Pozitif Psikoterapi Temelli Şükür Günlükleri Yazma Çalışmasının Ortaokul Öğrencilerinin Şükür Ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 620-628
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada şükür günlükleri yazmanın ortaokul öğrencilerinin şükür ve öznel iyi oluş üzerindeki etkililiğinin sınanması amaçlanmaktadır. Araştırma grubunu bir devlet okulunda ortaokula devam eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma bir deney grubu ve bir kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinden sürdürülmüştür. Deney grubunda 23 katılımcı, kontrol grubunda 24 katılımcı bulunmaktadır. Araştırma kapsamında Şükür Ölçeği ve Ergenler İçin Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde ön test, son test ve izleme testi olmak üzere üç kez veri toplanmıştır. Ön testin uygulanmasında sonra deney grubuna şükür ile ilgili bir eğitim semineri yapılmıştır. Eğitim seminerinin ardından deney grubundan 21 gün süre ile şükür günlükleri tutmaları istenmiştir. Deney grubu katılımcıları ile haftada bir kez toplanılmış ve şükür günlüklerini tutma konusunda durumları takip edilmiştir. 21 günün sonunda son kez toplanılarak son test verileri toplanmıştır. Son olarak çalışmanın bitiminden 10 hafta sonra izleme verileri toplanmış ve çalışma sonlandırılmıştır. Deney ve kontrol grupları için son test sonuçlarına bakıldığında, şükür ve öznel iyi oluş açısından deney grubunun kontrol grubundan anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu bulgulara ek olarak Wilcoxon Testi sonuçlarına göre deney grubundaki bireyler son testlere göre şükür ve öznel iyi oluş açısından ön test puanlarına göre anlamlı olarak daha yüksek puanlar almışlardır. Kontrol grubunda ise ön test ve son test puanları arasında bir farklılık bulunmamıştır. İzleme testi analizi için kullanılan Friedman testi sonuçlarına göre deney grubunda oluşan olumlu etki izleme testinde devam etmektedir. Kontrol grubundaki bireylerin ise izleme testlerinde şükür ve öznel iyi oluş puanlarına göre anlamlı olarak daha düşük puanlar aldıkları görülmüştür. İzleme testi sonuçlarına göre yazma çalışmasının etkililiğinin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu bulgulara göre şükür günlükleri yazma çalışmasının ergenlerin şükür ve öznel iyi oluş düzeylerini arttırdığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research it is aimed to test the effectiveness of junior high school students writing gratitude journals on gratitude. The research group constitutes students who attend secondary school in a public school and volunteer to participate in the research. The research was carried out on two groups, one experimental group and one control group. There were 23 participants in the experimental group and 24 participants in the control group. In the scope of the research, Gratitude Scale and Subjective Well-Being Scale for Adolescents were used. Data were collected three times in the research process; pre-test, post-test and follow-up test. After the pre-test was applied, a training seminar on gratitude was given to the experimental group. In this seminar, students were told about what they can be grateful for and how they can be expressed. After the training seminar, they were asked to keep the gratitude journals for 21 days. The experiment group was gathered once a week and their situation was kept track of keeping their diary. At the end of 21 days, the last time was collected and the final test data were collected. Finally, the follow up data were collected 10 weeks after the end of the study and the study was terminated. The data were analyzed using the Mann Whitney U Test and the Wilcoxon Signed Ranks Test and the Friedman Test. Examination of the test results for the experimental and control groups revealed that the experimental group differed significantly from the control group in terms of gratitude and subjective well-being. According to the Wilcoxon test results, the individuals in the experimental group were significantly higher in terms of gratitude and subjective well-being than the final tests. According to the Friedman test results used for the follow-up test analysis, the positive effect of the test group continues in the follow-up test. The control group’s follow-up test scores were significantly lower than their pre-test scores. The significant difference between the test and control group continued in the follow-up test scores, too. According to these findings, it has been found that the writing of gratitude journals improves the gratitude and subjective well-being of adolescents and contributes to increase in career goals.

Keywords