Patriotism Based on the Views of Pre-Service Teachers

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 19:50:27.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 1254-1261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vatansever olma konusunda eğitim, kültür, aile ve çevre koşulları etkilidir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatanseverlik anlayışlarını ortaya koymaktır. Çalışma, 2017-2018 bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 24 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. Genel tarama türünde olan çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmen adayları vatanseverliği kişinin ülkesini, bayrağını ve insanlarını sevmesi ve sahiplenmesi, ülkenin ilerlemesi için bireylerin çaba sarf etmesi ve sorumluluk bilinci olarak tanımlamışlardır. Öğretmen adayları vatansever olduklarını vurgulayarak, sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve vatansever öğrenciler yetiştirmek istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarına göre vatansever olup olmamanın arkasındaki nedenler ise, toplumun değerleriyle ilgili olduğu, vatanını sevmeyenin bencil ve sorumsuz olduğunu ve vatanseverliğin bilinçli olmakla ilgili olduğu açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Education, culture, family and environmental factors are effective on patriotism. The aim of the present study was to determine the views of pre-service social studies teachers on patriotism. The study was carried out in Fırat University, Faculty of Education during the 2017-2018 academic year spring semester. The study group, included 24 pre-service social studies teachers. In the study, general scanning was used. Data were collected with a semi-structured interview form. The study data were analyzed with the descriptive analysis technique. Based on the study findings, pre-service teachers described patriotism as the love of citizens for their country, flag and compatriots, and their efforts for the progress of the country and their awareness about their responsibilities. The pre-service teachers emphasized that they were patriotic and stated that they were aware of their responsibilities and wanted to train patriotic students. According to the pre-service teachers, the reasons behind patriotism or non-patriotism were associated with social values, and those who were not patriotic were selfish and irresponsible and patriotism was associated with awareness.

Keywords


 • Aktan, O. & Padem, S. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Okuma Metinlerinde

 • Aktan, O. & Padem, S. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Okuma Metinlerinde Yer Alan Değerler. Asya Öğretim Dergisi, 1 (2), 44-55.

 • Avcı, A. A.; İbret, B. Ü. & Avcı, E. K. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 16(4), 1558-1574.

 • Avcı, E. K. & Faiz, M. (2018). 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitapları “Etkin Vatandaşlık” Öğrenme AlanındaYer Alan Becerilerin ve Değerlerin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 1- 21.

 • Beldağ, A.; Özdemir, Ü. & Nalçacı, A. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazandırılmasına İlişkin Veli Görüşleri. Kırıkkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 317-328.

 • Börü, N. (2020). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Vatanını Sevme Nedenleri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(58), 2231-2235.

 • Chavez, A. A. (2016). Citizenship Education in Ecuador: Perceptions of Students and Teachers. İnternational Educational Studies, 9(12), 206-218.

 • Çelikkaya, T. & Kürümlüoğlu, M. (2017). Veliler, Öğrenciler Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 2005Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri, Önerileri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 243-264.

 • Faiz, M.; Turan, S. ve Avcı, E. K. (2021). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Vatanseverlik Değerine İlişkin Görüşleri. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 2021.

 • İbret, B. Ü. & Avcı, E. K. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kimlik Algısı. (Ed. Refik Turan & Hakan Akdağ), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ss.37-57, Pegem A Akademi, Ankara.

 • Gül, O. K. & Şeker, G. (2021). 1968’den Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Vatanseverlik Değeri. Journal of Institude of Economic Development and Social Researches, 9(29), 10-22.

 • Gündüz, D. D. & Gündüz, M.; Mertol, H. & Çelikkol, Ö. (2019). Tarih Öğretmenlerinin Ortaöğretim ÖğrencilerineVatanseverlik Dersini Öğretirken Kullandıkları Değer Yaklaşımlarının Tespit Edilmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 591-606.

 • Kılcan, B. & Üçarkuş, E. (2018). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Dergilerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 42-54.

 • Kuş, Z.; Merey, Z. & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 183-214.

 • Kuş, Z. & Aksu, A. (2017). Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnançları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 18-41.

 • Metin, B.; Oran, M. & Karaderili, Ş. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Değeri Kazanım Düzeylerineİlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 109-127.

 • Nazıroğlu, B. & Göksu, M. Z. (2018). İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik Değeri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 211-230.

 • Öztürk, C. (2011). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinler Arası Bir Bakış. (Edit: Cemil Öztürk), Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, ss. 1-31, Pegem Akademi, Ankara.

 • Pamuk, A. & Alabaş, R. (2016). Vatandaşlık ve Sosyal Bilgiler. (Ed. Dursun Dilek), Sosyal Bilgiler Eğitimi, ss. 333-351, Pegem A Akademi, Ankara.

 • Polat, E. G. (2011). Osmanlıdan Günümüze Vatandaşlık Anlayışı. Ankara Barosu Dergisi, 3, 127-157.

 • Osmanoğlu, A. E.; Adak, N. & Dereli, E. (2013). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Vatandaşlık Algısı. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 63-88.

 • Sanina, G. A. (2018). Patriotism and Patriotic Education on Contamporary Russia. Russian Social Science Review, 59(5), 468-482.

 • Şimşek, A. & Kartal, S. (2020). Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabına Yansıyan Vatandaşlık Algısı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 43-57.

 • Tarhan, E. & Memişoğlu, H. (2021). Vatandaşlık Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatanseverlik Algıları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(3), 235-252.

 • Yavuz, İ. (2018). Sosyal Bilgiler Derslerinde Vatanseverlik Değerinin Öğretimi konusunda Farklı Ülke Uygulamaları. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 3(1), 17-31.

 • Yıldırım, T. (2018). Tarih Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 296-320.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayınları, Ankara.

 • Yılmaz, M. & Duman, T. (2018). TRT Çocuk Dergisi’nde Milli Bir Değer Olarak “Vatan-Vatanseverlik” Değeri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 639-657.

 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.

                                                                                                    
 • Article Statistics