Cumhuriyet Dönemi Kitlesel Göç Örnekleri Ve Uyum Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Number of pages: 1236-1243
Year-Number: 2022-97

Abstract

Bu çalışmanın amacı özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca birçok kitlesel göç akımına maruz kalan Türkiye’nin, bilhassa Cumhuriyetin ilk yıllarında kabul ettiği göçmenlerin, kitlesel göç ve uyum bağlamında bazı örnekler üzerinden değerlendirilmesidir. Osmanlının yıkılışını takip eden süreçte, özellikle Osmanlı hâkimiyetindeki topraklarda karışıklıkların hat safhaya çıktığını tarihi vesikalardan takip etmekteyiz, bu coğrafyada yaşayan ve eski Osmanlı yurttaşı konumundaki genellikle Türk ve Müslümanların azınlıkta kaldıklarını ve siyasal asimilasyon politikalarına maruz kaldıklarını süreç içerisinde görmekteyiz. Bu çalışmada genel anlamda Osmanlı sonrası balkanlarda azınlık durumunda kalan Türk veya Müslüman halkın kitlesel akımları yâda Müslüman Türklerin akımları incelenmiş olsa da, Almanya’dan gelen Yahudi asıllı göçmenlerinde durumu değerlendirilmiştir. Yaşadıkları bölgeleri çeşitli sebeplerle terk etmek zorunda kalanların geldikleri bölgelerde karşılaştıkları muamele ve bu bölgeye etkilerinin ne olduğu üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate Turkey, which has been exposed to many mass migration flows throughout the history of the Republic, and especially the immigrants accepted in the first years of the Republic, through some examples in the context of mass migration and integration. In the period following the collapse of the Ottoman Empire, we see from the historical documents that the conflicts, especially in the lands under the Ottoman rule, reached the peak, we also see that Turks and Muslims, who are former Ottoman citizens living in this geography, remained in the minority and were exposed to political assimilation policies. In this study, although the mass movements of the Turkish or Muslim people who remained in the minority in the post-Ottoman Balkans or the movements of Muslim Turks were examined, the situation of the immigrants of Jewish origin from Germany was also evaluated. The treatment faced by those who had to leave the regions they live in for various reasons in the regions they came from and what their effects were on this region were emphasized.

Keywords