The Relationship Between School Administrators’ Tolerance Levels And Teachers’ Problem Solving Skiils

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 791-803
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı,Öğretmen görüşlerine göreokul yöneticilerinin tolerans düzeyleri ile öğretmenlerin problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmada kullanılan model ilişkisel taramadır. Araştırmanın evrenini2019-2020 eğitim öğretim yılında Gümüşhane ili Merkez ilçesinde bulunan okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 506 öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle evrenden seçilen 506 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Tolerans Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 14.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre: Yöneticilerin tolerans düzeylerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin tolerans düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşmazken, branş değişkenine göre, okul öncesi öğretmenlerin lehine bir farklılık oluşmuştur. Öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin, öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, medeni durum,öğrenimdurumu, mesleki kıdem ve branş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Öğretmen görüşlerine göre, yöneticilerin tolerans düzeyleri ile öğretmenlerin problem çözme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yöneticilerin tolerans düzeyleri oranında öğretmenlerin problem çözme becerileri de artmaktadır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin tolerans düzeylerinin yükseltilmesine yönelik eğitici çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to put forward therelationshipbetweenschooladministrators’ tolerancelevelsandteachers’ problem solvingskills. Inthisresearch, relational screening model was used.The population of research consists of teachers working in preschools, primary, secondary and high schools in the central district of Gümüşhane province in the academic year of 2019-2020. The sample of research consists of 506 teachers chosen through simple random sampling method.The research data was obtained by means of Tolerance Scale and Problem Solving Inventory. SPSS for Windows 14.00 was used for data analysis.While analyzing data; arithmetic mean, T-Test, ANOVA Test, Correlation and Regression Analysis have been used.The findings obtained in the research are as follows: It can be seen that administrators’ tolerance levels are at low level. It has been determined that teachers’ problem solving skills are at high level. While teachers’ views relating to school administrators’ tolerance levels don’t have significant differences according to gender, marital status, educational status and occupational seniority variables, they have significant differences in favor of preschool teachers according to branch variable. Teachers’ views relating to problem solving skills don’t show significant differences according to gender, marital status, educational status, occupational seniority and branch variables. It has been found that there is positive and significant relationship between schooladministrators’ tolerancelevelsandteachers’ problem solvingskills. As long as schooladministrators’ tolerancelevels increase, teachers’ problem solvingskillsincrease. In this context, educational studies intended for increasing schooladministrators’ tolerancelevelsshould be done.

 

Keywords