1970-2007 Arası Dönemde Türkiye-Suriye Su Politikaları: Firat Ve Dicle Nehirleri Örneği

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 482-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyıl dünyasında su ihtiyacı her geçen gün artmasına karşılık su kaynakları gitgide azalmaktadır. Bu anlamda sınıraşan nitelikte olan Fırat ve Dicle Nehirleri uzun yıllar boyunca Türkiye ve Suriye arasında anlaşmazlık konusu olmuş ve iki ülke arasındaki ilişkileri doğrudan şekillendirmiştir. Fırat-Dicle Havzası’na ilişkin sorunların temelinde akarsuların kullanımı, hukuki niteliği ve Suriye ile Irak’ın söz konusu nehirlere katkısı ile kullanım hedefi arasındaki tutarsızlık gibi hususlar bulunmaktadır. Bununla birlikte su kaynaklarının kullanımından dolayı ortaya çıkan sorunlar, ilgili devletlerin katkıları ve talepleri, geliştirdikleri politikalar ve ileri sürdükleri tezler nedeniyle daha da karmaşık hal almıştır. Bu çalışmada uluslararası hukuk literatüründe yer alan akarsulara ilişkin kavramlar ele alınmış; Fırat ve Dicle Nehirlerinin fiziki özellikleri incelenmiş; ve havza ülkelerin nehirler üzerindeki uygulamaları, anlaşmazlık noktaları, işbirliği girişimleri ve tezleri değerlendirilmiş.

Keywords

Abstract

Despite the fact that the water demand in the 21st century world is gradually increasing, the water resources dwindling down. In this sense, the Euphrates and Tigris Rivers, which are transboundary in nature, have been the subject of dispute between Turkey and Syria for many years and have directly shaped their relations. At the heart of the problems related to the Euphrates-Tigris Basin, there are issues such as the use of streams, their legal nature, and the discrepancy between the contribution and target usage of Syria and Iraq. However, the problems arising from the use of water resources have become more complex due to the contributions and demands of the relevant states, the policies they have developed and the theses they have put forward. In this study, the concepts related to rivers in the international law literature were discussed; the physical features of the Euphrates and Tigris Rivers were examined; and basin countries' practices on rivers, points of disagreement, cooperation initiatives and theses were evaluated.

Keywords