İdeolojik Açıdan Türk Refah Rejiminin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 01:45:53.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 1446-1451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalenin amacı refah devletinin oluşmasına ve refah rejimlerinin sınıflandırmasına etki eden belli başlı ideolojilere değinerek Türkiye’nin refah rejimini etkileyen ideolojileri somutlaştırmaktır. Dolayısıyla çalışma bir tipoloji ya da sınıflandırma çalışmasından ziyade sınıflandırmalara etki eden ideolojilerin etkilerini ve söz konusu etkilerin Türk refah sistemine yansımalarını ortaya koymaktır. Geçmişten itibaren liberal düşünce dolayısıyla piyasa mekanizması, sosyal ve kültürel boyutlarıyla din olgusu dolayısıyla muhafazakârlık ideolojisi ve aynı zamanda milliyetçilik ideolojisine dayanan ulus devlet anlayışı gibi dinamikler refah rejimlerini etkilemiştir. İdeolojik etkiler ülkelere göre farklılaşmakla birlikte refah rejimlerini oluşturan önemli unsurlar haline gelmişlerdir, piyasa mekanizmasını destekleyen liberal rejim, devlet mekanizmasını destekleyen sosyalist rejim temel örnekler olarak gösterilebilir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise Cumhuriyet döneminden itibaren, İzmir İktisat kongresinde alınan kararlara dayanan süreç devamında 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikaların uygulanması gibi noktalara değinilmiştir. Önemli bir ideoloji olarak muhafazakârlık ve dinin etkisi, Türk toplumundaki ahilik teşkilatına kadar dayanan geleneksel yardımlaşma süreci aktarılmıştır. Sonuç olarak Türk refah rejiminin temel özelliklerine değinerek başlıca hangi ideolojilerin tesir ettiği somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the article is to embody the ideologies which has influence on Turkey’s welfare regime by mentioning the major ideologies having contribution to welfare state and welfare regime classifications. Therefore the study is about to reveal the impacts of ideologies to classifications and their reflections on Turkish welfare system, rather than a typology or classification study. Since from past, dynamics such as liberal thought thus market mechanism, religion phenomenon which has social and cultural dimensions, idoelogy of conservatism and also nation state term based on nationalism have influence on welfare regimes. The ideological influences differ according to the countries also they have been significant elements making up welfare regimes. The liberal regime stimulates the market mechanism and socialist regime the state mechanism can be considered some basic examples. Turkey’s view beginning from Republican period, the process based on the decision taken in Izmir Economics Congress and the implemantion of neoliberal policies started in 1980’s were mentioned in study. The traditional solidarity originated from conservatism and religion as a major ideology which dates back to Ahi organizations in Turkish society has been conveyed in study. As a result by referring to the basic features of Turkish welfare regime it has been tried to concretize which ideologies are influential.

Keywords


 • Abrahamson, P., “The Welfare Modelling Business”, Social Policy and Administration, c.33, S.4, 2002, ss.394-

 • Abrahamson, P., “The Welfare Modelling Business”, Social Policy and Administration, c.33, S.4, 2002, ss.394- 415.

 • Alagöz, M., “Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninde Ulus Devlet Anlayışı”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, s.6, 2005, ss.1-9.

 • Alexander, J., “The Major Ideologies of Liberalism, Socialism and Conservatism”, Political Studies, c.63, S.5, 2014, ss.980-994.

 • Andersen, G., E., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990.

 • Atagenç, İ., “İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye’nin Liberal Tecrübesinin Karşılaştırmalı Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, S.1, ss.69-87.

 • Blakemore, K., Griggs, E., Social Policy an Introduction, Open University Press, 2007. Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, 16.baskı, 2003.

 • Clarke, J., “Welfare States as Nation States: Some Conceptual Reflections”, Social Policy and Society, c.4, S.4, 2005, ss.407-415.

 • Çelik, A., Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye, Kitap Yayınevi, 2014.

 • Effinger, B.P., “Culture and Welfare State Policies: Reflections on a Complex Interrelation”, Journal of Social Policy, c.34, S.1, 2005, ss.3-20.

 • Freeman, M., “Neoliberal Policies and Human Rights”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.17, s.2, 2015, ss.141-164.

 • Gal, J., “Is there an Extended Family of Mediterranean Welfare States?”, Journal of European Social Policy, c.4, s.20, 2010, ss.283-300.

 • Heper, M., “Islam, Conservatism, and Democracy in Turkey: Comparing Turgut Özal and Recep Tayyip Erdoğan”, Insight Turkey, c.15, S.2, 2013, ss.141-156.

 • Heywood, A., Politics, Fourth Editon, Palgrave Macmillan, 2013.

 • Huntington, S.P., “Conservatism as An Ideology”, The American Political Science Review, c.51, S.2,1957, ss.454- 473.

 • Jones, H.W., “The Rule of Law and Welfare State”, Columbia Law Review, c.58, S.2,1958, ss.143–156. Kalaycıoğlu, E., “Politics of Conservatism in Turkey”, Turkish Studies, c.8, S.2, 2007, ss.233-252.

 • Kaufmann F-X., Variations of the Welfare State: Great Britain, Sweden, France and Germany Between Capitalism and Socialism. German Social Policy. c.5, New York, NY: Springer; 2013.

 • Leisering, L., “Nation State And Welfare State: An Intellectual and Political History’’, Journal of European Social Policy, c.13., S.2, 2003, ss.175-185.

 • Miller, D., On Nationality, Oxford University Press,1995.Newman, M., Socialism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2005. Özdağ, Ü., Korona Salgını ve İki Kutuplu Dünya Kaosu, Özel Rapor, 2020.

 • Özdemir, S., Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İTO,2007.

 • Özdemir, Y., “AKP’s Neoliberal Populism and Contradictions of New Social Policies in Turkey”, Contemporary Politics, C.26, S.3, 2020, ss.245-267.

 • Seyyar, A., Sosyal Siyaset Terimleri Ansiklopedisi, Sakarya Yayıncılık, 2008.

 • Sodaro, M.J., Comparative Politics: A Global Introduction, McGraw-Hill Higher Education, 2007. Topalhan, T., Endüstri İlişkileri, Matser Yayıncılık, 2015.

 • Türkdoğan, O., Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, 1995.

 • Yapıcı, H., Sarıkoyuncu Değerli, E., “Türkiye’de Ulusal Ekonomi İnşası ve Milli Burjuvazi Faktörü (1923- 1929)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.65, 2020, ss.299-319.

 • Yıldızlar, E., “Characteristic of Turkish Design and Social and Political Headscraf Problem of Turkey”, International Journal of New Trends in Arts, Sports Science, Education, c.1, S.1, 2012, ss.201-230.

                                                                                                    
 • Article Statistics