The Effect Of R&D Activities Of Universities On Economic Growth: The Case Of Turkey

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 771-778
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnovasyon yoluyla yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin oluşturulması ileri teknolojilerle mümkündür. Bu bağlamda, mevcut üretim yapısı ve kullanılan yöntemler geliştirilirken Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin kendi başlarına bir teknoloji üretme ve bu teknolojiyi ihraç etme gücüne sahip olmaları ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Araştırmada, Türkiye'deki üniversiteler tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik büyümeye etkisi ARDL yaklaşımı ve Granger nedensellik testi kullanılarak incelenmiştir. Veri setinde 1990 ile 2019 yılları arasında yıllık bazda 30 gözlem yer almaktadır. Araştırmada, Ar-Ge harcamalarındaki %1'lik bir artışın Türkiye'nin GSYİH'sini %0,27 oranında artırdığı ortaya konulmuştur. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetleri ile GSYİH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The creation of new products and production processes through innovation is possible with advanced technologies. In this context, R&D activities are needed while developing the production structure and methods currently used. The fact that countries have the power to produce a technology on their own and to export this technology positively affects economic growth. In the research, the effect of R&D activities carried out by universities in Turkey on economic growth was examined using ARDL approach and Granger causality test. The dataset includes 30 observations on an annual basis between 1990 and 2019. In the research, it was revealed that a 1% increase in R&D expenditures increased Turkey's GDP by 0.27%. In addition, bidirectional causality relationship was determined between R&D activities and GDP.

Keywords