Örgütsel Kırık Camların Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 1518-1526
Year-Number: 2022-97

Abstract

Bu çalışmada, örgütsel kırık camlara odaklanılmıştır Alan yazında yapılan araştırma sonucunda, üretim karşıtı iş davranışlarıyla kırık camların birlikte ele alınarak hizmet sektöründe neredeyse incelenmedigi görülmüstür. Kontrolsüz, sahipsiz ve bakımsız ortamların kontrol altına alınmadığı takdirde, suç ürettiğini ileri süren Kırık Camlar Teorisine dayanan örgütsel kırık camların, üretim karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesinin, alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, örgütsel kırık camlar ile üretim karşıtı iş davranışları alt boyutları sabote etme, geri çekilme, çalma ve kötüye kullanma ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, çalışan davranışlarının daha iyi anlaşılmasına, örgütsel performansın artırılmasına yönelik strateji ve politikaların geliştirilmesi açısından yönetimlere faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

This study focuses on organizational broken windows. As a result of the study done in literature, it has been realized that counterproductive work behaviors have almost never been studied with broken windows in service sector. It is believed that determining the effect of organizational broken windows on counterproductive work behavior, based on the broken windows theory, which claims that uncontrolled, derelict and neglected environments produce crime if they are not controlled, it is thought that it will contribute to the literature. According to the results of the study, it was concluded that there is a statistically significant relationship between organizational broken windows and counterproductive work behavior sub-dimensions sabotaging, withdrawing, stealing and misuse. The results of this study will be beneficial for managements in terms of better understanding of employee behaviors, developing strategies and policies to increase organizational performance.

Keywords