The Examination of The Translation of Story “Ninni Ne Yaptı?”

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 865-869
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study, one of the important Georgian writers of the 19th century, Yakob Gogebaşvili's "What Did Lullaby Do?"  translated into Turkish is analyzed in episodes. In the study, the characters of the story in question were introduced and some features of these characters were given. Information about the broad framework of the event in the work is given. The places where the event took place were described and these places were emphasized. The time of the event is mentioned. Thus, the plot of the work was removed and the basis for the episodes that formed the content of the work was prepared. The study was based on the translation created by Gül Mükerrem Öztürk and Asmat Japaridze, who are the original translations of the story. In the study, the themes were created for analysis by making a literature review. Resources about Yakob Gogebaşvili were scanned from libraries and the internet. Other studies that were studied based on the author's story, which was the subject of the study, were examined. The episodes that form the basis of the study are given in the numbered form and a summary is made to include the plot of the story. The content analysis method, which is among the qualitative research methods, was used in the study. The main purpose of content analysis is to reach concepts and relationships that can explain the collected data. In the study, the data obtained by the content analysis method was introduced and the relationships hidden in the data were tried to be revealed. The data has been analyzed and interpreted in a way to include the educational values it contains, and the author's view of life has been tried to be reached. In the conclusion part of the study, the main idea and the subject of the story, which was analyzed in episodes, were emphasized. Inferences were made about the main idea and the contribution of the plot to the subject. The results and suggestions related to the problem situation of the study are also included in this section. Various inferences were made about the life view of the author whose story was examined, and the messages he wanted to give to his readers based on the findings.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada XIX. yüzyılın önemli Gürcü yazarlarından biri olan Yakob Gogebaşvili’nin “Ninni Ne Yaptı? adlı eserinin Türkçeye çevrilmiş halinin epizotlar halinde incelenmesi üzerinde durulmuştur. Çalışmada söz konusu hikâyenin karakterleri tanıtılarak bu karakterlerin bazı özellikleri verilmiştir. Eserdeki olayın geniş çerçevesi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Olayın geçtiği yerler betimlenerek bu yerler üzerinde durulmuştur. Olayın geçtiği zamana değinilerek eserin olay örgüsü çıkarılmış ve çalışmanın içeriğini oluşturan epizotlara zemin hazırlanmıştır. Çalışmada hikâyenin özgün çevirilerinden olan Gül Mükerrem Öztürk ve Asmat Japaridze tarafından oluşturulmuş çeviri temel alınmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılarak analiz için temalar oluşturulmuştur. Yakob Gogebaşvili ile ilgili kaynaklar kütüphanelerden ve internet ortamından taranmıştır. Yazarın çalışmaya konu edinilen hikâyesi temelinde çalışılmış diğer araştırmalar incelenmiştir. Çalışmanın temelini oluşturan epizotlar numaralandırılmış şekilde verilmiş ve hikâyenin olay örgüsünü içerecek şekilde bir özetleme yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Çalışmada içerik analizi yöntemine uygun olarak elde edilen veriler tanıtılarak veriler içinde saklı kalan ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Veriler barındırdığı eğitimsel değerleri içerecek şekilde analiz edilmiş, yorumlanmış, yazarın hayat görüşüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında, epizotlar halinde incelenen hikâyenin ana fikri ve konusu üzerinde durulmuştur. Olay örgüsünün ana fikir ve konuya katkıları hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmanın problem durumu ile bağlantılı sonuç ve önerilere de bu kısımda yer verilmiştir. Hikâyesi incelenen yazarın hayat görüşü, elde edilen bulgular üzerinden okuyucularına vermek istediği mesajlar ile ilgili çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords