Researching Of The Effect Of Travel Motivations On Souvenir Buying Behavior: Gökçeada Example

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 274-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Gökçeada’yı ziyaret eden yerli turistlerin seyahat motivasyonunun hediyelik eşya alma davranışına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemi ile desenlenmiş olup, anket tekniği kullanmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 384 yerli turiste yüz yüze anket uygulanmıştır. Çalışmada ilgili literatürün incelenmesi sonucunda üç bölümden oluşan anket formu hazırlanmıştır. Veri toplama işlemi, 24 Mayıs-15 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS Statistics 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, güvenirlilik ve elde edilen verilerin normal dağılıma sahip olması nedeniyle farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla T testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Ayrıca seyahat motivasyonu ve hediyelik eşya alma davranışı arasındaki ilişkiyi ölçek için korelasyon, seyahat motivasyonun hediyelik eşya alma davranışına etkisini ölçek amacıyla da basit doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre seyahat motivasyonu algısının hediyelik eşya satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the effect of travel motivation of domestic tourists visiting Gökçeada on their souvenir buying behavior. The study was designed with the quantitative research method and the questionnaire technique was used. In the study, a face-to-face questionnaire was applied to 384 domestic tourists who were reached by convenience sampling method. In the study, a questionnaire form consisting of three parts was prepared as a result of the examination of the relevant literature. Data collection was carried out between May 24 and September 15, 2021. The obtained data were analyzed using SPSS Statistics 25.0 program. In the analysis of the data, T test and Anova analyzes were performed in order to measure whether there were any differences due to descriptive statistics, reliability and the normal distribution of the obtained data. In addition, correlation was used to measure the relationship between travel motivation and souvenir buying behavior, and simple linear regression analyzes were applied to measure the effect of travel motivation on souvenir buying behavior. According to the results of the analysis, it has been determined that the perception of travel motivation has a significant and positive effect on the behavior of purchasing souvenirs.

Keywords


 • Akay. B. & Yılmaz, O. (2019). Turistlerin seyahat motivasyonlarının hediyelik eşyalara yönelik tutumları ve satın

 • Akay. B. & Yılmaz, O. (2019). Turistlerin seyahat motivasyonlarının hediyelik eşyalara yönelik tutumları ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 2163-2186.

 • Akyurt Kiraz, H. & Tanrısevdi A. (2020). Turist rehberlerinin turistlerin hediyelik eşya satın alma davranışlarınaetkisi: Marmaris ve Kapadokya örnekleri, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(1), 143-153.

 • Akyürek, S. & Özdemir, Ö. (2019). Kırsal turizmde turistik ürün olarak hediyelik eşyaların değerlendirilmesi, 3rd. International Rural Tourism And Development Congress - 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Bodrum.

 • Almeida-Santana, A. & Moreno-Gil, S. (2018). Effective Island brand architecture: promoting island tourism in the Canary Islands and other archipelagos, Island Studies Journal, 13(2), 71-91.

 • Altun, E. & Çınar, K. (2019). İnanç turizmi kapsamında Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret eden turistlerin seyahatmotivasyonları üzerine bir araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1(1), 14- 42.

 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

 • Arkant, S. (2013). Hediyelik eşya kapsamında manisa markasının yaratılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • Aydın, S. & Sezerel, H. (2017). Seyahat motivasyonlarına ilişkin bir yazın incelemesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 118-140.

 • Aylan, S. & Kaya, İ. (2020) Turizm işletmelerinde karşılaşılan satıcı tacizine (hanutçuluk) yönelik müşteri tutumlarının incelenmesi: Burhaniye örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4065-4084.

 • Başar, F., Başar, B. & Boztoprak, F. (2019). Erzurum’un yöresel ürünlerinin turistik potansiyelinin belirlenmesi, Ekev Akademi Dergisi, 23(77), 147-159.

 • Can, M. (2013). Geleneksel Türk el sanatlarının turizme ve ekonomiye katkısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 259-266.

 • Choi, T.Y. (2016). Producing the past: the native arts mass tourism, and souvenirs in Victorian India, Literature Interpretation Theory, 27(1), 50–70.

 • Cohen, J.H. (2001). Textile, tourism and community development, Annals of Tourism Research, 28, 378-398. doi:https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00060-8

 • Coşar, M. (2008). Türk kültüründe hediyenin algılanışı, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 38, 33-48.

