Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Yetenekli Öğrencilerle Sosyal Bilgiler Eğitimi: Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 20:05:33.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 1308-1318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim sürecinde özel yetenekli öğrencilere yönelik uygulanan sosyal bilgiler eğitimini değerlendirmektir. Bu amaçla ülkemizde özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin tecrübeleri, görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada yer alacak öğretmenlerin belirlenmesinde ise amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, uzaktan eğitim sürecinde özel yetenekli öğrencilerle sosyal bilgiler dersi uygulayan ülkemizin farklı şehirlerde görev yapan 10 öğretmenle yapılmıştır. Araştırmanın verileri 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formundan oluşmaktadır. Öğretmenlerle yüz yüze görüşme imkânı olmadığı için e-posta, telefon ve Google form kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre, öğretmenler derslerinde görsel malzemeler, eğitici oyunlar, animasyonlar ve çeşitli Web 2 araçları ile dersler etkinliklerini zenginleştirdikleri, farklı yöntem ve teknikler kullandıklarını belirtmişlerdir. Özellikle özel yetenekli öğrencilerin diğer akranlarına göre ilgi düzeylerinin yüksekliği ve hızlı öğrenmeleri sebebiyle öğretmenler ders öncesi uzun süre hazırlık ve planlama yaptıklarını sonucuna varılmıştır. Sosyal bilgiler dersinin sözel, sosyal bilimleri kapsaması ve disiplin arası bir yapısından dolayı uzaktan eğitimde avantaj sağladığı belirtilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze eğitime göre iletişim sınırlılığı, sınıf yönetimi ve uygulamalı etkinliklerin yapılamaması gibi olumsuzluklar belirtilmiştir. BİLSEM’lerde seçmeli dersler ve atölyelerin uzaktan eğitimle devam etmesinin özellikle öğrenciler için ulaşım ve zaman avantajı sağlayıcı yönleri olduğu da belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the social studies education applied to gifted students in the distance education process. For this purpose, it has been tried to determine the views of the social studies teachers working in the Science and Art Centers where gifted students are educated in our country, on the distance education process. In the research, the basic qualitative research design, one of the qualitative research methods, was used. Purposive sampling method was used to determine the teachers who will take part in the research. This study was conducted with 10 teachers working in different cities of our country, who apply social studies lessons with gifted students in the distance education process. The data of the research consists of a semi-structured interview form consisting of 7 questions. E-mail, telephone and Google form tools were used for the data as there was no opportunity to meet with the teachers face-to-face. Content analysis technique was used in the analysis of the obtained data. According to these results, the teachers stated that they enriched the lesson activities with visual materials, educational games, animations and various Web 2 tools and used different methods and techniques in their lessons. It has been concluded that teachers make preparations and planning for a long time before the lesson, especially because of the high level of interest of talented students compared to their other peers and their rapid learning. It has been stated that the social studies course provides an advantage in distance education because it covers verbal and social sciences and has an interdisciplinary structure. In the distance education process, negativities such as communication limitations, classroom management and inability to perform applied activities were stated. It has been suggested that the elective courses and workshops in BİLSEM continue with distance education, which will provide transportation and time advantages especially for students.

Keywords


 • Akgül, G.ve Oran, M.(2020).Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Ortaokul Öğrencilerinin ve Öğrenci Velilerinin

 • Akgül, G.ve Oran, M.(2020).Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Ortaokul Öğrencilerinin ve Öğrenci VelilerininPandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, Cilt 3/Sayı 2, 2020, S.Alpaslan, M.(2020). Öğretim Üyelerinin Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Kullanımına Yönelik Görüşleri, Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, Auad 2020, Cilt 6, Sayı 1, 126‐147.

 • Alper, A. (2020). Pandemi Surecinde K-12 Duzeyinde Uzaktan Eğitim: Durum Çalışması, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (45-67).

 • Arslan, ve Şumuer,E. (2020).Covıd-19 Döneminde Sanal Sınıflarda Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sınıf Yönetimi Sorunları, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (201-230).

 • Ataman, A. (2004). Üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli çocuklar. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu. & A. E. Bilgili (Haz.), Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı içinde (s. 155-168), İstanbul: Çocuk Vakfı.

 • Cırık, M. (2016).Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, AUAd 2016, Cilt 2, Sayı 3, 170‐187.

