60-72 Aylık Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Empati Becerilerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 611-619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk dönemi çocukların duygusal yeterlilik becerilerinden biri olan empatinin gelişmesi için önemli bir zamandır. Empatik becerileri gelişmiş çocukların kendi kendilerini kontrol kapasiteleri ile prososyal davranış sergileme seviyelerinin yüksek, daha çok yardımsever ve daha az saldırgan oldukları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının empati becerilerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırmada normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olmayan ve Türkçe’yi yeterli düzeyde konuşan çocuklara ulaşabilmek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılları arasında Şanlıurfa ilinin Viranşehir ve Siverek ilçelerinde MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık 157 çocuk (79’u kız, 78’i erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada çocukların demografik özelliklerini belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu” ve empati becerilerini belirlemek için “Çocuklar için Empati Ölçeği (ÇEMÖ)” kullanılmıştır. Çocukların empati düzeyi ile yaşları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiş, aşamalı çoklu regresyon analizi sonuçları da bunu desteklemiştir. Anne eğitim durumu lise ve üstü olan çocukların empati becerileri annesi ilkokul terk ya da hiç okula gitmemiş çocukların empati becerilerinden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca çocukların empati becerilerinin cinsiyetlerine göre değişmediği de bulgular arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate empathy skills of 60-72 months old children and to reveal the factors that may be effective on this skill. In this study, purposeful sampling method was used in order to reach children who speak Turkish adequately, with normal development, without any disability. The sample of the study consists of 157 preschool children (79 girls, 78 boys of 60-72 months old, mean age was 67.96 months) attending preschool education settings in Viranşehir and Siverek districts of Şanlıurfa province. “Personal Information Form” was used to determine the demographic characteristics and Empathy Scale for Children (ESC) was used to determine empathy skills of children. The data collection process was required to work with face to face with children. As a result of the analyzes, it was found that there was a positive relationship between empathy skills and children's age. Empathy skills of children with maternal education level of high school and above were significantly higher than those of children whose mother had dropped out of primary school or never attended school. In addition, children’s empathy skills were not changed significantly according to their sex.

Keywords