The Effects Of Urinary Incontinence On Sexual Function And Self-Esteem Of Women

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 266-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üriner inkontinans kadınların yaşam kalitesini ve cinsel yaşamını olumsuz etkileyen bir sorundur. Sürekli idrar kaçırma durumu kadınların özsaygılarının da düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma ile aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda inkontinansın cinsel fonksiyon ve benlik saygısına etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma bilgilendirme sonrası çalışmaya katılma ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlarla yapılmış olup, çalışma örneklemini 132 kadın oluşturmuştur. İdrar Kaçırma Sorgulama Formu (ICIQ-SF)’ndan 8 ve üzeri puan alan kadınlara Kişisel Bilgi Formu, İdrar İnkontinansı Cinsel Fonksiyon Sorgulaması (PISQ-12) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) uygulanarak veriler toplanmıştır. Kadınların ICIQ-SF ölçeği puan ortalaması 13.27±2.79’dür. PISQ-12 ölçeği toplam puan ortalaması 14.13±6.34, Rosenberg benlik saygısı ölçeği puan ortalaması ise 17.40±4.84 olarak bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizinde katılımcıların ICIQ-SF toplam puanı ile PISQ-12 toplam puanı arasında pozitif yönde ve çok zayıf düzeyde; ICIQ-SF toplam puanı ile Rosenberg benlik saygısı ölçeği ile puan ortalamaları arasında negatif yönde zayıf düzeyde ve PISQ-12 toplam puanı ile Rosenberg benlik saygısı ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde orta şiddette anlamlı ilişki belirlenmiştir. Çalışmamız konuya yönelik farkındalık oluşturma ve sorunların erken tespiti ile yaşam kalitesini iyileştirme açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Urinary incontinence is a problem that negatively affects women's quality of life and sexual life. Continuous urinary incontinence can also cause a decrease in women's self-esteem. In this study, the effect of incontinence on sexual function and self-esteem in women who applied to family health centers was evaluated. The study was conducted with women who met the criteria for participation in the study and accepted to participate in the study after the information was given, and the study sample consisted of 132 women. Data were collected by applying the Personal Information Form, the Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ-12) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSS) to women who scored 8 or more on the Urinary Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF). The mean ICIQ-SF scale score of women was 13.27±2.79. The mean total score of the PISQ-12 scale was 14.13±6.34, and the mean score of the Rosenberg self-esteem scale was found to be 17.40±4.84. In the correlation analysis, there was a very weak positive correlation between the participants' ICIQ-SF total score and PISQ-12 total score; There was a weak and negative correlation between the ICIQ-SF total score and the Rosenberg self-esteem scale and the mean score of the Rosenberg self-esteem scale. Our study is important in terms of raising awareness about the subject and early detection of problems and improving the quality of life.
 

Keywords