Michel Foucault’nun İktidar Kavramı

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 14:11:42.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 1527-1532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, öncelikle iktidar kavramı üzerine genel değerlendirmelere yer verilerek, kavramın teorik çerçevesi ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonrasında, Foucault’nun iktidar kavramına yaklaşımı ele alınmış ve bunun birleşenleri olan -Foucault’nun da en çok üzerinde durduğu- özne ve iktidar ilişkisine, bilgi ve iktidar ilişkisine, söylem ve iktidar ilişkisine, beden ve iktidar (biyoiktidar) ilişkisine değinilmiştir. Foucault’nun sınırları keskin olarak çizilmiş, genel geçer bir iktidar tanımlamasının olmaması, iktidar kavramını açıklayabilmek adına Focault’nun iktidarın birleşenleri olarak gördüğü birçok farklı kavrama değinilmesini de gerekli kılmaktadır. Ancak çalışmanın kısıtlılığı sebebiyle sadece yukarıda bahsedilen ve en önemli oldukları düşünülen özne, beden, söylem ve bilgi bağlamında iktidar kavramı ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this study the theoretical framework of the concept of power is presented by giving general evaluations about it. Within the scope of this study, Foucault’s approach to the concept of power is discussed and its components – which are Foucault emphasized the most- the relation between actor and power, knowledge and power, discourse and power, body and power (biopower) are mentioned. There is no common definition of power which boundaries are clearly defined by Foucault. Fort his reason, in order to explain the concept of power, it is necessary to mention many different concepts that Foucault sees as the components of power. Nevertheless, due to the limitations of this study, only the concept of power has been discussed in the context of the actor, body, discourse and knowledge.

Keywords


 • Akay, A. (2000). Michel Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları (2. Basım), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Akay, A. (2000). Michel Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları (2. Basım), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Canpolat, N. (2003). “Michel Foucault” (Yay. Haz. Nurdoğan Rigel, Gül Batuş, Güleda Yücedoğan ve Barış Çoban) Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, ss. 73-141, Su Yayınları, İstanbul.

 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü (3. Basım), Paradigma Yayınları, İstanbul.

 • Coşkun, C. (2010). Michel Foucault: Özne ve İktidar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Felsefe Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 • Çelebi, V. (2013). “Michel Foucault’da Bilgi, İktidar ve Özne İlişkisi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(3): 512-523.

 • Demir Güneş, C. (2013). “Michel Foucault’da Söylem ve İktidar”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21: 55-69.

 • Demir, Ö. & Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü (3. Basım), Vadi Yayınları, Ankara.Duverger, M. (2011). Siyaset Sosyolojisi (9. Basım) (Çev.: Şirin Tekeli), Varlık Yayınları, İstanbul. Foucault, M. (1986). Cinselliğin Tarihi I (Çev.: Hülya Tufan), Afa Yayınları, İstanbul.

 • Foucault, M. (2000a). Entelektüelin Siyasi İşlevi (Çev.: Işık Ergüden, Osman Akınbay ve Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Foucault, Michel. (2000b). Özne ve İktidar (Çev.: Işık Ergüden ve Osman Akınbay, Yay. Haz.: Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Foucault, M. (2015). İktidarın Gözü (4. Basım) (Çev.: Işık Ergüden, Yay. Haz.: Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Kapani, M. (2007). Siyaset Bilimine Giriş (19. Basım), Bilgi Yayınevi, Ankara

 • Keskin, F. (2000b). Özne ve İktidar. Michel Foucault, Özne ve İktidar içinde (s.11-24). Ayrıntı Yayınları, İstanbul

 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü (2. Basım) (Çev.: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

 • Şengül, H. T. (2005). İktidar. (Yay. Haz.: Gökhan Atılgan ve E. Attila Aytekin) Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, ss. 41-53, Yordam Kitap, İstanbul.

 • Urhan, V. (2000). Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme. Paradigma Yayınları, İstanbul. Yayla, A. (2005). Siyasi Düşünceler Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics