The Effects Of Urinary Incontinence On Sexual Function And Self-Esteem Of Women

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 266-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üriner inkontinans kadınların yaşam kalitesini ve cinsel yaşamını olumsuz etkileyen bir sorundur. Sürekli idrar kaçırma durumu kadınların özsaygılarının da düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma ile aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda inkontinansın cinsel fonksiyon ve benlik saygısına etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma bilgilendirme sonrası çalışmaya katılma ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlarla yapılmış olup, çalışma örneklemini 132 kadın oluşturmuştur. İdrar Kaçırma Sorgulama Formu (ICIQ-SF)’ndan 8 ve üzeri puan alan kadınlara Kişisel Bilgi Formu, İdrar İnkontinansı Cinsel Fonksiyon Sorgulaması (PISQ-12) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) uygulanarak veriler toplanmıştır. Kadınların ICIQ-SF ölçeği puan ortalaması 13.27±2.79’dür. PISQ-12 ölçeği toplam puan ortalaması 14.13±6.34, Rosenberg benlik saygısı ölçeği puan ortalaması ise 17.40±4.84 olarak bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizinde katılımcıların ICIQ-SF toplam puanı ile PISQ-12 toplam puanı arasında pozitif yönde ve çok zayıf düzeyde; ICIQ-SF toplam puanı ile Rosenberg benlik saygısı ölçeği ile puan ortalamaları arasında negatif yönde zayıf düzeyde ve PISQ-12 toplam puanı ile Rosenberg benlik saygısı ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde orta şiddette anlamlı ilişki belirlenmiştir. Çalışmamız konuya yönelik farkındalık oluşturma ve sorunların erken tespiti ile yaşam kalitesini iyileştirme açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Urinary incontinence is a problem that negatively affects women's quality of life and sexual life. Continuous urinary incontinence can also cause a decrease in women's self-esteem. In this study, the effect of incontinence on sexual function and self-esteem in women who applied to family health centers was evaluated. The study was conducted with women who met the criteria for participation in the study and accepted to participate in the study after the information was given, and the study sample consisted of 132 women. Data were collected by applying the Personal Information Form, the Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ-12) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSS) to women who scored 8 or more on the Urinary Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF). The mean ICIQ-SF scale score of women was 13.27±2.79. The mean total score of the PISQ-12 scale was 14.13±6.34, and the mean score of the Rosenberg self-esteem scale was found to be 17.40±4.84. In the correlation analysis, there was a very weak positive correlation between the participants' ICIQ-SF total score and PISQ-12 total score; There was a weak and negative correlation between the ICIQ-SF total score and the Rosenberg self-esteem scale and the mean score of the Rosenberg self-esteem scale. Our study is important in terms of raising awareness about the subject and early detection of problems and improving the quality of life.
 

Keywords


 • Abufaraj, M., Xu, T., Cao, C., & et al. (2021). Prevalence and Trends in Urinary Incontinence among Women in

 • Abufaraj, M., Xu, T., Cao, C., & et al. (2021). Prevalence and Trends in Urinary Incontinence among Women in the United States, 2005–2018. Am J Obstet Gynecol., 225(2):166.e1-166.

 • Akhan, S.E. (2009). Pelvik Taban Patolojileri ve Kadın Cinselliğine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Special Topics, 2(2): 77-85.

 • Avery, K., Donovan, J., Peters, T. J. & et al. (2004). ICIQ: A Brief and Robust Measure for Evaluating TheSymptoms and Impact of Urinary Incontinence. Neurourology and Urodynamics: Official Journal of the International Continence Society, 23(4): 322-330.

 • Aydınoğlu, E., Kaan, B. A. L., Özçift, B., & Bölükbaşı, A. (2012). Üriner Inkontinans ve/veya Alt Üriner Sistem Semptomlarının Kadın Cinsel Sağlığı Üzerine Etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, 7(1): 33-41.

