Regional and Sectoral Analysis of Disabled Entrepreneurship in the Context Of KOSGEB Support

Author :  

Year-Number: 2022-96
Language : null
Konu :
Number of pages: 1001-1012
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The concept of disability is one of the most important issues to be considered when considered from a social point of view. There are many negativities that disabled individuals face in social life. It is stated that the most important of these negativities is economic negativities. At this point, the problems faced by disabled individuals in business life are of great importance. Discrimination comes first among these problems. Entrepreneurship is one of the best alternatives for disabled people due to negative perceptions and situations in business life. Entrepreneurship enables disabled people to earn income and maintain their lives without facing discrimination. Entrepreneurship also has many advantages in the macroeconomic field. The most important advantage is the reduction of unemployment. However, national income will be positively affected and welfare will be increased for countries. In the study, in line with the data obtained through KOSGEB, the situation of disabled entrepreneurs in certain sectors in which they operate in the 2010-2020 period will be examined regionally.

Keywords

Abstract

Engellilik kavramı, toplumsal açıdan ele alındığında üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birisidir. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldığı birçok olumsuzluk bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan en önemlisinin ekonomik olumsuzluklar olduğu belirtilmektedir. Bu noktada engelli bireylerin iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar büyük önem taşımaktadır. Bu sorunların en başında ayrımcılık gelmektedir. Girişimcilik, iş ortamındaki olumsuz algılar ve durumlar nedeniyle engelliler için en iyi alternatiflerden biridir. Girişimcilik, engelli bireylerin ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan gelir elde etmelerini ve yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktadır. Girişimciliğin makroekonomik alanda da birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi işsizliğin azaltılmasıdır. Engelli bireyler girişimcilik faaliyetinde bulundukları takdirde işsizlikte azalmalar görülecek bununla birlikte milli gelir olumlu etkilenerek ülkeler açısından refah artışı sağlanacaktır. Yapılan çalışmada KOSGEB aracılığıyla elde edilen veriler doğrultusunda engelli girişimcilerin 2010-2020 döneminde faaliyet gösterdikleri belirli sektörlerdeki durumları bölgesel olarak incelenecektir.

Keywords


 • Ağca, V., & Yumuşakipek, H. D. (2015). Günümüzde Girişimcilik Trendini Yükselten Güçler. E. Kaygın, & B.

 • Ağca, V., & Yumuşakipek, H. D. (2015). Günümüzde Girişimcilik Trendini Yükselten Güçler. E. Kaygın, & B.Güven içinde, Girişimcilik Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular (s. 11-33). İstanbul: Siyahinci Akademi.

 • Aköğretmen, M., & Orhan, S. (2020). Engelli İstihdamında Bir Alternatif Olarak Engelli Girişimciliği. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 236-256.

 • Altunok Habalı, Z. (2019). Engellilerin İstihdam Edilebilirliğine Yönelik Nitel Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.

 • Anbarlı Bozatay, Ş., & Ayyıldız, M. T. (2018). Türkiye'de Engellilerin İstihdam Sorunlarına Yönelik Kamu Politikaları. Kesit Akademi Dergisi, 4(14), 75-93.

 • Arslan, H., & Altıntaş, G. (2014). Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılımını Arttırarak Toplumla KaynaşmalarınıSağlamayı Hedefleyen Bir Model Önerisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-186.

 • Aydın, H. İ. (2017). Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmadaki Rolü: Seçilmiş AB Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi (2001-2015). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(13), 373-392.

 • Balcazar, F. E., Kuchak, J., Dimpfl, S., Sariepella, V., & Alvarado, F. (2014). An Empowerment Model of Entrepreneurship for People with Disabilities in the United States. Psychosocial Intervention, 23, 145-150.

 • Bozkurt, Ö., Çatı, K., Bilgin, Y., & Baş, A. (2015). Girişimcilerin Sektör Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Düzce Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 67-84.

 • Çetin, B. I. (2017). Sanayi Devrimi'nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında Engellilik. Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(1), 91-121.

 • Doğan, S. (2015). Girişimcilik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.

 • Dragic, M., & Kastratovic, E. (2016). Importance of Inclusion of Persons with Disabilities in an Entrepreneurial Enviroment. Entrepreneurship: Types, Current Trends and Future Perspectives, 57-72.

 • Durmaz, Ş. (2017). Engellilik ve İşgücü Piyasası İlişkisi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 249-275.

 • Eren, A. (2010). Engellilerin İş Yerlerinde Çalıştırılması İçin Yapılabilecekler Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.

 • Ertürk, K. L., Şimşek, A., Songür, D. G., & Şengül, G. (2014). Türkiye'de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası Dergisi, 15(2), 375-395.

 • Genç, Y., & Çat, G. (2013). Engellilerin İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(1),Gönülaçan, A. (2016). Türkiye'de Engelli İstihdamı ve İşverenlerin Engelli İstihdamına Yönelik Tutumları:Trabzon Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Isparta.

 • Hüseyinli, N., Göçmen, S., & Nasibov, D. (2017). Çalışma Hayatında Engelli Haklarına İlişkin YasalDüzenlemeler ve Engellilerin Haklara İlişkin Farkındalıkları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(6),Kayıhan, H., & Köse, B. (2018). Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Rehabilitasyon. Türkiye Klinikleri J Psychol- Special Topics, 3(1), 30-41.

 • Köksal, A. (2010). Türkiye'de Engelli İstihdamı ve Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.

 • Küçükali, A. (2015). Engellilere Uygulanan Sosyal Yardımlar. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16(35), 100-115.

 • Manzanera-Román, S., & Señán, G. B. (2019). The Type of Disability as a Differantial. Journal of Entrepreneurship Education, 22(2), 1-6.

 • Maritz, A., & Laferriere, R. (2016). Entrepreneurship and Self-employment for People with Disabilities. Australian Journal of Career Development, 25(2), 45-54.

 • Nazlı, A. (2012). "Öteki Beden" Bir Ötekilik Biçimi Olarak Engelli Beden ve Engellilik. Sosyoloji Dergisi(27), 15- 32.

 • Özdevecioğlu, M., & Karaca, M. (2015). Girişimcilik ve Girişimci Kişilik Kavram ve Uygulama. Konya: Eğitim.

 • Raudsaar, M., & Kaseorg, M. (2013). Social Entrepreneurship as an Alternative for Disabled People. GSTF Journal on Business Review, 2(3), 120-125.

 • Rozali, N., & Abdullah, S. (2017). Challenges Faced by People with Disability for Getting Jobs: EntrepreneurshipSolution for Unemployment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(3),Selek Öz, C., & Orhan, S. (2012). Özürlü İstihdam Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 36-48.

 • Şişman, Y. (2011). Türkiye'de Özürlülere Yönelik Yasal Düzenlemeler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi(60),Şişman, Y. (2012). Özürlülük Alanında Kullanılan Kavramlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 7(28), 69-85.

 • Tokol, A., & Alper, Y. (2015). Sosyal Politika. Bursa: Dora.

                                                                                                    
 • Article Statistics