 • Çeliker, D. & Dulupçu, M.A. (2017). Sürdürülebilirlik ve yenileşim açısından turistik hediyelik eşyalar konusunda yenileştirilmiş tasarımlar, Atatürk İletişim Dergisi, 12, 187-205.

 • Çetin, A., Özdipçiner, N.S., Ceylan, S. & Arğun, F. N. (2019). Turistlerin hediyelik eşya tercihleri ve tercihlerinietkileyen faktörler: Pamukkale örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1588-1605. DOI: 10.21325/jotags.2019.437.

 • Dann, G. (1977). Anomie, Ego-enhancement and tourism, Annals of Tourism Research, 4(4), 184e194.

 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference, (10a ed.) Boston: Pearson

 • Geuens, M., Vantomme, D. & Brengman, M. (2004). Developing a typology of airport shoppers, Tourism Management, 25(5), 615-622

 • Göller, V. (2015). Yerel yemek tüketiminin turist motivasyonuna etkisi: İspanya örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

 • Gürgan, N. (2020). Yerel değerler bağlamında bir tasarım ürünü olarak turistik hediyelik eşya, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(44), 287-293.

 • Harman, S. (2014). Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128.

 • Kafa, N. & Korkmaz, H. (2020). Gökçeada imajının yerli turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3152-3173.

 • Kılıçlar, A. & Aldoğan Şenol, F. (2019). Üçüncü yaş turistlerin seyahat motivasyonu ile seyahat memnuniyetiarasındaki ilişki, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3249-3261. DOI: 10.21325/jotags.2019.526

 • Littrell, M.A., Anderson, L.F. & Brown, P.J. (1993). What makes a craft souvenir authentic?, Annals of Tourism Research 20:197-215.

 • Mahika, E.C. (2011). Current Trends in Tourist Motivation, Cactus Tourism Journal, 2(2), 15-24.

 • Olalare, F. (2017). Importance of product attributes for souvenir purchase preference: A viewpoint of foreign tourists in South Africa, African Journal of Hospiality, Tourism and Leisure 6, 1-10.

 • Olay, A.N. (2012). İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma davranışının incelenmesi: Fethiye örneği.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm işletmeciliği Ana bilim Dalı.

 • Oviedo Garcia, V.V. (2016). Tourıst satısfactions and the souvenir shopping of domestic tourist: Extended weekends in Spain, Current Issues in Tourism, 845-860.

 • Öter, Z. (2010). Türk el sanatlarının kültür turizmi bağlamında değerlendirilmesi, Milli Folklor Dergisi, 22, 174- 185.

 • Sümbül, G. & Avcıkurt C. (2018). Üniversite öğrencilerinin seyahat motivasyonlarının belirlenmesi, Turizm ve Araştırma Dergisi, 7(2), 59-73.

 • Swanson, K.K. & Horridge, P.E. (2006). Travel motivations as souvenir purchase ındicators, Tourism Management, 27, 671–683.

 • Swanson, K.K. & Timothy D.J. (2012). Souvenirs: Icons of meaning, commercialization and commoditization, Tourism Management, 33, 489-499.

 • Timothy, D.J. (2001). Gender relations in tourism: revisiting patriarchy and underdevelopment. Women asproducers and consumers of tourism in developing regions (Eds.), Apostolopoulos, Y, Sönmez, S & Timothy, D.J. (pp. 235-248). Westport, CT: Praeger.

 • Vigolo, V. Simeoni F., Cassia F. & Ugolini M.M. (2018). The effects of travel motivation on satisfaction: the case of older tourists, International Journal of Business and Social Science, 9(2),19-30.

 • Wong, C. (2014). Exploring the effects of heritage site image on souvenir shopping attitudes: The Moderating role of perceived cultural difference, Journal of Travel&Tourism Marketing, 476-492.

 • Yanar, A. (2012). Türkiye’de geleneksel turistik hediyelik eşyanın sürdürülebilirliği, Anakara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (El Sanatları) Anabilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara.

 • Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, Tourism Management, 26(1), 45-56.

 • Zencir Çiftçi, E. (2021). 50 yaş ve üstü yerli turistlerin seyahat motivasyonu ve seyahat karakteristiği, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 305-326.

                                                                                                    
 • Article Statistics