Investigation of Primary School 4th Grade Science Course Content of Aims and Organization Chart in the Framework of P21 21th Century Skills

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1171-1184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In the 21st century, studies are carried out to benefit from technology in the education system and 21st century skills reflected in our curriculum are aimed to be examined. This study aimed to examine the achievements and organizational chart of the MEB Science Curriculum in the content of the primary school 4th grade science textbook within the framework of p21 21st century skills. The skills are classified under 3 main headings including learning and innovation skills; information-media-technology skills; life and career skills. Learning and innovation skills include critical thinking and problem solving, creativity and innovation, collaboration and communication; information-media-technology skills include media literacy, information literacy and information, communication and technology literacy; life and career skills include entrepreneurship and self-management, flexibility and adaptability, leadership and responsibility, efficiency and accountability, social and intercultural skills. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. The aims in the content of the primary school 4th grade science textbook and the organizational chart constituted the data of the research. Document analysis method was carried out as a research design. The achievements and organizational chart in the content of the science textbook examined in the research were analyzed according to 12 different skills in 21st century skills. The achievements in the 4th grade science course curriculum constitute the data of the research. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data. 79 outputs examined in the research were analyzed according to 12 different skills found in 21st century skills. All the achievements in the 4th Grade STLC were examined according to each 21st century skill in the P21 framework. As a result of the examination, it was determined that the curriculum mainly aimed to develop critical thinking and problem solving, entrepreneurship and self-management, creativity and innovation and communication skills.

Keywords

Abstract

Bireylerin aktif ve üretken olmalarının hedeflendiği 21.yüzyılda, edinilen yeni bilgiler ve sürekli gelişen ve değişen teknoloji, insan hayatını şekillendirmekte, sosyal, siyasi, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda tüm dünyada değişime sebep olmaktadır. Toplumların bu değişimlere ayak uydurma gerekliliği küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme sürecinde ülkelerin eğitim politikaları yenilenmekte ve bu küreselleşme süreci karşımıza 21. yüzyıl becerilerini çıkarmaktadır. 21. yüzyıl becerileri, günümüz bilgi toplumunun, öğrencileri aktif hale getirildiği bir dönem olarak ön plana çıkmaktadır. Bulunduğumuz çağda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitim alanında teknolojiden yararlanmaya yönelik çalışmalar yürütmekte ve 21. yüzyıl becerileri öğretim programlarımıza yansımaktadır. İlkokul 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı içeriğindeki MEB Fen Bilimleri Öğretim Programı kapsamındaki kazanımların ve organizasyon şemasının p21 21 yüzyıl becerileri çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Partnership for 21st Century Skills (P21) yeterlik ve beceriler çerçevesinde yer alan beceriler 3 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Yapılan bu sınıflandırmada öğrenme ve yenilik becerileri; bilgi-medya-teknoloji becerileri; yaşam ve kariyer becerileri yer almaktadır. Öğrenme ve yenilik becerileri içerisinde eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilik, iş birliği ve iletişim; bilgi-medya-teknoloji becerileri medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve bilgi, iletişim ve teknoloji okuryazarlığı; yaşam ve kariyer becerileri içerisinde ise girişimcilik ve özyönetim, esneklik ve uyum, liderlik ve sorumluluk, verimlilik ve hesap verebilirlik, sosyal ve kültürler arası beceriler yer almaktadır. Araştırmada kullanılan araştırma yöntemi nitel araştırma yöntemleri arasından doküman analizi yöntemidir. Araştırma deseni olarak doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. İlkokul 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı içeriğindeki kazanımlar ve organizasyon şeması araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen fen bilimleri ders kitabı içeriğindeki kazanımlar ve organizasyon şemasını 21. Yy becerilerindeki 12 farklı beceriye göre analiz edilmiştir. İncelemenin sonucunda ağırlıklı olarak eleştirel düşünme ve problem çözme, girişimcilik ve özyönetim, yaratıcılık ve yenilik ve iletişim becerisini geliştirmeye yönelik olduğu belirlenmiştir.

Keywords