Investigation of Happiness Levels of Students Learning in Sports Management Department

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2484-2494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mutluluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Aydın ve İzmir illerinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan 213 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilmiş, Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Frekans ve yüzde değerlerinden faydalanılmıştır. Çalışmada; verilerin normal dağılım göstermesi sebebiyle parametrik testlerden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılığın test edilmesi için t-testi ve ANOVA testinden faydalanılmıştır. Ayrıca alt grupların farklılığı belirlemek için Bonferroni ve Tamhane kullanıldı (α=0,05). Araştırma elde edilen bulgulara göre öğrencilerin aktif spor yapma, branş, yaş, gelir ve kendini tanımlama değişkenlerine göre mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin aktif spor yapma değişkenine göre ortalamaları incelendiğinde aktif spor yapanların, yapmayanlara göre mutluluk düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların mutluluk düzeylerinin branş değişkenine göre incelendiğinde mutluluk düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış ve bu farkın takım sporu yapanların lehine olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin yaş değişkeni açısından incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farkın 18 yaşında olan öğrencilerin lehine olduğu görülmüştür. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin gelir değişkeni ile arasında 1000 ve altı gelire sahip olanların lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların kendini tanımlama değişkeni ile mutluluk düzeyleri arasında sakin olan katılımcıların lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ancak bireylerin cinsiyet ve psikolojik yardım alma durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mutluluk düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the happiness levels of students studying in the sports management department. The research 213 students studying in the sports management department in Aydın and İzmir provinces participated as voluntary. In this study; It was used he scale of happiness developed by Hills and Argyle (2002) and adapted to Turkish by Doğan and Çötok (2011). To evaluate the data SPSS 25.0 statistical software was used. It benefited from frequency and percentage values. In the study; due to the normal distribution of datas parametric tests were used. To test the difference between the variables T-test and ANOVA test were used. In addition, to determine the difference of subgroups Bonferroni and Tamhane were used (α = 0.05). According to the findings of the research, it was found that there was a significant difference between the happiness levels of the students according to active sports, branch, age, income and self-definition variables. When the average of the students according to the active sports variable was examined, it was found that those who do active sports had higher levels of happiness than those who did not. When the happiness levels of the participants were analyzed according to the branch variable, it was determined that there was a significant difference in happiness levels and this difference was in favor of those who do team sports. When the happiness levels of the students were examined in terms of age variable, it was determined that there was a significant difference. This difference was found to favor 18-year-old students. It has been determined that there is a significant difference between the happiness level of the students and the income variable in favor of those with 1000 or less income. It was observed that there was a significant difference between the self-description variable and happiness levels of the participants in favor of the calm participants. However, it was determined that there was no significant difference in terms of gender and psychological help status variables. As a result, it was determined that the happiness level of the students studying in the sports management department is above the middle level.

Keywords