Türkülerin Türk Kültürünün Öğrenilmesindeki Etkisine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2300-2307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birey, bir kültürü tanıdıkça daha fazla tanımak isteyecek, o kültürden, toplumdan etkilenecek, bu etkilenmeye bağlı olarak da o kültürün dilini öğrenme motivasyonu ve beraberinde çabası artacaktır. Bu yargıdan hareketle, yabancı dil öğrenen bireylerin öğrendikleri dilin kültürünü daha yakından tanımalarını sağlayacak etkinliklerin, girişimlerin önem arz ettiği söylenebilir. Bu iddianın bu çalışmanın temel gerekçesi olduğu ifade edilebilir. Alanyazında, türkülerin Türk kültürünün öğrenilmesindeki etkisini ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması da çalışmanın yapılmasının gerekli olduğunu düşündüren diğer bir önemli nedendir. Bu çalışmanın amacı, türkülerin Türk kültürünün öğrenilmesindeki etkisini incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu, 2019-2020 Akademik Yılı’nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören A2 seviyesindeki yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışmanın verileri içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada sonuç olarak türkülerin öğrencilerde uyandırdığı duyguların yanı sıra türkülerin öğrencilerin Türk kültürü, Türk toplumu veya Türkiye’yle ilgili duygu ve düşüncelerinde, bildiklerinde değişikliğe neden olduğu ve öğrencilerin türkülerden Türk kültürü, Türk toplumu veya Türkiye’yle ilgili öğrendikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The individual will want to know more about a culture as they get to know it, he / she will be affected by the culture and the society, and the motivation and effort of learning the language of that culture will increase depending on this influence. Based on this judgment, it can be said that activities and initiatives that will enable individuals learning foreign languages to get to know the culture of the language they learn are important. It can be stated that this claim is the main rationale for this study. The fact that no study addressing the effect of Turkish folk songs on the learning of Turkish culture has been found in the literature is another important reason suggesting that the study should be done. The aim of this study is to examine the effect of Turkish folk songs on learning Turkish culture. The study was designed in accordance with the case study method, which is one of the qualitative research methods. The study group consists of A2 level foreign students studying in Kırşehir Ahi Evran University TÖMER in the 2019-2020 Academic Year. In the study, semi-structured interview questions were used as data collection tool. The data of the study were analyzed by content analysis technique. In the research, the emotions that Turkish folk songs aroused in students were determined. It was understood that Turkish folk songs cause changes in feelings, thoughts and known about Turkish culture, Turkish society and Turkey It was also determined what students learned from Turkish folk songs about Turkish culture, society and Turkey.

Keywords


 • Şahin, M.M. & Taş, K.M. (2020). “Türkülerin Türk Kültürünün Öğrenilmesindeki Etkisine İlişkin Nitel Bir Çalışma” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 63; pp:2300-2307. TÜRKÜLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENİLMESİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA A Qualitative Study on the Effect of Turkish Folk Songs on Learning the Turkish Culture Öğr. Gör. Muhammed Mazhar ŞAHİN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TÖMER, mail: muhammedgeycek40@gmail.com, Kırşehir/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5170-5172 Öğr. Gör. Kübra Merve TAŞ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TÖMER, mail: kbrmrvts@gmail.com, Kırşehir/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8449-4495 ÖZET Birey, bir kültürü tanıdıkça daha fazla tanımak isteyecek, o kültürden, toplumdan etkilenecek, bu etkilenmeye bağlı olarak da o kültürün dilini öğrenme motivasyonu ve beraberinde çabası artacaktır. Bu yargıdan hareketle, yabancı dil öğrenen bireylerin öğrendikleri dilin kültürünü daha yakından tanımalarını sağlayacak etkinliklerin, girişimlerin önem arz ettiği söylenebilir. Bu iddianın bu çalışmanın temel gerekçesi olduğu ifade edilebilir. Alanyazında, türkülerin Türk kültürünün öğrenilmesindeki etkisini ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması da çalışmanın yapılmasının gerekli olduğunu düşündüren diğer bir önemli nedendir. Bu çalışmanın amacı, türkülerin Türk kültürünün öğrenilmesindeki etkisini incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu, 2019-2020 Akademik Yılı’nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören A2 seviyesindeki yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışmanın verileri içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada sonuç olarak türkülerin öğrencilerde uyandırdığı duyguların yanı sıra türkülerin öğrencilerin Türk kültürü, Türk toplumu veya Türkiye’yle ilgili duygu ve düşüncelerinde, bildiklerinde değişikliğe neden olduğu ve öğrencilerin türkülerden Türk kültürü, Türk toplumu veya Türkiye’yle ilgili öğrendikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türküler, Türk kültürü, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

                                                                                                    
 • Article Statistics