Yeni Medya Teknikleriyle Resmin Ritmi Ve Döngüselliği: Anime Sanatı

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 380-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma resim sanatındaki ritmin ve döngüselliğin gelişimini izlemek açısından, soyut resmin müzikle olan ilişkisine, bilgisayar ve sinema teknikleriyle resmin canlandırılmasına ve yeni medya sanatı kapsamındaki anime sanatına odaklanmaktadır. Anime sanatı, sanatçının hayal gücüne dayanan, felsefe ve sosyoloji odaklı, zaman ve mekânın alternatif algısal boyutlarını gösteren, post-hümanist söylemleri sınırsız olasılıklarla temsil eden bir sanat disiplini olarak animasyondan farklıdır. Anime sanatında görüntüye eklenen ses, görüntünün anlamını vurgulamakta veya tamamen zıt bir efektle ironi yaratmaktadır. Canlandırma teknikleriyle üretilen örnek sanat eserleri, bize zamanın bellekle ilişkili ve tek yönde hareket etmeyen farklı bölümlerini göstermektedir. Anime sanatı loop tekniğiyle döngüselliğe sahiptir. Zaman çizelgesinin parçalanabilmesi, değiştirilebilmesi ve yabancılaşma yaratmasıyla, anime sanatı postmodern dönemdeki zaman algısının parçalanmasını göstermektedir. Sanatçılar açısından, uluslararası sergilere katılmak pratikleştiğinden rekabet ortamı artmakta ve öne çıkabilmek için daha kaliteli işler üretmek gerekmektedir. Nesnesizleştirmeye ve aura meselesine dair tartışmalara rağmen, anime sanatı üretebilmek için el becerisine, hayal gücüne, teknik deneyime ve büyük emeğe ihtiyaç bulunmaktadır. Her bir anime sanat eseri benzersiz olma özelliğine sahiptir.

Keywords

Abstract

In order to follow the development of the rhythm and cyclicity in the art of painting, this study focuses on the relationship of abstract painting with music, the animation of painting with computer and cinema techniques, and anime art, which is considered within the scope of new media art. Anime art is different from animation as an art discipline focused on philosophy and sociology based on the imagination of the artist, showing alternative perceptual dimensions of time and space, and representing post-humanist discourses with unlimited possibilities. The sound added to the image in anime art, emphasizes the meaning of the image or creates irony with a completely contrasting effect. The exemplified works of art produced by animating techniques show us different parts of time that are related to memory and do not move in one direction. Anime art has circularity with the loop technique. Anime art shows the fragmentation of the time perception in the postmodern period, as the timeline can be fragmented, changed and created alienation. From the point of view of the artists, due to the practicality of participating in international exhibitions, the competitive environment increases and it is necessary to produce more qualified works in order to stand out. Despite the debates about de-objectification and the aura issue, manual dexterity, imagination, technical experience and great labor are needed to produce anime art. Despite the debates of de-objectification and the matter of aura, for producing anime art, manual dexterity, imagination, technical experience and great labor are needed. Each anime artwork has the distinction of being unique.

Keywords


 • Akay, A. (2002). Postmodern Görüntü, 2.Bs. Bağlam Yayınları, İstanbul.

 • Akay, A. (2002). Postmodern Görüntü, 2.Bs. Bağlam Yayınları, İstanbul.

 • Akgül, R. F. (2019). “Stop-Motion Tasarım Süreçleri”, Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4):71-88.

 • Alicenap, Ç.T. (2014). “Yerelden Evrensele Japon Anime ve Manga Sanatı”, Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi, 4(7):31-59.

 • Antmen, A. (2008). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Baudrillard, J. (2005). The Conspiracy of Art (Ed. Sylvère Lotringer), (Çev.: Ames Hodges), Semiotext(e), London.

 • Belting, H. (2020). Sanat Tarihinin Sonu Modernizmden Sonra Sanat Tarihi (Çev.: Mustafa Tüzel), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Benjamin, W. (2009). Pasajlar (Çev.: Ahmet Cemal), 7.Bs. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. Berger, J. (2002). Görme Biçimleri (Çev.: Yurdanur Salman), 8.Bs. Metis Yayınları, İstanbul.

 • Bergson, H. (1989). Gülme, MEB Yayınları, İstanbul, s.99-102’den aktaran: Bozkurt, N. (2004). Sanat ve Estetik Kuramları, 4.Bs. Asa Kitabevi, Bursa.

 • Bowden, S. (2011). Priority of Events: Deleuze’s Logic of Sense, Edinburgh University Press, Edinburgh.

