 studies were included in the research. The theses were examined according to year, type, the universities and institutes where the thesis was conducted, the research model, and the field. As a result of the research conducted using the document review technique, it was observed that the first study was conducted in 1999 and the last study was conducted in 2020. It was determined that all of the studies were master's thesis, the number of theses on health and social sciences (f=4) had the highest share in the distribution, and the scientific studies used mostly quantitative model/method (f=9), and role of fatherhood was studied in the child development department (51%) more than the other fields.

Keywords