Bir Kamu Hastanesinde Hemşirelerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 1369-1383
Year-Number: 2022-97

Abstract

Çalışmanın amacı; hemşirelerin kişilik özelliklerini dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz disiplin, nevrotiklik ve açıklık alt boyutları açısından inceleyerek sınıflandırmaktır. Araştırma, bir kamu hastanesinde görev yapan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak beş faktör kişilik özellikleri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın ana ve alt hipotezlerinin testi yapılmadan önce kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach's Alpha ile test edilmiştir. Hemşirelerin görev yaptıkları bölümlere göre, beş faktör kişilik özellikleri puan ortalaması bakımından (p=0,000) anlamlı fark bulunmuştur. Ameliyathanede çalışan personelin puan ortalaması diğer bölümlere göre daha yüksek bulunmuştur. Beş faktör kişilik özellikleri alt boyutu olan öz disiplin, medeni durum değişkeni açısından bekâr hemşirelerin beş faktör kişilik özellikleri puan ortalaması daha yüksektir. Beş faktör kişilik özellikleri alt boyutu olan nevrotiklik, mezuniyet değişkeni açısından lise mezunu hemşirelerin beş faktör kişilik özellikleri puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study; To classify nurses' personality traits by examining them in terms of extraversion, agreeableness, self-discipline, neuroticism and openness. The research was conducted on nurses working in a public hospital. Five factor personality traits scale was used as data collection tool. SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) statistical package program was used in the analysis of the data. Before testing the main and sub-hypotheses of the research, the reliability of the scales used was tested with Cronbach's Alpha. A significant difference was found in terms of the mean score of five factor personality traits (p=0.000) according to the departments of the nurses. The average score of the personnel working in the operating room was found to be higher than in other departments. In terms of the five factor personality traits sub-dimension, self-discipline, and the marital status variable, the mean score of the five factor personality traits of single nurses is higher. In terms of the neuroticism and graduation variable, which is the sub-dimension of five factor personality traits, the mean score of the five factor personality traits of high school graduate nurses was found to be higher

Keywords