İdeolojik Açıdan Türk Refah Rejiminin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-97
Number of pages: 1446-1451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalenin amacı refah devletinin oluşmasına ve refah rejimlerinin sınıflandırmasına etki eden belli başlı ideolojilere değinerek Türkiye’nin refah rejimini etkileyen ideolojileri somutlaştırmaktır. Dolayısıyla çalışma bir tipoloji ya da sınıflandırma çalışmasından ziyade sınıflandırmalara etki eden ideolojilerin etkilerini ve söz konusu etkilerin Türk refah sistemine yansımalarını ortaya koymaktır. Geçmişten itibaren liberal düşünce dolayısıyla piyasa mekanizması, sosyal ve kültürel boyutlarıyla din olgusu dolayısıyla muhafazakârlık ideolojisi ve aynı zamanda milliyetçilik ideolojisine dayanan ulus devlet anlayışı gibi dinamikler refah rejimlerini etkilemiştir. İdeolojik etkiler ülkelere göre farklılaşmakla birlikte refah rejimlerini oluşturan önemli unsurlar haline gelmişlerdir, piyasa mekanizmasını destekleyen liberal rejim, devlet mekanizmasını destekleyen sosyalist rejim temel örnekler olarak gösterilebilir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise Cumhuriyet döneminden itibaren, İzmir İktisat kongresinde alınan kararlara dayanan süreç devamında 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikaların uygulanması gibi noktalara değinilmiştir. Önemli bir ideoloji olarak muhafazakârlık ve dinin etkisi, Türk toplumundaki ahilik teşkilatına kadar dayanan geleneksel yardımlaşma süreci aktarılmıştır. Sonuç olarak Türk refah rejiminin temel özelliklerine değinerek başlıca hangi ideolojilerin tesir ettiği somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the article is to embody the ideologies which has influence on Turkey’s welfare regime by mentioning the major ideologies having contribution to welfare state and welfare regime classifications. Therefore the study is about to reveal the impacts of ideologies to classifications and their reflections on Turkish welfare system, rather than a typology or classification study. Since from past, dynamics such as liberal thought thus market mechanism, religion phenomenon which has social and cultural dimensions, idoelogy of conservatism and also nation state term based on nationalism have influence on welfare regimes. The ideological influences differ according to the countries also they have been significant elements making up welfare regimes. The liberal regime stimulates the market mechanism and socialist regime the state mechanism can be considered some basic examples. Turkey’s view beginning from Republican period, the process based on the decision taken in Izmir Economics Congress and the implemantion of neoliberal policies started in 1980’s were mentioned in study. The traditional solidarity originated from conservatism and religion as a major ideology which dates back to Ahi organizations in Turkish society has been conveyed in study. As a result by referring to the basic features of Turkish welfare regime it has been tried to concretize which ideologies are influential.

Keywords