Job Satisfaction and Professional Burnout of Primary School Teachers

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 19:51:26.0
Language : İngilizce
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 1224-1229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Burnout also affects the organization in which individuals work, especially in professions that require face-to-face relations. Experiencing negativities in the person due to burnout causes the person's work-life performance to decrease and job satisfaction cannot be achieved. The present study aimed to reveal the correlations between primary school teachers' job satisfaction and professional burnout. The data of the descriptive study was collected using the "Job Satisfaction Scale" and the "Maslach Burnout Inventory". The research sample consists of 729 primary school teachers. Emotional exhaustion of teachers participating in the research and a negative significant relationship was found between job satisfaction levels of depersonalization sub-dimensions. As a result of the study, it was determined that teachers' professional burnout levels were low and their job satisfaction was high.

Keywords

Abstract

Burnout also affects the organization in which individuals work, especially in professions that require face-to-face relations. Experiencing negativities in the person due to burnout causes the person's work-life performance to decrease and job satisfaction cannot be achieved. The present study aimed to reveal the correlations between primary school teachers' job satisfaction and professional burnout. The data of the descriptive study was collected using the "Job Satisfaction Scale" and the "Maslach Burnout Inventory". The research sample consists of 729 primary school teachers. Emotional exhaustion of teachers participating in the research and a negative significant relationship was found between job satisfaction levels of depersonalization sub-dimensions. As a result of the study, it was determined that teachers' professional burnout levels were low and their job satisfaction was high.

Keywords


 • Balcı, A. (2019). İş Doyumu ve Eğitim Yönetimine Uygulanması. Ankara University Journal Of Faculty Of

 • Balcı, A. (2019). İş Doyumu ve Eğitim Yönetimine Uygulanması. Ankara University Journal Of Faculty Of Educational Sciences (Jfes) , 16 (1) , 575-586

 • Barut, Y., & Kalkan, M. (2002). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 66-77.

 • Cemaloğlu, N. & Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), 463-484.

 • Çapri, B. (2014). Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1).

 • Çoğaltay N, Anar S,Karadağ E (2017). Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve MedeniDurumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 695 - 707. Doi: 10.16986/Huje.2016018517

 • Dolunay, A. B. (2002). Keçiören İlçesi "Genel Liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde GörevliÖğretmenlerde Tükenmişlik Durumu" Araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55 (1). Doı: 10.1501/Tipfak_0000000697

 • İçigen, E. T. & Uzut, İ. (2012). Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlikleri ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 107-118

 • Işıkhan, V. (2004) Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Ankara, Sandal Yayınları.

 • Karadağ, E., Başaran, A. & Korkmaz, T. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları LiderlikBiçimleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 32- 45.

 • Koçak, R. (2009). Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 65 - 83.

 • Kırılmaz, A. Y. Çelen, Ü. & Sarp, N. (2003). Ilkögretimde Çalisan Bir Ögretmen Grubunda “Tükenmislik Durumu” Arastirmasi. İlköğretim Online, 2 (1).

 • Kuzgun, Y. & Bacanlı, F. (Editörler). (2005). PDR’de Kullanılan Ölçekler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Maslach, C. & Zımbardo, PG. (1982). Burnout- The Cost Of Caring, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.

 • Öner, N. (2008). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler: Bir Başvuru Kaynağı (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 • Özdayı, N. (2013). Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 221-235

 • Peker, R. (2002). "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 305-318.

 • Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (2001) Örgütsel Psikoloji, Bursa, Ezgi Kitabevi.

 • Uras, M., & Kunt, M. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanmasını Umma Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 71-83.

 • Yılmaz, K., & Altinkurt, Y. (2012). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402.

                                                                                                    
 • Article Statistics