Bireylerin Güven, Finansal Okuryazarlık Ve Finansal Risk Toleransının Risk Alma Tutumları Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 340-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bireylerin risk karşısında gösterdiği tutum yani risk alma tutumlarının incelenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, bireylerin risk alma tutumlarının altında yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, bireylerin güven, finansal okuryazarlık ve finansal risk toleranslarının risk alma tutumları üzerindeki etkisi incelenmektedir. 1347 gönüllü bireyin katılımıyla gerçekleştirilen anket aracılığıyla araştırma verileri toplanmıştır. Araştırmanın analizlerinde faktör yapısının incelenmesi için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ikili ilişkilerin analizi için korelasyon analizi ve hipotezlerin test edilmesinde doğrusal regresyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, güven, finansal okuryazarlık, finansal risk toleransı değişkenlerinin bireylerin risk alma tutumları üzerinde anlamlı etkileri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Within the framework of developments in information and communication technology, it is important to examine the attitudes of individuals towards risk, that is, their risk-taking attitudes. In this context, it is necessary to investigate the reasons underlying the risk-taking attitudes of individuals. In this study, the effects of individuals' trust, financial literacy and financial risk tolerance on risk taking attitudes are examined. Research data were collected through a survey conducted with the participation of 1347 volunteers. In the analysis of the research, explanatory factor analysis was performed to examine the factor structure. Correlation analysis was used for the analysis of the bilateral relations between the variables and linear regression method was used for testing the hypotheses. As a result of the research, it was determined that the variables of trust, financial literacy, financial risk tolerance have significant effects on the risk taking attitudes of individuals.

Keywords


 • Anbar, A., & Melek, E. (2009). Bireysel yatirimcilarin finansal risk algilamalarini etkileyen demografik ve

 • Anbar, A., & Melek, E. (2009). Bireysel yatirimcilarin finansal risk algilamalarini etkileyen demografik ve sosyoekonomik faktörler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5(9), 129-150.

 • Andarsari P. R., Ningtyas M. N., (2019), "The role of financial literacy on financial behavior”, Journal Of Accounting And Business Education, 4(1), 24–33.

 • Arifin A. Z., (2017), "The influence of financial knowledge, control and income on individual financial behavior”, European Research Studies Journal, 20(3A), 635–648.

 • Cordell, D., (2001), "RiskPACK: How to evaluate risk tolerance”, Journal of Financial Planning, 14(6), 36–40. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage publications.

 • Gibson R., Michayluk D., Van de Venter G., (2013), "Financial risk tolerance: An analysis of unexplored factors”, Financial Services Review, 22(1), 23–50.

 • Grable J. E., Joo S.-H., (2000), "A cross-disciplinary examination of financial risk tolerance”, Consumer Interests Annual, 46, 151–157.

 • Grable J., Lytton R., (1999), "Assessing financial risk tolerance: Do demographic, socioeconomic, and attitudinal factors work”, Family Relations and Human Development, 3(1), 80–88.

 • Grable, J., Roszkowski, M., Joo, S.H., O’Neill, B., Lytton, R.H., (2009), "A test of the relationship between self-

 • Hair J., Black W., Babin B., Anderson R., (2010), "Multivariate data analysis: a global perspective”, In Multivariate Data Analysis: A Global Perspective.

 • Halis, Muhsin; Şenkal, Abdülkadir. (2009), Türk İşletme Kültüründe Ortaklik ve Güven, lstanbul Ticaret Odasi Yayinlari, lstanbul.

 • Hanna, S.D., Lindamood, S., (2004), "An improved measure of risk aversion", Financial Counseling and Planning, 15 (2), 27–38.

 • Kuhnen, C. M., & Chiao, J. Y. (2009). Genetic determinants of financial risk taking. PloS one, 4(2), e4362.

 • Kungwani, P. (2014). Risk Management An Analytical Study. IOSR Journal of Business and Management, 16(3), 83-89.

 • Lusardi A, Mitchell O. S., (2008), "Planning and financial literacy: How do women fare?" American Economic Review, 98(2), 413–417.

 • Lusardi A, Mitchelli O., (2007), "Financial literacy and retirement preparedness: Evidence and implications for financial education”, Business Economics, 42(1), 35–44.

 • Lusardi A., (2006), "Financial literacy and financial education: Review and policy implications”, NFI Policy Brief, 2006-PB, 11.

 • Monticone, C. (2010). How much does wealth matter in the acquisition of financial literacy? The Journal of Consumer Affairs 44 (February): 403-422.

 • Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. Journal of consumer affairs, 44(2), 276-295.

 • Robb C. A., Woodyard A. S., (2011), "Financial knowledge and best practice behavior”, Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1), 60–70.

 • Roszkowski, M.J., Grable, J., (2005), "Estimating risk tolerance: The degree of accuracy and the paramorphic representations of the estimate", Journal of Financial Counseling and Planning.

 • Sitkin, S.B., Pablo, A.L., (1992), “Reconceptualizing the determinants of risk behaviour”, Academy of Management Review, 17, 9-38.

 • Sjöberg, L., Engelberg, E. (2009). Attitudes to economic risk taking, sensation seeking and values of business students specializing in finance. Journal of Behavioral Finance, 10 (1), 33-43.

 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.

                                                                                                    
 • Article Statistics