Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuma Ve Yazma Becerisini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Analizi

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2602-2622
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada zihinsel yetersizliği olan bireylerin okuma ve yazma becerisini arttırmaya yönelik Türkiye’de yapılan çalışmaların analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla 5 doktora tezi, 18 yüksek lisans tezi ve 12 makale olmak üzere toplam 35 çalışma incelenmiştir. Konuyla ilişkin tezlere ulaşmak için YÖK Ulusal Tez Merkezi, ilgili makalelere ulaşmak için de Google Akademik, ERIC, EBSCOhost, Web Of Scıence, Ulakbim veri tabanları kullanılmıştır. Çalışmalar; amaç, katılımcılar, araştırma modeli, uygulanan müdahale, müdahale sonuçları, sınırlılıklar ve öneriler başlıkları altında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; çalışmaların en çok okuduğunu anlamaya yönelik yapıldığı, katılımcıların büyük çoğunluğunun hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerden oluştuğu, araştırma modelinde de en çok tek denekli desen kullanıldığı görülmektedir. Yine çalışmalarda en çok katılımcı, yöntem ve uygulanan stratejiler sınırlılık olarak belirtilmiştir. Uygulamaya yönelik olarak da etkililiği çalışılan stratejinin uygulanması önerilirken, ileri araştırmalara yönelik olarak farklı düzey, farklı grup ve katılımcı sayısının arttırılarak stratejinin etkililiğinin incelenmesi olmuştur. Çalışmalarda aynı amaca yönelik birbirinden farklı stratejiler kullanıldığı, strateji/müdahalelerin bir grup altında toplanmadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aimed to analyze the intellectual disabled individuals who read and study in Turkey to improve the writing skills. For this purpose, a total of 35 studies including 5 doctoral thesis, 18 master's thesis and 12 articles have been examined. In order to reach the theses related to the subject, YÖK National Thesis Center and Google Scholar, ERIC, EBSCOhost, Web Of Science and Ulakbim databases were used to reach related articles. Studies; The objective was analyzed under the headings of participants, research model, applied intervention, intervention results, limitations and suggestions. According to the results of the analysis; it is seen that most of the participants are made to understand the most read, and the majority of the participants are composed of individuals with mild intellectual deficiency and the most single subject pattern is used in the research model. Most of the studies, methods and applied strategies are indicated as limitations. While it is recommended to implement the strategy with the aim of implementation, the effectiveness of the strategy has been investigated by increasing the number of different groups and participants at different levels for further research. In the studies, it is seen that different strategies are used for the same purpose and strategies, interventions are not grouped under one group.

Keywords