Investigation Of Class Teachers' Opinions On The Problems They Face In Family Participation Activities

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 686-693
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin aile katılım etkinliklerine yönelik görüşlerini belirlemeyi ve aile katılım etkinlikleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinin uygulandığı çalışma Batman il merkezinin farklı sosyal ve ekonomik düzeylerine sahip beş devlet ilkokulunda görev yapan 15 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak sınıf öğretmenleri ile yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda sınıf öğretmenlerinin aile katılımı çalışmaları kapsamında daha çok okul temelli etkinlikler yaptıkları, aileyle görüşme yöntemi olarak toplantıyı tercih ettikleri ve WhatsApp üzerinden iletişim kurdukları, etkinliklere ise daha çok annelerin katılım gösterdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin aile katılımı etkinlikleri nde ailelerin yoğun çalışma temposuna sahip olması, ilgisizlik, bilgi eksikliği, sosyal ve ekonomik durum, eğitim durumu, yöneticilerin desteklememesi ve fiziksel ortam eksikliğinden kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür

Keywords

Abstract

This research aims to determine the opinions of classroom teachers about family participation activities and to reveal their opinions about the problems they encounter during the family participation activities. The study, in which qualitative research methods were applied, was carried out with 15 classroom teachers working in five public primary schools with different social and economic levels in the city center of Batman. The data of the research were obtained by face-to-face interview technique with classroom teachers using a semi-structured interview form developed by the researcher. Content analysis method was used in the analysis of the obtained data. At the end of the study, it was seen that the classroom teachers mostly carried out school-based activities within the scope of family participation studies, they preferred meeting as a method of meeting with the family and they communicated via WhatsApp, and more mothers participated in the activities. It was observed that the teachers faced problems due to the intense working tempo of the families, indifference, lack of knowledge, social and economic situation, educational status, lack of support from the administrators and lack of physical environment in family participation activities.

 

Keywords