 • Babacan Gümüş, A., Çevik, N., Hataf Hyusni, S., & et al. (2011). Gebelikte Benlik Saygisi ve Beden İmaji İle İlişkili Özellikler. Anatol J Clin Investig, 5(1): 7-14.

 • Beşen, M.A. & Oskay, Ü.Y. (2016). Bir Aile Hekimliği Bölgesinde Yaşayan Geriatrik Kadınların JinekolojikŞikâyetleri ve Çözüm Arayışlarının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3): 159-165.Beyazıt, F., Pek, E. & Şahin, B. (2018). Gebelik ve Doğum Sonrasında Cinsel Işlevlerde Gözlenen Değişiklikler: Önyargı mı? Yoksa Gerçek mi?. Klinik Psikiyatri, 21(4): 397-406. https://doi.org/10.5505/kpd.2018.73644.

 • Bilgiç-Çelik, D. (2012). “Üriner İnkontinans ve/veya Pelvik Organ Prolapsus Cerrahisi Uygulanan KadınlardaYaşam Kalitesi ve Cinsel İşlevin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Cam, Ç., Sancak, P., Karahan, N., & et al. (2009). Validation of The Short Form of The Pelvic OrganProlapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12) in a Turkish Population. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 146: 104-107.

 • Çetinel, B., Özkan, B. & Can, G. (2004). ICIQ-SF Türkçe Versiyonu Validasyon (Geçerlilik) Çalışması. Türk Üroloji Dergisi, 30(3): 332-338.

 • Çetinkaya, E., Kavlak, O. & Atan, Ş.Ü. (2015). “Üriner İnkontinans Tedavisinde Konservatif Tedavi Yöntemleri veHemşirenin Rolü”, 5th Ege Urogynecology Workshop Poster Bildiri Özetleri, Ege University School of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, ss.12-13, İzmir, Turkey.

 • Chu, C.M., Arya, L.A. & Andy, U.U. (2015). Impact of Urinary Incontinence on Female Sexual Health in Women during Midlife. Womens Midlife Health, 14(1): 6. doi: 10.1186/s40695-015-0007-6.

 • Clucas, C. (2020). Understanding Self-Respect and Its Relationship to Self-Esteem. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(6): 839-855.

 • Demirci, N., Aba, Y.A., Süzer, F., & et al. (2012). 18 Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 7(19): 23-37.

 • Demirci, N., Başar, F. K., Süzer, F., & et al. (2011). Huzurevindeki Kadınlarda Üriner Inkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(18): 85-101.

 • Dinç, A. & Kızılkaya-Beji, N. (2008). Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemlerde Üriner İnkontinans ve Korunma Yolları. İstanbul Üniversitesi Florence Nigthingale Hemşirelik Dergisi, 16: 143-149.

 • Eroğlu, A., Aydın, M., Onuk, Ö., & et al. (2020). Üriner İnkontinansı Olan Premenopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Disfonksiyon Araştırılması. J Acad Res Med, 10(2):160-165.

 • Ertem, G. (2009). Üriner İnkontinanslı Hastaların Hastalığıyla Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 176-187.

 • Fındık, R.B., Unluer, A.N., Şahin, E. & et al. (2012). Urinary Incontinence in Women and Its Relation with Pregnancy, Mode of Delivery, Connective Tissue Disease and Other Factors. Adv Clin Exp Med, 21: 207-13.

 • Güdücü, N. & Keser- Özcan, N. (2016). Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. JAREN, 2(1):16-23.

 • Gyhagen, M., Åkervall, S., Molin, M., & Milsom, I. (2019). The Effect of Childbirth on Urinary Incontinence: Amatched Cohort Study in Women Aged 40–64 Years. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 221(4): 322-e1.

 • Hacıvelioğlu, S., Alan, C., Koçoğlu, H. & et al. (2012). Stres Üriner İnkontinansın Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 22(2): 71-77.

