Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’deki Eğitime Bakış

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2956-2966
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye covid-19 salgını sürecinde, eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi bakımından, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak gösterilebilir. Çünkü Türkiye’nin bu salgına göstermiş olduğu refleks, salgına hazırlıklı olduğuna dair ipuçları vermektedir. Dünya üzerinde yüz binlerle ifade edilen vaka ve ölüm oranına sebep olan bu salgın, Türkiye’de de birçok ölüm ve vakaya sebep olduğu söylenebilir. Böyle bir ortamda, zaman ve mekân bakımından öğrenciye bağımsızlık tanıyan uzaktan eğitim yoluyla, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, dünya üzerindeki birçok ülke ve Türkiye için zorunluluk gerektiren bir sebep olmuştur. Bu sebep doğrultusunda, covid-19 pandemi sürecinde, Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, verileri elde etmek amacıyla amaçlı örneklem tekniğiyle, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli devlet okullarının farklı kademelerinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenler, çalışma grubu üyesi olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada verileri elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığıyla elde edilen algılar, içerik analizi tekniğiyle analiz edilip alt temalar şeklinde bilgisayara destekli hazırlanan şekiller aracılığıyla bulgular kısmında verilmiştir. Çalışma sonucunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

Turkey Covid-19 in the pandemic process, in terms of training activities to achieve a successful show as one of the world's leading countries. Because Turkey has demonstrated reflex of this pandemic, that it is prepared to give clues pandemic. Causing this outbreak on the world expressed by hundreds of thousands of cases and death rates, it can be said to cause many deaths and cases in Turkey. In such an environment, through distance education to students in terms of recognizing the independence of time and space, the realization of educational activities it has become a necessity for many reasons require countries around the world and Turkey. In accordance with these reasons, Covid-19 pandemic in the process, evaluation of educational activities carried out in Turkey aimed in this study. Made in this study, for the purpose of sampling techniques in order to obtain the data, Turkey's teachers at different levels of the various branches working in different schools in different regions of the state, has been identified as a member of the working group. In this study prepared based on qualitative research method, semi-structured interview form was used to obtain data. The perceptions obtained through the interview form are analyzed with the content analysis technique and given in the findings section through the forms prepared by computer support as subthemes. As a result of the study, it can be said that remarkable results were achieved.

Keywords