Executive Opinions About The Problems And Solutions Of Financing Sources And Financial Management Of Secondary Schools

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1039-1056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This study deals with the problems encountered in the financing resources and financial management of secondary schools and the suggestions for solution to these problems. It reveals the difficulties faced by school administrators in accessing and managing financial resources under main headings and sub-findings. Semi-structured interview method, one of the qualitative research designs, is used as the design of the research. Participants in this study are selected using maximum diversity sampling among purposeful sampling methods. The working group of this research includes 20 school administrators working in state secondary schools affiliated to the Ministry of National Education. At the end of the study, school administrators emphasize "increasing the ratio of the budget of the Ministry of National Education to the general budget", "making arrangements in the economic distribution of the budget of the Ministry of National Education". It is stated that the problems experienced in financing resources "affect school administrators psychologically negative". School administrators state that "finding a source of finance is not their main duty" and emphasize that “their priority is education". As a result, it has emerged that secondary schools have financial problems and that school administrators provide individual and temporary solutions to these problems.

Keywords

Abstract

Bu çalışma ortaokulların finansman kaynakları ve yönetiminde yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele almaktadır. Okul yöneticilerinin finansman kaynaklarına ulaşmasında, kaynakları yönetmesinde karşılaştıkları güçlükleri ana başlıklar ve alt bulgular halinde ortaya koymaktadır.Araştırmanın deseni olarak nitel araştırma desenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.Bu çalışmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak seçilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarındagörev yapan 20 okul yöneticisi yer almaktadır. Araştırmanın sonunda okul yöneticileri, “Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin genel bütçeye olan oranının arttırılması” ,“ Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ekonomik dağılımında düzenlemeler yapılmasını” vurgulamaktadırlar. Finansman kaynaklarında yaşanan sorunlar “okul yöneticilerini psikolojik olarak olumsuz etkilediği” belirtilmiştir. Okul yöneticileri “finansman kaynağı bulmanın, kendilerinin asli görevi olmadığını” ifade etmişler ve “önceliklerinin eğitim-öğretim olduğunu” vurgulamışlardır. Sonuç olarak ortaokulların finansman problemleri yaşadığı, okul yöneticilerinin bu problemlere bireysel ve geçici çözümler getirdiği kanısı ortaya çıkmıştır.

Keywords