Researching Of The Effect Of Travel Motivations On Souvenir Buying Behavior: Gökçeada Example

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 274-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Gökçeada’yı ziyaret eden yerli turistlerin seyahat motivasyonunun hediyelik eşya alma davranışına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemi ile desenlenmiş olup, anket tekniği kullanmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 384 yerli turiste yüz yüze anket uygulanmıştır. Çalışmada ilgili literatürün incelenmesi sonucunda üç bölümden oluşan anket formu hazırlanmıştır. Veri toplama işlemi, 24 Mayıs-15 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS Statistics 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, güvenirlilik ve elde edilen verilerin normal dağılıma sahip olması nedeniyle farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla T testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Ayrıca seyahat motivasyonu ve hediyelik eşya alma davranışı arasındaki ilişkiyi ölçek için korelasyon, seyahat motivasyonun hediyelik eşya alma davranışına etkisini ölçek amacıyla da basit doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre seyahat motivasyonu algısının hediyelik eşya satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the effect of travel motivation of domestic tourists visiting Gökçeada on their souvenir buying behavior. The study was designed with the quantitative research method and the questionnaire technique was used. In the study, a face-to-face questionnaire was applied to 384 domestic tourists who were reached by convenience sampling method. In the study, a questionnaire form consisting of three parts was prepared as a result of the examination of the relevant literature. Data collection was carried out between May 24 and September 15, 2021. The obtained data were analyzed using SPSS Statistics 25.0 program. In the analysis of the data, T test and Anova analyzes were performed in order to measure whether there were any differences due to descriptive statistics, reliability and the normal distribution of the obtained data. In addition, correlation was used to measure the relationship between travel motivation and souvenir buying behavior, and simple linear regression analyzes were applied to measure the effect of travel motivation on souvenir buying behavior. According to the results of the analysis, it has been determined that the perception of travel motivation has a significant and positive effect on the behavior of purchasing souvenirs.

Keywords