Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Harran Üniversitesi İİBF Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 23:27:17.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 1384-1393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal okuryazarlık mikro ölçekte bireyi makro ölçekte de bütün toplumu etkilemektedir. Son yıllarda da konunun birey ve toplum için önemi fark edildiği için finansal okuryazarlık ilgili daha çok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda finansal okuryazarlık oranı genel olarak düşük seviyede çıkmaktadır. Bu çalışma Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi orta düzeydedir (%47.29). Cinsiyet, yaş, not ortalaması, internet bankacılığı kullanma, borsa ve kripto paralarda işlem yapmak gibi faktörlerin finansal okuryazarlık üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Gelir, öğrenim görülen bölüm, herhangi bir işte çalışıp çalışmama durumu, kredi kartı kullanımı ve aylık bütçe yapıp yapmama durumu ile öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

Financial literacy influences the individual at the micro scale and the whole society at the macro scale. In recent years, since the importance of the subject for the individual and society has been realized, more studies on financial literacy have begun to be conducted. In studies conducted in developed and underdeveloped countries, the financial literacy rate is generally low. This study was carried out to determine the financial literacy levels of students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Harran University. As a result of the analysis, the financial literacy level of the students is intermediate (47.29%). It has been concluded that factors such as gender, age, grade point average, using internet banking, trading in stock markets and cryptocurrencies have an effect on financial literacy. It was not determined that there is a relationship between income, department of education, whether to work in any job, credit card use and whether or not they make a monthly budget, and the level of financial literacy of the students.

Keywords


 • Acaravcı, S. ve Bediroğlu, K. (2019). “Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine

 • Acaravcı, S. ve Bediroğlu, K. (2019). “Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 7(2), 30-51.

 • Albeerdy, M. I., and Gharleghı, B. (2015). “Determinants of the Financial Literacy among College Students in Malaysia”, International Journal of Business Administration, 6 (3), 15-24.

 • Alkaya, A. ve YağlI, İ. (2015). “Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı BektaşVeli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 40, Ekim 2015, 585-599.

 • Araz, T. (2012). Financial Literacy and Credit Card Arrears. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Arslan, Ö. (2020). “Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas CumhuriyetÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 227-257.

 • Aydın, A. D. (2018). “Türkiye'de Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 12-20.

 • Başarır, Ç., ve Sarıhan, A. Y. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlıklarının Belirlenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (1), 143-162.

 • Bayındırlı, M. Ö.(2020). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık, Finansal Tutum Ve DavranışDüzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Karabük Üniversitesi Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

 • Beal, D. J., and Delpachıtra, S. B. (2003). “Financial Literacy among Australian University Students”, Economic Papers, 22(1), 65-78.

 • Biçer, E. B. ve Altan, F. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık İle İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1501-1517.

 • Borden, L. M., Lee, S., Serido, J., and Collins, D. (2007). “Changing College Students’ Financial Knowledge,Attitudes, and Behavior through Seminar Participation”, Journal of Family and Economic Issues, 29(1), 23–40.

 • Chen, H., and Volpe, R.P. (1998). “An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students”, Financial Services Review, 7(2), 107-128.

 • Chen, H., and volpe, R.P. (2002). “Gender Differences in Personal Financial Literacy among College Students”, Financial Services Review, 11(3), 289-307.

 • Contuk, F. Y. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ocak Sayısı.

 • Cude, B.J., lawrence, B.J C., Lyons, A.C., Metzger, K., Lejeune, E., Marks, L., and Machtmes, K. (2006). “Collegestudents and financial literacy: What they know and what we need to learn”, Eastern Family Economics and Resource Management Association Conference, 102-109.

 • Çinko, M. Avcı, E. Ergun, S. ve Tekçe, M. (2017). “Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri: Marmara Üniversitesi örneği”, Marmara Business Review, Vol.2, Issue.1, 25-50.

 • Demirkıran, T. (2019). Kırıkkale Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini BelirlemeyeYönelik Araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Yüksek LisansTezi.Demirkol, Ö. F. ve Erduru, İ. (2017). “Üniversite öğrencilerinin finansal Okuryazarlık düzeylerinin tespitineyönelik bir araştırma: Harran üniversitesi örneği”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 4, 12-26.

 • Deng, H.T., Chi, L.C., Teng, N.Y., Tang, T.C., and Chen, S.L. (2013). “Influence of Financial Literacy of Teacherson Financial Education Teaching in Elementary Schools”, International Journal of e-Education, e-Business, e- Management and e-Learning, 3(1), 68-73.

 • Dilek, S., Küçük, O., Eleren, A. (2016). “Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 5, S.7, 1865-1878.

 • Elmas, B., Yılmaz, H. (2016). “Finansal Okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 115-140.

 • Engin, C., Eren, A. S., Balkar, O. E. (2020). “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisans ÖğrencilerininFinansal Okuryazarlık Durumlarının Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 42, S.2, 283-315.

 • Er, F., Temizel, F., Özdemir, A. ve Sönmez, H. (2014).“Lisans Eğitim Programlarının Finansal OkuryazarlıkDüzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 113-126.

 • Er, B., Şahin, Y. E. ve Mutlu, M. (2017). “Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 54 Sayı: 630, 75-88.

 • Ergün, K. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlığı: Balıkesir Üniversitesi Örneği”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi.

 • Javine, V. (2013). “Financial Knowledge and Student Loan Usage in College Students”, https://academyfinancial.org/resources/Documents/Proceedings/2012/C1-Javine.pdf. 1-27.

 • Jariwala, H. and Sharma, M. (2011). “Financial Literacy: A Call For An Attention”, Conference On Inclusive & Sustainable Growth Role of Industry”, Government and Society Conference Proceedings, 1-10.

 • Karadeniz, E., Koşan, L., Geçgin, E., Beyazgül, M. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal OkuryazarlıkDüzeylerinin Analizi: Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Kampüsünde Bir Araştırma”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.17, S.2, 325-345.

 • Kaya, M., Güneş, H. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Bankacılık veFinans Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 295–305.

 • Kılıç, Y., Ata, H. A,, ve Seyrek, İ. H. (2015). “Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66, 129-150.

 • Kocabıyık, T. ve Teker, T. (2018). “Finansal Okuryazarlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.2, C.2, 117-144.

 • Lusardi, A., and Mitchell O. S. (2008). “Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare?”, American Economic Review: Papers & Proceedings, 98(2), 413–417.

 • Lusardi, A., Mitchell, O.S., and Curto, V. (2010). “Financial Literacy among the Young”, Journal of Consumer Affairs: Special Issue: Financial Literacy, 44(2), 358-380.

 • Lusardi, A., and Mitchell, O. S. (2014). “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence”, Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.

 • Mandell, L. (2008). The Fınancıal Lıteracy of Young Amerıcan Adults, Results of the 2008 National Jump$tartCoalition Survey of High School Seniors and College Students. The Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy. Web: http://www.jumpstart.org/assets/files/2008SurveyBook.pdf

 • Mevsim, L. T. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: ErzincanÜniversitesi Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

 • Murley, N.S. (2016). Correlation of Financial Literacy to Student Loan Debt, Numeracy, and Personal Finance Training. Unpublished Master’ thesis, The Ohio State University, USA.

 • Sancak, S. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Araştırması: Gümüşhane Üniversitesi Örneği,Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Yüksek LisansShaari, N. A., Hasan, N. A., Mohamed, R. K. M. H., and Sabri, M. A. J. M. (2013). “Financial Literacy: A StudyAmong the University Students”, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research in Business, 5(2), 279-299.

 • Şamiloğlu, F., Kahraman, Y. E., ve Bağcı, H. (2016). “Finansal Okuryazarlık Araştırması: Erciyes ÜniversitesiÖğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 308- 318.

 • Sohn, S., Joo, S., Grable, J.E., Lee, S. and Kim, M, (2012). "Adolescents’ Financial Literacy: The Role OfFinancial Socialization Agents, Financial Experiences, And Money Attitudes İn Shaping Financial Literacy Among South Korean Youth", Journal of Adolescence, No.35, 969-980.

 • TEB-Boğaziçi Üniversitesi (2014), Türkiye Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi.

 • Tetik, N. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 2755-2774.

 • Thapa, S. B. and Nepal, S. R. (2015), “Financial Literacy in Nepal: A Survey Analysis from College Students”, NRB Economic Review, Vol. 27, Issue. 1, 49-74.

 • Tuna, G. ve Ulu, M. O. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Etkileyen FaktörlerinBelirlenmesi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, C. 12, S. 12, 128-141.

 • OECD (2017). G20/OECD INFE Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries.

 • Yılmaz, E. ve Aslan, T.(2020), “Finansal Okuryazarlık ve Siirt Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (87): 181-202.

 • Yücel, S. ve Çiftçİ, N. (2018), “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı DemografikDeğişkenler Açısından İncelenmesi, İnönü University International Journal of Social Sciences”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 143- 161.

 • Widdowson, D. and Ailwood, K. (2007). “Financial Literacy and Its Role in Promoting a Sound Financial System”, Reserve Bank Of New Zealand: Bulletin, Vol.70, No:2, .37-47.

 • Xiao, J. J., Shim, S., Barber, B., and Lyons, A. (2007). “Academic Success and Well-Being of College Students: Financial Behaviors Matter.”, ttps://www.researchgate.net/publication/340566174.

                                                                                                    
 • Article Statistics