 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma deseni. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çev. editörü). Ankara: Siyasal

 • Cutts, N. E. & Moseley, N. (2004). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi (İ. Ersevim, Çev.). İstanbul: ÖzgürÇitil, M. (2016). Üstün yetenekli öğrencilere sunulan olumlu davranışsal destek temelli problem davranışlarıönleyici sınıf yönetimi uygulamaları: eylem araştırması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

 • Davaslıgil, Ü. (2004). Üstün zekâlı çocukların eğitimi. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu. & A. E. Bilgili (Haz.), Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı içinde (s. 234-241). İstanbul: Çocuk Vakfı.

 • Demir, F, ve Özdaş, F. (2020). Covıd-19 sürecindeki uzaktan eğitime İlişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (273-292).

 • Dündar, R, ve Yeşilyurt, S. (2020).Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı Özelinde Uzaktan Eğitime Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, International Journal of Social Science Research, 9 (1), 79-95.

 • Ersoy, Ö. ve Avcı, N. (2004). Üstün zekâlı ve üstün yetenekliler. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu. & A. E. Bilgili (Haz.), Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı içinde (s. 196-210). İstanbul: Çocuk Vakfı.

 • Gürel, D, ve Er, H. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre Küresel salgınlar karşısında güç aldığımız Değerler: covıd-19 örneği, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (573-596).

 • Kaçmaz, N. ve Kılıç, O. (2019). Özel yeteneklilerin eğitimi. O. Kılıç ve M. Çitil (Edt.), Özel yetenekli öğrencim var kitabı içinde (s. 98-117). Ankara: MEB.

 • Keleş,H,.N, Atay,.D, ve Karanfil,F.(2020). Covıd 19 Pandemi Sürecinde Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (155-174).

 • Kınalıoğlu, İ.,H, ve Güven, Ş.(2011). Uzaktan Eğitim Sisteminde Öğrenci Başarısını Ölçülmesinde KarşılaşılanGüçlükler ve Çözüm Önerileri, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Korkut, Ş, ve Memişoğlu, H. (2021)Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğrenci Görüşlerine Göre Uzaktan Eğitim Süreci, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, , Yıl 3, Sayı 7, Aralık 2021.

 • Korucu, A.,T, ve Sezer, C.(2016).Web 2.0 Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Ders Başarısı Üzerindeki EtkisineYönelik Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 37 ISSN: 2146-9199

 • Köksal, M.,S.(2020). Üstün Zekâlıların (Özel Yeteneklilerin) Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C.,Ş, ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (293-322).

 • Mengi, A, ve Alpdoğan,Y.(2020). Covıd-19 Salgını Sürecinde Özel Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan EğitimSüreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (413-437).

 • Merriam, S., B. (2013). Nitel Araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.

 • Özdoğan, A.,Ç, ve Berkant, H.,G.(2020). Covıd-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (13-43).

 • Özgül, E., Ceran, D, ve Yıldız, D. (2020).Uzaktan Eğitimle Yapılan Türkçe Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (395-412).

 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çev. Editörü). Ankara: Pegem Akademi.

 • Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D., L. (2014).Üstün zekalılar eğitiminde en iyi uygulamalar, kanıt temelli bir klavuz. ( Ü. Oğurlu. & F. Kaya, Çev.) Ankara: Nobel

 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 yeni koronavirus hastaligi nedir? https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/ covid-19- yeni-koronavirus-hastaligi-nedir?

 • Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar (özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri). Ankara: Vize.

 • Saraçoğlu, G.,K.(2019). Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Kahoot Kullanımına İlişkin Görüşleri, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 13,Sayı: 29 ISSN: 1309-0682, (1 – 19).

 • Tepe, T, ve Çelik, T.(2021). Farklı Web 2.0 Araçları Kullanımının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DijitalOkuryazarlık Ve Bit Kullanım Yeterlilikleri Üzerine Etkisi, Internatıonal Symposıum on Current Developments in Scıence, Technology and Socıal Scıences, April 12-13, 2021, Gaziantep University.

 • Uyar, E. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri, Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2).

 • Ünal, M, ve Bulunuz, N. (2020).Covıd-19 Salgını Dönemi Uzaktan Eğitim Çalışmaları ve Sonraki Süreçle İlgiliFen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 49, Özel Sayı/2020, Sayı: 1, (343- 369).

 • VanTassel- Baska, J., L. and Stambaugh, T. (2006). Comprehensive curriculum for gifted Learners, USA: Pearson

 • World Health Organization (WHO). (2021). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

 • detail/coronavirus-disease-covid-19. Erişim tarihi, 20.02.2022

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi

                                                                                                    
 • Article Statistics