Examination of Social Studies and Geography Teachers' Opinions on Drought

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 810-819
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The aim of this study is to examine Social Studies and Geography Teachers' Opinions on Drought In the study, qualitative research method was adopted. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in the study. "Phenomenology," which is a methodological and in-depth depiction of how people experience phenomena, is frequently used in qualitative research that is based on human experiences. In this research, the focus is on how social studies and geography teachers perceive and describe the phenomenon of drought. The study group consisted of Social Studies and Geography teachers who work in secondary schools affiliated with MEB in the 2020-2021 academic year. A total of 57 teachers participated in the study. A survey form consisting of open-ended questions developed by the researchers was used in the study to collect teachers' opinions. Due to the coronavirus, it was decided that it would be more appropriate to obtain data online -via Google form- instead of meeting face to face. Among the open-ended questions, the ones open to comment were selected. Before starting the analysis of the data, every teacher's form was examined and forms were coded. Forms were coded and listed according to branches and genders. The data collected via open-ended forms were analysed by the content analysis method. The content analysis includes the processes of coding data, finding themes, organizing codes and themes, defining and interpreting the findings. According to the findings obtained from the research; teachers defined drought as a low amount of precipitation, lack of water, water scarcity, disaster and end. According to the teachers; possible future situations due to drought include wars, famine, epidemics, migrations, extinction, starvation, mass deaths and desertification. They emphasized that visuals should be used in the education process, activities and excursions should be included, and some curriculum studies should be done to raise awareness about drought among students. Based on the research findings; to increase the awareness of students about drought, it is thought that more place should be given to learning by doing and living in the lessons.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenlerinin kuraklığa ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Fenomenolojik yaklaşımlar, insanların bazı fenomenleri nasıl tecrübe ettiklerini metodolojik, özenli ve derinlemesine bir şekilde resmedilmesini ve betimlenmesini gerektirir. Bu araştırmada da; sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenlerinin kuraklık fenomenini nasıl algıladıkları ve betimlediklerine odaklanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 57 öğretmen katılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan yorumlama türünde olanlar tercih edilmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle araştırmada yüz yüze görüşerek bilgiler, veriler elde etmek yerine online olarak -Google form üzerinden- veriler elde etmenin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Verilerin analizine başlamadan önce her öğretmenin anket formu incelenmiş ve formlar kodlanmıştır. Formlar branş ve cinsiyetlerine göre kodlanarak bir sıraya konulmuştur. Açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz dört aşamada gerçekleştirilmiştir: Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ile bulguların tanımlanması ve yorumlanması. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmenler kuraklığı yağış miktarının az olması, susuzluk, su kıtlığı, afet ve son şeklinde tanımlamışlardır. Öğretmenlere göre; kuraklık nedeniyle gelecekte yaşanması muhtemel durumlar arasında savaşlar, kıtlık, salgın hastalıklar, göçler, türlerin yok olması, açlık, toplu ölümler ve çölleşme yer almaktadır. Kuraklık konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına eğitim öğretim sürecinde yapılması gerekenler ise şunlardır: Görsellerin kullanılması, etkinliklere ve gezilere yer verilmesi, bazı müfredat çalışmalarının yapılması. Araştırma bulgularından hareketle; öğrencilerde kuraklık konusunda bilincin artması adına derslerde yaparak ve yaşayarak öğrenmeye daha çok yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords