Kur Korumalı Mevduat Hesabının TFRS 9 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 21:46:12.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 1347-1352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur korumalı mevduat hesabında (KKMH) hesabın açılış tarihindeki döviz kuru , vade sonundaki döviz kurundan yüksekse ve mevduat hesabı sahibinin elde edeceği faiz/katılım payı gelirleri ,döviz kuru artışlarından elde edeceği kambiyo karının altında olduğu durumlarda ilgili fark merkez bankasınca mevduat hesabı sahibine ödenmektedir. Buradaki temel amaç dövize olan aşırı talebi engelleyerek Türk Lirasının değerini korumaktır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasınca çeşitli düzenlemeler yapılmış, KKMH’ından elde edilen gelirler vergi beyannamesinden istisna tutulmuştur. Diğer taraftan 01.03.2022 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından “Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında” duyuru yayınlanmıştır, Söz konusu bu duyuruda KKMH’nın bir finansal varlık olduğu , TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı kapsamında Gerçeğe Uygun Değer değişimi kar zarara yansıtılarak ölçümlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda bağımsız denetime tabi bir şirketin vadeli döviz hesaplarının KKMH’na dönüştürmesi sonrasında ilgili mevduat hesaplarının TFRS 9 kapsamında nasıl sınıflandırılacağı , dönem sonların nasıl ölçümleneceği ve oluşan gelir yada giderlerin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği önem ihtiva etmektedir.

Keywords

Abstract

In the exchange rate security account (KKMH), the foreign exchange of the account at the opening is the exchange rate at the end of the maturity and the strategic income/participation income over the internet The difference is paid by the central bank to the lower owner. Turkish by blocking the score to the base score To protect the Lira. This presidency is one of the meals prepared by the Presidency, the Ministry of Finance and the Central Bank, Income from KKMH is exempted from tax returns. Public Oversight on 01.03.2022 the other day Accounting and Auditing Standards Institution (KGK) "Foreign Currency/Gold ConversionCurrency/ Price Protected TL Deposit Accounts" “About Recognition” has been announced, In this announcement, it isstated that KKMH is a building, TFRS 9 Within the scope of the Financial Compliance Standard, it is stated that the Fair values should be measured by reflecting the values with profit. The strategic accounts of foreign currency accounts of a company subject to this independent audit in accordance with KKMH how the accounts will be or will be in TFRS 9,how the periods will be and how the expenses will be incurred is taken into acount When accounted for.

Keywords


 • 24 Aralık 2021 tarih ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Karar Ekleri

 • Bayri O. ,Acar D. ve Senal S. (2019),”Finansal Yatırımların TFRS 9 Ve BOBi FRS Kapsamında Sınıflandırılması Ve Gelir Vergisi Standardı Açısından Değerlendirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3); 563-580

 • Fidan M. M.,(2018) “IFRS 9 Finansal Araçlar Standartına Göre Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Sınıflandırılmada Kullanılan Testler/Kriterler”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,20(1) ,1-27

 • https://www.dunya.com/kose-yazisi/liralasma/648665 (Erişim Tarihi:25.03.2022)

 • https://vergialgi.net/kur-korumali-vadeli-mevduat-katilma-hesaplarindan-elde-edilecek-kazanclarin- vergilendirilmesi (Erişim Tarihi:14.03.2022)

 • https://vergiport.com/blog/kur-korumali-tl-vadeli-mevduat-veya-katilim-hesaplarina-donusum-halinde- uygulanacak-kurumlar-vergisi-istisnasina-iliskin-aciklamalar (Erişim Tarihi:14.03.2022)

 • Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu (KGK): Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru, 01.03.2022

 • Mengi P.(2019),”TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı’nın Finansal Tablolara Ve Finansal Sisteme Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir.

 • Örten, R., Kaval, H., ve Karapınar, A. (2020) Türkiye Mulasabe-Finansal Raporlama Standartları, Uygulama ve Yorumları (Gözden Geçirilmiş 13. Baskı). Ankara:Gazi Kitabevi

 • Özerhan, Y. , S. Yanık. (2010). “IFRS/IAS ile Uyumlu TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek uygulamaları Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları”, Türmob Yayınları, Ankara.

 • Telci A.,(2021). “TFRS-9 Finansal Araçlar Standardının Portföy Yönetimi Şirketlerinin Finansal TablolarınaEtkisini Muhasebenin Önemlilik Kavramı Çerçevesinde Vaka Çalışması İle Değerlendirilmesi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,13(25), 746-772

 • Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Sayı: 2021/14) Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 9 Finansal Araçlar Standardı.

 • Öztürk N.(2022),” TCMB’nin Liralaşma Stratejisi Adımları”, Uluslararası İzmir İktisat Kongresi / 25- 26 Şubat 2022.1-14

                                                                                                    
 • Article Statistics