 • Bozkurt, M. (2017). “Film Dili Olarak Medya Sanatı”, (Der. Nagihan Çakar Bikiç & Ferhat Özgür), Belgesel/KısaFilm/Video Sanatı, ss.253-267, Doruk Yayımcılık, İstanbul.

 • Bozkurt, N. (2004). Sanat ve Estetik Kuramları, 4.Bs. Asa Kitabevi, Bursa.

 • Deleuze, G. (2014). Hareket-İmge (Çev.: Soner Özdemir). Norgunk Yayıncılık, İstanbul, s. 23’ten aktaran: Merdeşe, T. (2016). “Yeni Olanakların Melezliği: Video Enstalasyon Sanatı”, Sanat Yazıları, (35):233-253.

 • Dellaloğlu, B. F. (2007). Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, 4.Bs. Say Yayınları, İstanbul. Erzen, J. N. (2012). Çoğul Estetik, 2.Bs. Metis Yayınları, İstanbul.

 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5846. (1951). Kabul Tarihi: 05.12.1951, Resmi Gazete: 13.12.1951, s. 7981’denaktaran: Dolunay, A., Boyraz, B. (2013). “Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3):109-124.

 • Güner, A. (2019). “Sanatta Yeni Medya İle Değişen İfade Olanakları: Banksy; “Girl With Balloon” Örneği”, Akdeniz Sanat Dergisi, 13(24):99-111.

 • Hansen, M. (2004). New Philosophy for New Media, MA: MIT Press, Cambridge.

 • Hegel, G. W. F. (2001). “De l’dée du beau en général”, Esthétique, Vol.1, Ire partie’den aktaran: Bozkurt, N. (2004). Sanat ve Estetik Kuramları, 4.Bs. Asa Kitabevi, Bursa.

 • İpşiroğlu, N. (2017). Resimde Müziğin Etkisi Yeni Bir Alımlama Boyutu, Hayalperest Yayınevi, İstanbul.

 • Jameson, F. (1983). “The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture”. (Ed. Hal Foster), Postmodernism andConsumer Society, Bay Press, Seattle, s.118’den aktaran: Şahiner, R. (2008). Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.

 • Kandinsky, W. (2005). Sanatta Ruhsallık Üzerine (Çev.: Gülin Ekinci). 2.Bs. Altıkırkbeş Yayın, İstanbul.

 • Karaman, D. (2019). “Animede Zaman-Mekan Anlatımı ve Histografik Temelleri: Miyazaki Animeler Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kaya, Y. (2017). “Güncel Sanatta Yeni Bir Yaklaşım Olarak Melezlik”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (20):165-183.

 • Liberman, A. (1956). “Picasso”, Vouge November 1’den aktaran: Ashton, D. (2001). Picasso Konuşuyor (Çev.: Mehmet Yılmaz, Nahide Yılmaz), Ütopya Yayınevi, Ankara.

 • Machiko, K. (2010). “Mono ve Sanat – Geleneksel Japon Kültür Merceğinden Medya Sanatlarına Bakış”. (Ed.Fatma Çolakoğlu, Begüm Akkoyunlu Ersöz ve Tania Bahar), Japonya Medya Sanatları Festivali İstanbul’da – 2010 Pera Müzesi Sergi Kataloğu, ss.16-19 (Çev.: G yayın grubu), Pera Müzesi Yayını, İstanbul.

 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media, The MIT Pres, Cambridge, s.25’ten aktaran: Tokdil, E. (2018).“Yeni Medya, Temel Bileşenleri ve Sanatın Değişen Estetik Dili”, İletişim ve Araştırma Dergisi, (47):167-190.

 • Merdeşe, T. (2017). “Yeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlar”, Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Hacettepe Üniversitesi Heykel Anasanat Dalı, Ankara.

 • Önal, M. A. (2018). “Müzik ve Resim İlişkisi: Resim Sanatında Müziğin Yenidenüretimine İlişkin Örnekler”, Inonu University Journal of Art and Design, 8(8):98-109.

 • Özdemir, H. (2020). “Hayran Kültürü ve Popüler Kültür Ekseninde Animeye Bakış: Anime İzleyen Hayranlara Dair Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • Özkartal, M. (2009). “Resim Sanatında Çizgi ve Çizgi Ritmi Üzerine”, Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(4):55-72.

 • Pera Müzesi. (2010). Japonya Medya Sanatları Festivali İstanbul’da – 2010 Pera Müzesi Sergi Kataloğu (Ed. Fatma Çolakoğlu, Begüm Akkoyunlu Ersöz ve Tania Bahar), (Çev.: G yayın grubu), Pera Müzesi Yayını, İstanbul.

