Cumhuriyet Dönemi Kitlesel Göç Örnekleri Ve Uyum Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 19:51:24.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 1236-1243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca birçok kitlesel göç akımına maruz kalan Türkiye’nin, bilhassa Cumhuriyetin ilk yıllarında kabul ettiği göçmenlerin, kitlesel göç ve uyum bağlamında bazı örnekler üzerinden değerlendirilmesidir. Osmanlının yıkılışını takip eden süreçte, özellikle Osmanlı hâkimiyetindeki topraklarda karışıklıkların hat safhaya çıktığını tarihi vesikalardan takip etmekteyiz, bu coğrafyada yaşayan ve eski Osmanlı yurttaşı konumundaki genellikle Türk ve Müslümanların azınlıkta kaldıklarını ve siyasal asimilasyon politikalarına maruz kaldıklarını süreç içerisinde görmekteyiz. Bu çalışmada genel anlamda Osmanlı sonrası balkanlarda azınlık durumunda kalan Türk veya Müslüman halkın kitlesel akımları yâda Müslüman Türklerin akımları incelenmiş olsa da, Almanya’dan gelen Yahudi asıllı göçmenlerinde durumu değerlendirilmiştir. Yaşadıkları bölgeleri çeşitli sebeplerle terk etmek zorunda kalanların geldikleri bölgelerde karşılaştıkları muamele ve bu bölgeye etkilerinin ne olduğu üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate Turkey, which has been exposed to many mass migration flows throughout the history of the Republic, and especially the immigrants accepted in the first years of the Republic, through some examples in the context of mass migration and integration. In the period following the collapse of the Ottoman Empire, we see from the historical documents that the conflicts, especially in the lands under the Ottoman rule, reached the peak, we also see that Turks and Muslims, who are former Ottoman citizens living in this geography, remained in the minority and were exposed to political assimilation policies. In this study, although the mass movements of the Turkish or Muslim people who remained in the minority in the post-Ottoman Balkans or the movements of Muslim Turks were examined, the situation of the immigrants of Jewish origin from Germany was also evaluated. The treatment faced by those who had to leave the regions they live in for various reasons in the regions they came from and what their effects were on this region were emphasized.

Keywords


 • Alişoğlu, B. ve Kayıran, M. (2021). Eskişehir Basınında 1989 Bulgaristan Göçü, Anadolu ve Balkan

 • Alişoğlu, B. ve Kayıran, M. (2021). Eskişehir Basınında 1989 Bulgaristan Göçü, Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, ss. 17-40.

 • Asker, A. (2012). Nazi Irk Tasnifinde Türkler ve Ortadoğu Halkları, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 12(25), ss. 79-99.

 • Aysal, N. (2017). Türk – Rum Nüfus Mübadelesi: Ortodoksların Anadolu’dan Zorunlu Göçü, Geçmişten Günümüze Göç, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, ss. 641-662.

 • Bayındır Goularas, G. (2012). 1923 Türk - Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması, Alternatif Politika, 4(2), ss. 129-146.

 • Bilgiç, B. (2015). Atatürk Döneminde Türkiye Yunanistan İlişkileri, 1923-1938, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S.91, pp. 1-27.

 • Çavuşoğlu, H. (2007). Yugoslavya- Makedonya Topraklarından Türkiye’ye Göçler ve Nedenleri, Bilig, S.41, ss. 123-154.

 • Dedeiç-kırbaç, A. (2013). Boşnakların Türkiye’ye Göçleri, Akademik Bakış Dergisi, S.35, ss. 1-19.

 • Emgili, F. (2011). Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye Göç (1878-1934), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

 • Gündüz, A. O. (2013). Bulgaristan’dan Türkiye’ye Türk Göçü (1989 Örneği), Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ss. 1-9.

 • Güneş, M. (2014). Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili, Akademik Bakış, 8(15), ss. 221-240.

 • İnanç, H. ve Yazıcı, B. (2018). Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler, Bulgaristan Diasporası ve Uluslaşma, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), ss. 77-93.

 • Kaya, A. (2014). Farklılıkların Birlikteliği Türkiye ve Avrupa’da Birarada Yaşama Tartışmaları, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

 • Kaştan, Y. (2006). Cumhuriyet Döneminde Nüfus Hareketlerinin Fonksiyonu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), ss. 65-76.

 • Keser, M. (2020). Philipp Schwartz: Türkiye’ye ve Alman Göçmenlere Katkıları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), ss. 75-89.

 • Kuyucuklu, N. (2012). Bulgaristan’dan 1989 Göçünün Nedenleri, Oluşumu ve Olası Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss. 269-294.

 • Küçük, H. (2020). 1989 Zorunlu Göçü’nün Türkiye-Bulgaristan İlişkilerine Etkisi, Bursa UludağÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Bursa.

 • Oğuz Uzuner, Ş. (2021). 1923-1945 Yılları Arasında Gerçekleşen Dış Göçler, Bingöl Araştırmaları Dergisi, pp. 51-65.

 • Ortaylı, İ. (2005). Genel Göç Olgusu, Uluslararası Göç Sempozyumu 8-11 Aralık 2005, İstanbul, ss. 19- 28.

 • Taştan, C. İrdem, İ. ve Özkaya, Ö. (2018). Politika ve Uygulama Boyutlarıyla Göç ve Uyum, Polis Akademisi Yayınları, Ankara.

 • Uzun, H. (2004). 1919-1950 Yılları Arasında Türkiye – Yunanistan İlişkileri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), ss. 35-50.

 • Yazan, Y. (2016). Avrupa Birliğinin Yasadışı Göç Politikası Türkiye Örneği Çerçevesinde İnsan Hakları Sorunsalı, Milenyum Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

 • Yıldırım, S. (2012). Balkan Savaşları ve Sonrasındaki Göçlerin Türkiye Nüfusuna Etkileri, CTAD, S.16, ss. 75-92.

 • Zorba, H. (2021). Güvenlik Paradoksunda Mülteciler Türkiye – AB ilişkileri Perspektifinden, ORION Akademi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics