George Eliot'ın Floss Nehrindeki Değirmen (1860) Adlı Eserinde Eğitim ve Kadın

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2495-2504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiliz Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından George Eliot (1819-1870), 1837 ile 1901 yılları arasında yaklaşık altmış dört yıl süren Victoria Dönemi’nde yaşamıştır. Victoria Dönemi, ataerkil ve erkek egemen toplumsal yapıya sahiptir. Bu dönemde kadınların evlenmesi ve bir yuva kurması özellikle teşvik edilmektedir. Kadınların toplum içindeki yeri kamu hayatı değil yuvasıdır. George Eliot, Victoria Dönemi toplumsal yapısının aksine din ve ahlak konusunda katı olmayan aile ortamında büyümüştür. Eliot özgür yaşam tarzını benimsemiş ve bu özelliğini eserlerinde de yansıtmıştır. Eliot, kadınlara toplum tarafından dayatılan her türlü role karşı çıkmaktadır. Toplumsal baskı nedeniyle kendi adı Mary Anne Evans yerine George Eliot takma adını kullanmak zorunda kalan yazar, 1860 yılında yayınlanan Mill on the Floss (Floss Nehrindeki Değirmen) adlı eserinde toplumsal kısıtlamalara ve kadınlara toplum tarafından dayatılan rollere karşı tepkisini açıkça ifade etmektedir. Eliot, Floss Nehrindeki Değirmen adlı eserinde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da görüldüğünü göstermektedir. Eliot, bu eserde kız çocuklarının ne kadar zeki olurlarsa olsunlar yeterince eğitim alamadıklarını, erkek çocukların eğitim konusunda daha avantajlı olduklarını ifade etmektedir. Bu çalışmada, sırasıyla Victoria Döneminde kadın ve erkek eşitsizliğinden, erkek egemen toplumda kadınların ötekileştirilmelerinden ve Victoria döneminde eğitim sisteminden bahsedilecektir. Ayrıca eğitim alanında kadın erkek eşitsizliğinin Floss Nehrindeki Değirmen adlı eserde yansımaları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

George Eliot (1819-1870), one of the most prominent writers in English Literature, lived in the Victorian Period, which lasted for about sixty-four years between 1837 and 1901. The Victorian Period had a patriarchal and male-dominated social structure. In this period, the women are particularly encouraged to marry and start families. The place of women in society is not a public life but home. Contrary to the Victorian social structure, George Eliot grew up in a family environment that was not restricted with religious and moral dogmas. Eliot has adopted a free lifestyle and reflected this feature in her works. Eliot opposes all sorts of roles imposed on women by the society. The author, who had to use pseudonym George Eliot instead of her real name Mary Anne Evans because of social pressure, expresses clearly her reactions in her work The Mill on the Floss, which was published in 1860, against all kinds of social restrictions and roles imposed by society. Eliot shows that the inequality between men and women can be seen in the field of education as well as in many other social fields. In this work, Eliot states that girls cannot have enough education and boys are more advantageous than girls in education no matter how smart they are. In this study, the inequality between women and men in the Victorian Period, the othering of women in the male-dominated society and the education system in the Victorian period will be discussed. In addition, the reflections of inequality between women and men, especially in the field of education in Mill on the Floss will be emphasized.

Keywords