Örgütsel Güvenin İşe Bağlılık Üzerine Etkisi: İskenderun Körfezi Liman İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 04:02:40.0
Language : Türkçe
Konu : Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Number of pages: 1459-1472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üretim faktörlerinin etkin ve verimli kullanılması işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi açısından önemlidir.  Üretim faktörleri arasında yer alan çalışanların, örgütlerine güven duyguları ve işe bağlılıklarının pozitif yönlü olması süründürülebilir rekabet üstünlüğüne pozitif yönlü etki etmesine, tersi durum ise olumsuz sonuç doğurmasına neden olabilmektedir.

Dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan limanlar yoğun iş gücünün kullanıldığı işletmelerdir. Liman işletmelerinde çalışanların örgütsel güven algılarının işe bağlılıkları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış ve İskenderun Körfezinde yer alan liman işletmelerinin çalışanlarına uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda örgütsel güvenin işe bağlılık üzerine pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Effective and efficient use of production factors is important for enterprises to achieve sustainable competitive advantage. Positive feelings of reliance in their organization and commitment to work of employees who are among the factors of production will have a positive effect on sustainable competitive advantage, and vice versa, it lead to negative consequences.

Ports, which have an important place in world trade, are enterprises where intensive labour is used. This study was conducted to determine the effects of organizational reliance perceptions of employees at port enterprises on their commitment to work. The survey technique was used in the research and applied to the employees of port enterprises located in Iskenderun Bay.

As a result of the research, it was concluded that organizational reliance has a positive effect on work commitment.

Keywords


 • Agun, H. (2011). Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık Arasında İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi,

 • Agun, H. (2011). Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık Arasında İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Akın, M. ve Ateş, A. (2021). “Türkiye Limanları İçin Yeşil Liman Performans Kriterlerinin Önem SıralamasınınBelirlenmesi Üzerine Nicel Bir Araştırma” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:78; pp:840-848

 • Ateş, A. ve Esmer, S. (2013). Türk konteyner terminalleri üzerinde 2009 yılı küresel finans krizinin etkileri, Sayıştay Dergisi, ISSN: 1300-1981, Sayı: 91, Ekim – Aralık

 • Ateş, A. ve Akın, M. (2014). “Türkiye’de yeşil liman kavramı ve yasal çerçevesi” II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman.

 • Ateş, A. (2014). Türkiye’de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 427-457.

 • Aydan, S. (2017). Sağlık Sektöründe Etik İklim ve Örgütsel Güvenin İhbarcılık (Whistleblowing) Niyeti ÜzerineEtkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

 • Bağcı, Z., & Akbaş, T. T. (2016). Hemşirelerin örgütsel güven algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 155-170.

 • Batı, F., Tutar, E. (2016). Örgütsel Güven Kavramı, Özellikleri ve Yararları, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1/2, 35-41.

 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.

 • Cummings, L. L., Bromiley, P. (1996). The Organizational Trust Inventory (OTI): Development and Validation.(Ed.: Kramer, R. M. & Tyler, T. R.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (p. 302–330). Sage Publications, Inc.

 • Darrough, O. G. (2006). An Exemination of the Relationship Between Organizational Trust and Organizational Commitment in the Workforce, Ph. D. Thesis, Nova Southeastern University.

 • Diker, O. (2010). İş-Aile Çatışması ve İşe Bağlılık İlişkisinin Turizm Sektöründe İncelenmesi: Nevşehir BölgesindeFaaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Yükse Lisans Tezi, T.C Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Nevşehir.

 • Gilbert, J.A., Tang, T.Li-Ping. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents, Public Personnel Management. 27: 3, 321-338.

 • Guinot, J., Chiva, R., Mallén, F. (2013). Organizational Trust and Performance: Is Organizational Learning Capability a Missing Link?. Journal of Management & Organization, 19(5), 559-582.

 • Günüşen, Z.(2016). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

 • Hosmer, L. T. (1995). Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosphical Ethics , Academy of Management Review ,Vol:20, No : 2, 379-403.

 • İşcan, Ö.M., Sayın.U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 24, Sayı : 4, S: 195-216.

 • Joseph, E. E., Winston, B. E. (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. Leadership & Organization Development Journal, 26(1), 6-22.

 • Kaneshiro, P. (2008). Analyzing the Organizational Justice, Trust and Commitment Relationship in a Public Organization, Ph. D. Thesis, North central University.

 • Kanungo, R. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67 (3), 341-349.

 • Karacaoğlu, K. (2005). Sağlık Çalışanlarının İşe Bağlılığa İlişkin Tutumları ve Demografik Nitelikleri Arasındakiİlişkilerin İncelenmesi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama”, İst. Ünv. İşletme Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, s.52,2005, s.54-70.

 • Kılıç, S. (2013). Doğrusal Regresyon Analizi. Journal of Mood Disorders, 3(2). 90-92.

 • Kodra, A. (2018). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Detay Yayıncılık. Ankara.

 • Lewıckı, R. J., Mcallıster,D. J., Bıes ,R. J. (1998). Trust and Distrust : New Relationship And Realities ,Academy of Management Review Vol : 23, No: 3, P: 438-459.

 • Majeed, S., Muftı, S., Jan, M. (2018). Organizational Justice as a Predictor of Organizational Citizenship Behavior:An Empirical Study, AGU International Journal of Research in Social Sciences & Humanities, Vol : 6, P: 877-885.Mitchell, Vance F., Baba, V., Epps, T. (1975). On the relationship between job involvement and central life ınterest. Relations industrielles / Industrial Relations, 30(2), 166-180.

 • Neves, P., Caetano, A. (2006). Social Exchange Processes In Organizational Change: The Roles of Trust and Control. Journal of Change Management, 6(4), 351-364.

 • Paullay, Irina M., Alliger, George M., Stone- Romero, Eugene F. (1994). Construct validation of two instruments designed tomeasure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79, 224-8.

 • Polat, S. (2009). Eğitim örgütleri İçin Sosyal Sermaye Örgütsel Güven, Pegem Akademi 1.Baskı, Ankara.

 • Reeve, Charlie L., Smith, Carlla S. (2001).Refining Lodahl and Kejner’s job involvement scale with a convergentevidence approach: applying multiple methods to multiple samples. Organizational Research Methods, 4 (2), 91- 111.

 • Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and psychological measurement, 66(4), 701-716.

 • Schoorman, F. D., Mayer, R. C. ve Davis, J. H. (2007). An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future. Academy of Management Review, 32(2), 344-354.

 • Siegel, L. (1969).Industrial Psychology, Homewood Illinois, Richard D. Irwin, Inc.

 • Taş, Ö. (2012). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Özel Bir Hastane Örneği, T. C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

 • Taşkın, F. ve Dilek, R. (2010). Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 37-46.

 • Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; uygulamalı bir çalışma. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.

                                                                                                    
 • Article Statistics