Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ve Seçme Hakkının Kullanılmasıyla Kaybedilmesi Halleri

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3008-3018
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk vatandaşlığının kaybı; “yetkili makam kararı” ve “seçme hakkının kullanılmasıyla” gerçekleşir. Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kaybı “çıkma” “kaybettirme”  ve “ iptali” ile mümkün olmaktadır. Literatür taraması sonucunda yapılmış bu çalışmada amaç, yetkili makam kararıyla ve seçme hakkının kullanılmasıyla Türk vatandaşlığının nasıl kaybedildiği, bu durumun kişinin iradesiyle ve iradesi dışında nasıl gerçekleştiği, vatandaşlık kanunları, yönetmenlikler, uluslararası metinler ve bu metinler de yapılan değişiklikler dikkate alınarak araştırılmış ve incelenmiştir. Bu kapsamda kanunun eksiklerine ve uluslararası hukuka uygunluğu konusuna değinilmiştir. Elde edilen bulgulara esasen vatandaşlıktan çıkma, herkesin vatandaşlığını değiştirmede özgür oluğunun bir sonucu olarak Türk hukukunda kabul edilmiştir. Kanunlara esasen hiç kimse keyfi olarak vatandaşlıktan çıkartılmaz. Vatandaşlıktan çıkma Türk vatandaşlarının izin alarak kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkması veya başka bir devletin vatandaşlığına geçmesi ya da sadece Türk vatandaşlığından çıkarak diğer ülke vatandaşı olarak kalması durumudur. Kaybettirme kararı ilgili kişi açısından cezai mahiyette bir karar olduğu için şahsi sonuçlar doğurmakta ve kararı cumhurbaşkanı vermektedir. Vatandaşlığının hile veya yalan beyan sonucunda kazanıldığının tespit edilmesi durumunda, herhangi bir süreye tabi olmamaksınız vatandaşlığa alma kararının iptal edileceği düzenlenmiştir. İptal kararı ile ilgili kanunda her hangi bir sürenin olmaması kanunun açığı olarak değerlendirilmekte burada kişi ve kamu yararı bulunmamaktadır. Yapılan bu çalışma, ülkede yürütülen vatandaşlık çalışmaları konusunda vatandaşlığın kaybıyla ilgili yapılacak yeni araştırmalara kaynak teşkil etmesi açısından önem taşımakta ve bu sebeple literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak Türk vatandaşlığının kaybında “kaybettirme” ve “iptal” Cumhurbaşkanı,  “çıkarma” ise İçişleri Bakanlığının kanunda belirtilen şartların tamamlanmasıyla verilmektedir. “Seçme hakkı”, “kaybettirme”, “çıkarma” ile vatandaşlığını kaybeden kişinin eş ve çocukları eklenmezken “iptal” kararında eş ve çocuklarda etkilenmektedir. Karar Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade etmekte ve bu tarihten itibaren kişi yabancı statüsünde olmaktadır.

Keywords

Abstract

Loss of Turkish citizenship; It takes place through the “decision of the competent authority” and “the exercise of the right to vote”. Loss of citizenship with the profit of the competent authority is possible by “exiting”, “losing” and “canceling”. In this study, which was made as a result of the literature review, the aim was investigated and examined by taking into account the decision of the competent authority and how to lose Turkish citizenship by using the right of choice, how this happened with and without the will of the individual, the laws of citizenship, Directorates, international texts and the changes made in these menus. In this context, the issues of the law and its compliance with international law were addressed. The findings obtained are essentially exiting citizenship has been accepted in Turkish law as a result of everyone's free groove to change citizenship. In this context, the issues of the law and its compliance with international law were addressed. Exiting citizenship is acceptable in Turkish law as a result of everyone's free groove to change citizenship. Under the law, no one is arbitrarily removed from citizenship.  Withdrawal from citizenship is the situation where Turkish citizens leave their citizenship upon their own request, or become citizens of another state, or remain as other citizens only by leaving Turkish citizenship. Since the decision to lose is a criminal decision in terms of the person concerned, it has personal consequences and the president makes the decision. If it is determined that her citizenship is acquired as a result of fraud or false declaration, it is regulated that the decision to naturalize will be canceled without being subject to any period of time. Exiting citizenship is acceptable in Turkish law as a result of everyone's free groove to change citizenship. Withdrawal from citizenship is the situation where Turkish citizens leave their citizenship upon their own request, or become citizens of another state, or remain as other citizens only by leaving Turkish citizenship. This study is important in terms of creating a source for new researches about the loss of citizenship in the country's citizenship studies and therefore it is thought that it will contribute to the literature. As a result, the "loss" and "cancellation" of the loss of Turkish citizenship are given by the President and the "removal" is given by completing the conditions specified in the law of the Ministry of Interior. While “right to choose”, “loss”, “subtraction” are not included in the spouse and children of the person who lost their citizenship, the spouse and children are affected in the “cancellation” decision.The decision has taken effect as of the date of its publication in the Official Gazette and from this date the person has the status of a foreigner.

Keywords