 • Rogers, E. (1998). Communication Technology: The New Media in Society, Free Publishing, New York, s.5-7’denaktaran: Winegard, E. (2019). “Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Satır, M. & Kayserili, M. E. (2013). “Paul Klee’nin Müziğe Dönüşen Resimleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(17):77-88.

 • Sauvagnargues, A. (2010). Deleuze ve Sanat (Çev.: Nurten Sarıca), De Ki Basım Yayım, Ankara.

 • Seylan, A. & Güney, E. (2016). “Tekno-Kültür Bağlamında Yeni Medya Teknolojilerinin Çoklu-Disipliner Sanatsal Üretimlere Tesirleri”, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 1(1):94-104.

 • Sözen, M. F. (2015). “Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı”, ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, (15):211-246.

 • Şahiner, R. (2016). “Yeni Medya Sanatı: Yeni Bir Varlık Düzeni”, Sanat Sayıları, (35):273-287.Şahiner, R. (2015). Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi Çağdaş Kuramlar ve Güncel Tartışmalar, Ütopya Sanat Dizisi, Ankara.

 • Şahiner, R. (2008). Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul. Şaylan, G. (2006). Postmodernizm, 3.Bs. İmge Kitabevi, Ankara.

 • Şenler, F. (2005). “Animasyon Tarihi, Teknikleri ve Türkiye'deki Yansımaları”, HÜTAD Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, (3):99-114.

 • Toksöz, H. (2008). “Sanat Yapıtının Oluşum Evresinde Bilgi Teknolojilerinin İşlevi”, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.191-202.

 • Yıldırım, Ö. (2010). “Yeni Medya ve Dijital Sanatlar”, Sanat Yazıları, (22): 57-66.

 • Zilczer, J. (1987). “Color Music: Synaesthesia and Nineteenth-Century Sources for Abstract Art”, Artibus etHistoriae, 8(16):101-126.’den aktaran: Önal, M. A. (2018). “Müzik ve Resim İlişkisi: Resim Sanatında Müziğin Yenidenüretimine İlişkin Örnekler”, Inonu University Journal of Art and Design, 8(8):98-109.

 • Soytürk, V. (2020). “Sanatseverlerle Eşsiz Bir Görsel Şölen: Van Gogh Dijital Sergisi”, Arkitekt. Erişim:29.03.2021. https://www.gzt.com/arkitekt/sanatseverlere-essiz-bir-gorsel-solen-van-gogh-dijital-sergisi-3549799

 • Unlimited (2018). Loving Vincent: Resim ve Film Arasında. Erişim: 29.03.2021. https://www.unlimitedrag.com/post/loving-vincent-resim-ve-film-arasinda

 • Zentrum Paul Klee Org. Erişim: 29.03.2021. https://www.zpk.org/en/music-literature- theatreprogramme/calendar/62-paul-klee--7.html

 • Şekil 2. Paul Klee, 1925, Engin/Vast. ZPK Org. Erişim: 29.03.2021. https://www.zpk.org/en/music-literature-Şekil 3. ‘Van Gogh Alive/Canlanıyor’ Sergisinden Bir Kare, 2012. Starry Night/Yıldızlı Gece Resminin YenidenCanlandırılması, Orijinali 1889. Arkitekt. Erişim: 29.03.2021. https://www.gzt.com/arkitekt/sanatseverlere-essiz- bir-gorsel-solen-van-gogh-dijital-sergisi-3549799

 • Şekil 4. Loving Vincent filminden bir kare, 2017. Tarihli Sanat. Erişim: 29.03.2021. https://www.tarihlisanat.com/loving-vincent/

 • Şekil 5. Lotte Reiniger, 1970. ‘Lotte Reiniger’in Sanatı-Kasalardan/The Art of Lotte Reiniger - From The Vaults’. Youtube. Erişim Tarihi: 01.04.2021. https://www.youtube.com/watch?v=q-TJvNBO1fw

 • Şekil 6. Yamamura Koji, 2008. A Child’s Metaphysics/Bir Çocuğun Metafiziği. Vimeo. Erişim: 31.03.2021. https://vimeo.com/56478536

 • Şekil 7. William Kentridge, 1996. ‘Acı ve Sempati – Ana Şikâyetin Geçmişi / Pain&Sympathy History of the MainComplaint’. Art21. Erişim: 01.04.2021. https://art21.org/watch/extended-play/william-kentridge-pain-sympathy- short/

                                                                                                    
 • Article Statistics