Öğretmenlerin Değişime Karşı Tepkileri İle Değişimi Yöneten Okul Müdürlerinin Liderlik Özellikleri

Author :  

Year-Number: 2022-96
Language : null
Konu :
Number of pages: 956-965
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In a world where everything changes rapidly, it is inevitable that changes will occur in educational organizations, which are open social systems. The purpose of this research is to examine the reasons why teachers, civil servants and servants working in schools that are educational organizations resist change, and which methods and techniques are used by school principals, who are the main actors of the school that manages organizational change. Global and technological developments affect educational organizations. While some of the employees of the organization support the change in the change implementation process; some of them show resistance to change, either openly or covertly. The effect of the school administrator's leadership characteristics and management style in managing the change process in the school is important. The change will be successful if the successful school leader activates all the stakeholders of the school and ensures that they work in cooperation and solidarity.

Keywords

Abstract

Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada birer açık sosyal sistem olan eğitim örgütlerinde de değişimlerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu araştırmanın amacı, eğitim örgütü olan okullarda görev yapan öğretmen, memur ve hizmetlilerin değişime karşı direnç gösterme nedenlerini, örgütsel değişmeyi yöneten okulun baş aktörleri olan okul müdürlerinin değişimi gerçekleştirirken hangi yöntem ve teknikleri kullandıklarını incelemektir. Küresel ve teknolojik gelişmeler eğitim örgütlerini etkilemektedir. Değişim uygulama sürecinde örgüt çalışanlarının bir kısmı değişime destek verirken; bir kısmı da açık veya gizli olarak değişime karşı direnç göstermektedir. Okul yöneticisinin liderlik özelliklerinin ve yönetim tarzının okuldaki değişim sürecini yönetmede etkisi önemlidir. Başarılı okul lideri okulun tüm paydaşlarını harekete geçirerek işbirliği ve dayanışma halinde çalışmalarını sağlarsa değişim başarıya ulaşacaktır.

Keywords


 • Akbaba, A., Ve Sarıkaya, A. (2017). Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Örgütsel Algıları Arasındaki

 • Akbaba, A., Ve Sarıkaya, A. (2017). Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Örgütsel Algıları Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 313-314.

 • Avcı, A. (2015). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12-2 s. 161-169.

 • Aydoğan, İ. (2007). Değişim Süreci Ve Okul Personeli. Gau J. Soc. & Appl. Science, 3(5), 13-24.

 • Bass, B. M. (1997). Personal Selling and Transactional/Transformational Leadership. The Journal of Personal Selling & Sales Management. 17 (3): 19-28.

 • Bass, B. M. (1999). On The Taming Of Carisma: A Reply To Janice Beyer. Leadership Quarterly. 10 (4): 541-553.Bass, B. M., Waldman, D. A., Avolio, B. J. ve Bebb, M. (1987). Transformational Leadership and The Falling Dominoes Effect. Group & Organization Studies. 12 (1): 73-87.

 • Başaran, İ. E. (1992), Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Gül.

 • Çelik, V, (2003), Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayınları, Ankara.

 • Çelik, V. (2015). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Çobanoğlu, Ü. (2006). Öğretmenlerin Örgütsel Değişmeyi Destekleyici Yönetici Davranışlarının Sıklığına İlişkinAlgıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Biilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Denizli.

 • Doğan, S, (2001), Vizyona Dayalı Liderlik, Philip and Richard, İnsan ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı, İstanbul. Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde değişim yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Helvacı, M. A. (2005). Eğitim örgütlerinde değişim yönetimi: İlke, yöntem ve süreçler. Nobel Yayın Dağıtım.

 • Helvacı, M. A. (2009), Okullarda değişimini engelleyen faktörler ve okul yöneticilerinin rolleri, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi.

 • Hotamışlı, M. (1996) “Örgütsel Değişim ve Afyon Mermer Sanayi, İşletmelerinde Örgütsel Değişim Uygulamasıİle İlgili Bir Alan Araştırması”,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

 • Hussey, D.(1998). Daha İyi Nasıl Değişimi Yönetimi. İstanbul: Kogan Page Yayınları.

 • Nalbant, e. (1997). Liderlik Nitelikleri ve İş Gören Performansı Üzerine Etkileri, 21. YY’da Liderlik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Cilt-1, Deniz Harp Okulu Komutanlığı 18.

 • Özalp, İ. ve Öcal, H. 2000, “Örgütlerde Dönüştürücü (Transformational) Liderlik Yaklaşımı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:3 Sayı:4, Balıkesir.

 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. (2005). Örgütsel Psikoloji, 3. Baskı, Bursa: Alfa Yayınları. Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Nobel.Yayınları

 • Töremen, F. (2002). Eğitim Örgüterinde Değişimin Engel Ve Nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 185-203.

 • Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics