The Relationship Between School Administrators’ Tolerance Levels And Teachers’ Problem Solving Skiils

Author :  

Year-Number: 2022-95
Language : null
Konu :
Number of pages: 791-803
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı,Öğretmen görüşlerine göreokul yöneticilerinin tolerans düzeyleri ile öğretmenlerin problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmada kullanılan model ilişkisel taramadır. Araştırmanın evrenini2019-2020 eğitim öğretim yılında Gümüşhane ili Merkez ilçesinde bulunan okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 506 öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle evrenden seçilen 506 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Tolerans Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 14.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre: Yöneticilerin tolerans düzeylerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin tolerans düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşmazken, branş değişkenine göre, okul öncesi öğretmenlerin lehine bir farklılık oluşmuştur. Öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin, öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, medeni durum,öğrenimdurumu, mesleki kıdem ve branş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Öğretmen görüşlerine göre, yöneticilerin tolerans düzeyleri ile öğretmenlerin problem çözme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yöneticilerin tolerans düzeyleri oranında öğretmenlerin problem çözme becerileri de artmaktadır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin tolerans düzeylerinin yükseltilmesine yönelik eğitici çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to put forward therelationshipbetweenschooladministrators’ tolerancelevelsandteachers’ problem solvingskills. Inthisresearch, relational screening model was used.The population of research consists of teachers working in preschools, primary, secondary and high schools in the central district of Gümüşhane province in the academic year of 2019-2020. The sample of research consists of 506 teachers chosen through simple random sampling method.The research data was obtained by means of Tolerance Scale and Problem Solving Inventory. SPSS for Windows 14.00 was used for data analysis.While analyzing data; arithmetic mean, T-Test, ANOVA Test, Correlation and Regression Analysis have been used.The findings obtained in the research are as follows: It can be seen that administrators’ tolerance levels are at low level. It has been determined that teachers’ problem solving skills are at high level. While teachers’ views relating to school administrators’ tolerance levels don’t have significant differences according to gender, marital status, educational status and occupational seniority variables, they have significant differences in favor of preschool teachers according to branch variable. Teachers’ views relating to problem solving skills don’t show significant differences according to gender, marital status, educational status, occupational seniority and branch variables. It has been found that there is positive and significant relationship between schooladministrators’ tolerancelevelsandteachers’ problem solvingskills. As long as schooladministrators’ tolerancelevels increase, teachers’ problem solvingskillsincrease. In this context, educational studies intended for increasing schooladministrators’ tolerancelevelsshould be done.

 

Keywords


 • Kösterelioğlu, Akın, M. (2007). Okul yöneticilerinin problem çözme becerileri ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki

 • Kösterelioğlu, Akın, M. (2007). Okul yöneticilerinin problem çözme becerileri ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Albayrak, G. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin bireysel problem çözme becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Arın, A. (2006). Lise yöneticilerinin öğretim liderliği davranışları ile kullandıkları karar verme stratejileri veproblem çözme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Aslan, Ö. (2001). Hoşgörü ve tolerans kavramlarına etimolojik açıdan analitik bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2),357-380.

 • Ayverdi, İ. (2006). Misalli büyük türkçe sözlük. İstanbul: Kubbealtı Yayınları.

 • Batuhan, H. (2007). Semiyotik, fanatizm ve tolerans. Derleyen ve notlarla yayıma hazırlayan: Turhan Yörükan. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev. Ferhan Oğuzkan). İstanbul: MEB Yayınları.

 • Büyükkaragöz, S. (1995). Genel öğretim metotları. Konya: Göksu Matbaası. Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Çağbayır, Y. (2007). Ötüken Türkçe sözlük. İstanbul: Ötüken Yayınları.

 • Çınar, vd. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-226.

 • Demirtürk, F. M. (2005). Erbaş ve erlerin aldıkları askerlik eğitiminin tolerans düzeyini geliştirmeye etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

 • Dündar, S. (2009). Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150.

 • Erdoğmuş, N. (2004). İlköğretim yöneticilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Ersanlı, E. ve Dicle, A.N. (2011). Üniversite öğretim elemanı yetiştirme programında tolerans eğitiminin yeri ve önemi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, 2(11), 1531-1535.

 • Ersanlı, E. (2014). TheValidityandReliabilityStudy of ToleranceScale. Amasya University, Faculty of Education, Journal of Basic andApplied, 4(1), 85-89.

 • Fidan, N. ve Erden,M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

 • Gelbal, S. (1991). Problem çözme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 167-173.

 • Giray, N. (2006). Okul yöneticilerinin yönetimsel karar verme/problem çözme yeterliliği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Gray, C. B. (1999). Thephilosophy of law: An encyclopedia. New York&London: Garland Publishing.Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Eğitim Dergisi, 160, 272-300.Hançerlioğlu, O. (2000). Felsefe ansiklopedisi kavramlar ve akımlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Heppner, P. P. vePetersen, C. H. (1982).(1982).Thedevelopmentandimplications of a personal problem solvinginventory. Journal of CounselingPsychology, 29(1), 66-75.

 • Kaleli, A. (2013). Kendine saygı ve tolerans düzeyi arasındaki ilişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 • Karaca, vd. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerisi ve benlik saygısının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 67-74.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Koray, Ö. ve Azar, A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçilen alan açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 125-136.

 • Kors, A. C. (2003). Encyclopedia of theenlightenment. New York: Oxford UniversityPress.

 • Mete, U. (2018). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ve problem çözmebecerilerinin incelenmesi.Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Ölmez, Atalay, Y. (2008). Felsefi açıdan tolerans ve hoşgörü. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

 • Özcan, Ö. (2016). Evlilik uyumu ile tolerans düzeyi arasındaki ilişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. OndokuzÖzgenel, M. ve Bozkurt, B. N. (2020). Öğretmenlerin politik becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15.

 • Pleckaitis, R. (1998). Tolerancija. Vilnius: Pradai.

 • Semerci, N. ve Çelik, V. (2002). İlköğretimde problemler ve çözüm yolları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(30), 205- 218.

 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Sesli, Ş. ve Bozgeyikli, H. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile disiplin anlayışlarının incelenmesi. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5(8), 82-111.

 • Şahin, vd. (1993). Psychometricproperties of the problem solvingınventory in a group of turkishuniversitystudents. CongnitiveTherapyandResearch, 17(4), 379-396.

 • Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanteri’nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Ural ve Kılıç, (2005). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Ülger, O. E. (2003) Okul yöneticilerinin problem çözme becerilerinin liderlik davranışlarıyla ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. BeykentÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Yazgan, S. (2007). Öfke kontrolü ile tolerans düzeyi arasındaki ilişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

 • Yerli, S. (2009). İlk ve ortaöğretim okullarındaki yöneticilerin duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki (İstanbul Anadolu yakası örneği). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Yılmaz, F. (2017). John Locke’un tolerans anlayışına bir eleştiri. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), 3(8), 281-304.

                                                                                                    
 • Article Statistics