Amerika Birleşik Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Yumuşak Gücü

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 401-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1990 yılında Joseph Nye tarafından kavramsallaştırılan yumuşak güç, son yıllarda devletlerin en önemli dış politika aracı haline gelmiştir. Yumuşak güç, siyasal sistemin şekillendirilmesinde, diğer toplumların yönlendirilmesinde ve devletlerin ulusal çıkarlarını barışçıl yollarla diğer devletlere kabul ettirmesinde en etkili faktör haline gelmiştir. Bu aracı dış politikada en aktif şekilde kullanan devletleri incelediğimizde ise karşımıza Amerika Birleşik Devletleri çıkmaktadır. Onun teknolojideki liderliği, bilimsel keşiflerdeki öncü rolü, demokratik yapısı ve baskın kültürü diğer toplumlar üzerinde cazibe unsuru oluşturarak onları kendi ideolojisine çekebilmektedir. Bununla birlikte kavramsal olarak yumuşak güç her ne kadar 90’lı yıllarda ortaya çıkmış olsa da ABD’nin yumuşak güç uygulamaları daha eski tarihlerle de görülebilmektedir. Örneğin 1795 yılında ABD’nin Akdeniz ticaretine açılma girişimleri ve bölgeyi yöneten Osmanlı İmparatorluğu ile münasebetleri yumuşak güç uygulamalarının bu tarihlerde de Amerikan dış politika araçları arasında yer aldığını göstermektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı ABD’nin yumuşak güç olanakları çerçevesinde bu gücün Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki yansımalarını incelemektir.

Keywords

Abstract

Soft power, conceptualized by Joseph Nye in 1990, has become the most important foreign policy tool of states in recent years. Soft power has become the most effective factor in shaping the political system, directing other societies and making the national interests of states to be accepted by other states through peaceful means. When we examine the states that use this tool most actively in foreign policy, we come across the United States of America. Its leadership in technology, its leading role in scientific discoveries, its democratic structure and dominant culture can attract other societies to its own ideology by creating an attraction factor. However, although conceptually soft power emerged in the 90s, the soft power applications of the USA can also be seen in earlier dates. For example, the USA's attempts to open up to Mediterranean trade in 1795 and its relations with the Ottoman Empire, which ruled the region, show that soft power practices were among the tools of American foreign policy at that time. In this context, the aim of the study is to examine the reflections of this power on the Ottoman Empire within the framework of the soft power possibilities of the USA.

Keywords


 • Açıkses, E. (2002). "Türk-Amerikan Münasebetlerinin Değerlendirilmesi", (Ed. Celal Güzel, Kemal Çiçek, vd.),

 • Açıkses, E. (2002). "Türk-Amerikan Münasebetlerinin Değerlendirilmesi", (Ed. Celal Güzel, Kemal Çiçek, vd.), Türkler Ansiklopedisi, ss.542-557. Cilt 13. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

 • Anaz, N. (2013). "ABD Örnekleminde Yumuşak Güç Kavramı ve Dış Politika", Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Raporu, Ankara.

 • Aytepe, O. (1999). "Milli Mücadele'de Manda Sorunu ve Mustafa Kemal'in Yaklaşımı", Atatürk Yolu Dergisi, 6(24), 475-486.

 • Baş, G. (2013). "Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi Karşılaştırmalı Bir Çalışma", Journal of Educational Science, 1(1): 69-93.

 • Boztaş, A. (2014). "Wilson İlkeleri'nin Türk Dış Politikasına Yansımaları: Realist ve Pragmatist Bir Perspektif", Akademik Bakış, 7(14): 163-176.

 • Boztepe, V. (2016). "Bir Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Türkiye'deki Çin Medyası", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4): 93-109.

 • Çavuş, T. (2012). "Dış Politikada Yumuşak Güç Kavramı ve Türkiye'nin Yumuşak Güç Kullanımı", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2): 23-37.

 • Çolak, F. (2011). "İzmir'in Liman Ticaretinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeri ve Önemi", Uluslararası Asyave Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, (Editör: Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, vd.), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 531-546, Ankara.

 • Durmuş, R. (2011). "Geçmişten Günümüze Türk Amerikan İlişkileri", Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, ss.1-14.

 • Güler, Y. (2005). "Osmanlı Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri (1795-1914)", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1): 227-240.

 • Kara, A. (2014). "Osmanlı Devleti - A.B.D Ticari İlişkileri", Akademik İncelemeler Dergisi, 1(25): 35-49.

 • Kayapınar, S. (2017). ""1830 Osmanlı-ABD Ticaret Antlaşması" Öncesi Amerika'nın Diplomatik Girişimleri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (51): 39-56.

 • Köprülü, O. F. (1987). "Tarihte Türk Amerikan Münasebetleri", Belleten, 51(200): 927-949.Mendin, B, & Kaymak, A. (2021). "İdeolojik Bir Aygıt Olarak Sinema: American Sniper Filmi Bağlamında Başat İdeolojinin İmaja ve Söyleme Tezahürü", Erciyes İletişim Dergisi, 8(1): 153-175.

 • Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York.

 • Özcan, U. (2012). "Wilson Prensipleri Üzerine", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(4): 37-48.

 • Pınar, L. (2017). "Amerika Birleşik Devletleri'nin Yumuşak Gücü ve Hollywood", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1): 253-274.

 • Project Atlas. (2020). Global Mobilty Trends, https://iie.widen.net/s/g2bqxwkwqv/project-atlas-infographics-2020.Ritzer, G. (2011). Toplumların McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (Çev.: Şen Süer Kaya), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Schlosser, E. (2012). Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, New York.

 • Selvi, H., & Demirkol, K. (2012). "Osmanlı Devleti'nde Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve Karşılaşılan Bazı Problemler", History Studies, 4(özel): 328-349.

 • Thussu, D. (2014). "De-Americanizing Soft Power Discourse?", Figueroa Press, California. Times Higher Education. (2021). World University Rankings Raporu.

 • Türk, İ. (2006). "Atatürk Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri (1920-1938)", Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstisü, Malatya.

 • Valantin, J. M. (2005). Hollywood, The Pentagon And Washington: The Movies and National Security From World War II to the Present Day, Anthem Press, London.

 • Yılmaz, S. (2011). "Yumuşak Güç ve Evrimi", Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 3(12): 31-36.

                                                                                                    
 • Article Statistics