 • Kadıoğlu, M. & Kızılkaya Beji, N. (2016). Üriner Inkontinansın Tedavisinde Önerilen Yaşam Biçimi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım. HSP, 3(3): 201-207.

 • Lane, D.R. & Takhar, S.S. (2011). Diagnosis and Management of Urinary Tract Infection and Pyelonephritis. Emergency medicine clinics of North America, 29(3): 539–552. https://doi.org/10.1016/j.emc.2011.04.001.

 • Liang, Y., Chen, Y., Li, X., & Yu, X. (2021). Quality Of Life Among Women With Postpartum Urinary Incontinence: A Cross-Sectional Study. Gynecology and Obstetrics Clinical Medicine, 1(3): 164-168.

 • Metin, M. & Demirkol, M.K. (2020). Aşırı Aktif Mesane'de İdrar Kaçırmanın Kadın Cinsel Fonksiyonuna Etkisi. Med Res Rep, 3(1): 7-1.

 • Öz, Ö. & Altay, B. (2017). Üriner İnkontinans Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1): 34-37.

 • Özerdoğan, N., Sayıner, F.D., Köşgeroğlu, N., & Ünsal, A. (2009). 40–65 Yaş Grubu Kadınlarda Cinsel FonksiyonBozukluğu Prevalansı, Depresyon ve Diğer Ilişkili Faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, s. 45-59. http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12415/3573.

 • Öztürk, G. Z., Toprak, D., & Basa, E. (2012). 35 Yaş Üzeri Kadınlarda Üriner Inkontinans Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 46(4): 170-176.

 • Rogers, R.G., Coates, K.W., Kammerer-Doak, D., & et al. (2003). A Short Form of The Pelvic OrganProlapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12). International Urogynecology Journal, 14(3): 164- 168.

 • Tamanini, J.T., Lebrão, M.L., Duarte, Y.A., & et al. (2009). Analysis of The Prevalence of and Factors Associatedwith Urinary Incontinence among Elderly People in the Municipality of São Paulo, Brazil: SABE Study (Health, Wellbeing and Aging). Cad Saude Publica, 25(8):1756-62.

 • Terzi, H., Terzi, R. & Kale, A. (2013). 18 Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Ege Tıp Dergisi, 52(1): 15-19.

 • Tezcan, B. (2009). “Obez Bireylerde Benlik Saygısı, Beden Algısı ve Travmatik Geçmiş Yaşantılar”, UzmanlıkTezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

 • Thomas, H.N., Hamm, M., Borrero, S., & et al. (2019). Body Image, Attractiveness, and Sexual SatisfactionAmong Midlife Women: A Qualitative Study. Journal of Women's Health, 28(1): 100-106. https://doi.org/10.1089/jwh.2018.7107.

 • Topuz, Ş. (2015). Üriner İnkontinans ve Cinsellik. Balıkesir Sağlık Bil Derg, 4(1): 60-64.

 • Tsai, Y.C. & Liu, C.H. (2009). Urinary Incontinence Among Taiwanese Women: An Outpatient Study of Prevalence, Comorbidity, Risk Factors, and Quality of Life. Int Urol Nephrol, 41: 795-803.

 • Uncu, G. & Özdil, M.. (2009). “Alt Üriner Sistem Disfonksiyonları, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri”. (Editör; Yalçın Ö.), Temel Ürojinekoloji, ss: 41-7, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 • Ünsal, A., Tözün, M., & Arslantaş, D. (2013). Eskişehir İli Beylikova İlçe Merkezinde 20 Yaş ve Üzeri KadınlarArasında Üriner İnkontinans, İlişkili Faktörler ve Depresyon. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(3). 231-242.

 • Ürkmez, D. (2018). “Kadınların Cinsel Sıkıntıları ve Evlilik Doyumları Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

 • Weisman, B.M., Daniel, E., Schiefer, D., & et al. (2015). Multiple Social Identifications and Adolescents' Self- Esteem. Journal of Adolescence, 44(1): 21-31.

                                                                                                    
 • Article Statistics