Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıklar Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 21:03:05.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1330-1337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf yönetimi, sınıfında etkili ve aktif öğrenmenin gerçekleşmesini isteyen her öğretmenin önemsemesi gereken bir durumdur. İlkokul çağındaki çocukların dikkat sürelerinin henüz kısa olmasından dolayı sınıf öğretmenleri sınıf yönetimi konusunda daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusunda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini belirlemek araştırmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimiyle ilgili karşılaşmış oldukları sorunları, kendi söylemleriyle belirlenmesi istendiği için olgubilim deseni seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan 5’i kadın 5’i erkek 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yönteminden amaçlı örnekleme yöntemi ve kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Veriler öğretmenlerle yürütülen yarı yapılandırılmış mülakatlarla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin lisans düzeyinde aldıkları sınıf yönetimi dersinin görevde olan öğretmenler üzerinde etkisinin olmadığı, sınıftaki öğrenci çeşitliliğinin sınıf yönetimini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bunun yanında öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları problemlerin sınıf yönetimleri üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, meslekteki öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda lisans düzeyinde aldıkları dersten çok, tecrübe ile sınıf yönetimi bilgisini oluşturdukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Classroom management is something that every teacher should care about who wants effective and active learning to take place in their classroom. Since the attention spans of primary school-age children are still short, classroom teachers stand out more in classroom management. In this sense, determining the problems faced by classroom teachers in classroom management and determining solution suggestions makes the research important. The aim of this study is to determine the problems faced by classroom teachers in classroom management and to offer solutions to these problems. Phenomenology (phenomenology), one of the qualitative research designs, was used as a method in the study. Phenomenology design was chosen because it was asked to determine the problems faced by classroom teachers with their own discourse. The sample of the research consists of 10 classroom teachers, 5 of whom are women, 5 of whom are men, working in Elbistan district of Kahramanmaraş in the 2019-2020 academic year. Purposeful sampling method and easily accessible sampling from non-random sampling method were used in the study. Data were collected through semi-structured interviews conducted with teachers. The obtained data were analyzed by content analysis method. According to the findings of the research, it was observed that the classroom management course that classroom teachers took at the undergraduate level had no effect on the teachers on duty, and the diversity of students in the classroom had a negative effect on classroom management. In addition, it was observed that the problems teachers encountered in the classroom had an effect on their classroom management. As a result of the study, it was determined that the teachers in the profession formed classroom management knowledge with their experience rather than the courses they took at the undergraduate level.

Keywords


 • Boz, İ. (2003). Sınıf yönetme sanatı. İstanbul: Zambak Yayınları.

 • Boz, İ. (2003). Sınıf yönetme sanatı. İstanbul: Zambak Yayınları.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün & S.B.Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.

 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 53-64.

 • Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 123-142.

 • Dağlı, A., & Baysal, N. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarının nedenlerine ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 259-271.

 • Denizel Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi Öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.

 • Ekici, G. (2004). İlköğretim I. Kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(131), 50-60.

 • Erdem, A. R. (1998). 21 Yüzyıla Girerken Nasıl Bir İnsan Modeli Yetiştirelim. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Höbek, G., & Üredi, L. (2017). Öğretmenlerin sınıf yönetimi eğilimlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 255-273.

 • Kaplan, Z. (2018). Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıfyönetimi becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kazu, H. (2007). Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışlarının önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim, 175, 57–66.

 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S.Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 • Ocakcı, E. (2017). Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlilikleri ve sınıf yönetimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Paliç, G. & Keleş, E. ( 2011). Sınıf Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2, 199- 220.

 • Sadık, F. ve Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(3), 115- 138.

 • Şahin, M. ve Özbay, Y. (1999). Üniversite öğrencilerinin empatik sınıf atmosferine ilişkin algılamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 74 -83.

 • Şentürk, E. (2010). İlköğretim Okullarında Sınıf İçinde Gözlenen İstenmeyen Öğrenci

 • Turhan, M, & Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 129-145.

 • Uğurlu,C. T.(2016). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics