Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 19:49:54.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1280-1299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel yöntem takip edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020/2021 eğitim öğretim yılında Çorum İl Milli Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan, derslerinde uzaktan eğitimi kullanan 25 (erkek: 13, kadın: 12) sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık uçlu anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Açık uçlu anket formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup katılımcıların demografik bilgilerini ve uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya koymayı hedefleyen beş sorudan oluşmaktadır. Verilerin toplanması neticesinde elde edilen bulgular, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin analiz edilmesiyle aşağıdaki sonuçlara erişilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu Covid-19 Pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin faydalı olduğu görüşündedirler. En çok karşılaştıkları sorunun internet ve teknolojik alet yetersizliği olduğunu belirtmişlerdir. İnternet alt yapısı nedeniyle iletişim eksikliği ve bazı öğrencilerin derse katılamaması karşılaşılan zorluklar arasındadır. Görüşmeciler sıklıkla uzaktan eğitim sürecini web 2.0 araçlarıyla ve interaktif destekli öğretimle sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Görüşülen öğretmenlerin çoğunluğu uzaktan eğitim sürecinde etkili ve verimli olduklarını düşünmektedirler. Salgın nedeniyle ev ortamından yapılan uzaktan eğitimin güvenli olduğunu, kendilerini geliştirerek teknolojiyi aktif kullandıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri sürecin dezavantajlarını belirtirken öğrenciler arasında fırsat eşitsizliğine yol açtığını, öğretmenler öğrencilerin okul kültüründen uzakta ders yaptıklarını, sağlık sorunu yaşadıklarını, öğrencilerin dikkatini çekmekte ve sınıf yönetiminde zorlandıklarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to determine the opinions of classroom teachers working in primary school regarding distance education practices. The qualitative method was followed in the research. The study group of the study consists of 25 (male: 13, female: 12) classroom teachers who work in schools affiliated to the Corum Provincial National Directorate in the 2020/2021 academic year and use distance education in their courses. The research data were collected through an open-ended questionnaire form. The open-ended questionnaire form was prepared by the researcher and consists of five questions aimed at revealing the demographic information of the participants and their views on distance education applications. The findings obtained as a result of the data collection were analyzed by the descriptive analysis method. The following results were obtained by analyzing the views of classroom teachers on distance education applications. The majority of the classroom teachers participating in the study believe that it is beneficial to switch to distance education due to the Covid-19 Pandemic. They stated that the most common problem they faced was the lack of internet and technological tools. Decommunication due to the Internet infrastructure and the inability of some students to attend the course are among the difficulties encountered. The interviewees frequently stated that they continued the distance education process with web 2.0 tools and interactive supported teaching. The majority of the teachers interviewed think that they are effective and efficient in the distance education process. They stated that distance education conducted from a home environment is safe due to the epidemic, and that they are actively using technology by improving themselves. When specifying the disadvantages of the process, classroom teachers stated that this process leads to inequality of opportunity among students, that students have class away from the school culture, have health problems, that they have difficulties in drawing students ' attention and classroom management.

Keywords


 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic TurkishStudies, 15(4), 109-129.

 • Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. USA: Open University.

 • Cantürk, G. ve Cantürk, A. (2021). İngilizce öğretmenlerinin Covid-19 küresel salgını sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili görüşlerinin metaforlar yoluyla belirlenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 3 (1), 1-38.

 • Campoy, R. (2005). Case Study Analysis in the Classroom: Becoming A Reflective Teacher, Sage Publications.

 • Cohen, L. ve Manion, L. (1997). Research methods in education. London: Routledge.

 • Demiralay, R., & Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.

 • Demirel, A. ve Gören, B. (2015). Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 12.10.2021 tarihinde https://docplayer.biz.tr/62776911-Uzaktan-egitimde-olcme-ve-degerlendirme.html adresinden alınmıştır.

 • Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (1996). Strategies of qualitative inquiry. London: Sage Publications.

 • Eğitim-Sen, T. (2020). Salgın sürecinde eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler anketi sonuçları açıklandı. 13.10.2021 tarihinde https://turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=13798 adresinden erişildi.

 • Esgice, M. (2015), Açık ve uzaktan eğitim öğrencilerinin okul bırakma sebepleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Erzurum.

 • Gülbahar, Y. (2009). E-Öğrenme. (1.Baskı) Pegem Akademi, Ankara.

 • Höçük, M. (2011). Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim programına katılan öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • İşman, A. (1998). Uzaktan eğitim. Sakarya: Değişim Yayınları.

 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Karadağ, A. ve Şen, Y. A. (2014). Uzaktan Eğitimde Rol Alan Kişiler ve Öğretmen- Öğrenci Rolleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 18.10.2021 tarihinde https://docplayer.biz.tr/30428879-Uzaktan-egitimde-rol-alan-kisiler-veogretmen-ogrenci-rolleri.html adresinden alınmıştır.

 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.

 • Kuyubaşıoğlu, M. ve Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitimde bilişim ağı (EBA) kullanım düzeylerinin incelenmesi. İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 32-52.

 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. USA: Sage.

 • Rıza, E. T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları (1). (Genişletilmiş ve Geliştirilmiş 4.Baskı). İzmir: Anadolu Matbaası.

 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129.

 • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., ve Zvacek, S. (2012). Teaching And Learning At A Distance Education: Foundations Of Distance Education. (5. Baskı). Pearson.

 • Taşlıbeyaz, E., Karaman, S. ve Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 15 (1), 139-160. 02.11.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/57171 adresinden alınmıştır.

 • Uğur, S. (2014). Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen rolleri. Özkul, A.E., Aydın, C.H., Toprak, E., Kumtepe, E. (Ed.) Açık Öğretimle 30 Yıl. (235-243). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

 • Uşun, S. ( 2006). Uzaktan Eğitim. (1.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

 • Wikipedia katılımcıları (2021). Öğretmen. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. 10 Kasım 2021 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C4%9Fretmen adresinden alınmıştır.

 • Wikipedia katılımcıları (2021). Web 2.0. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. 10 Kasım 2021 tarihinde https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_2.0&oldid=26563234 adresinden alınmıştır.

 • Yalın, H. İ. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (19.baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G., & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayıncılık.

 • Yurdakul, B. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Akademi.

 • Zırhlıoğlu, Ç. (2006). Türkiye Genelinde ve Bölgeler Arasında Bilgisayar Kullanımı ve Uzaktan Eğitim İle İlgili İstatistiksel Analiz. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics