Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Harran Üniversitesi İİBF Örneği

Author:

Number of pages: 1384-1393
Year-Number: 2022-97

Abstract

Finansal okuryazarlık mikro ölçekte bireyi makro ölçekte de bütün toplumu etkilemektedir. Son yıllarda da konunun birey ve toplum için önemi fark edildiği için finansal okuryazarlık ilgili daha çok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda finansal okuryazarlık oranı genel olarak düşük seviyede çıkmaktadır. Bu çalışma Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi orta düzeydedir (%47.29). Cinsiyet, yaş, not ortalaması, internet bankacılığı kullanma, borsa ve kripto paralarda işlem yapmak gibi faktörlerin finansal okuryazarlık üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Gelir, öğrenim görülen bölüm, herhangi bir işte çalışıp çalışmama durumu, kredi kartı kullanımı ve aylık bütçe yapıp yapmama durumu ile öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

Financial literacy influences the individual at the micro scale and the whole society at the macro scale. In recent years, since the importance of the subject for the individual and society has been realized, more studies on financial literacy have begun to be conducted. In studies conducted in developed and underdeveloped countries, the financial literacy rate is generally low. This study was carried out to determine the financial literacy levels of students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Harran University. As a result of the analysis, the financial literacy level of the students is intermediate (47.29%). It has been concluded that factors such as gender, age, grade point average, using internet banking, trading in stock markets and cryptocurrencies have an effect on financial literacy. It was not determined that there is a relationship between income, department of education, whether to work in any job, credit card use and whether or not they make a monthly budget, and the level of financial literacy of the students.

Keywords