Coğrafya Öğretimine Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2702-2723
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, coğrafya öğretimine yönelik bir başarı testi hazırlamanın nihai aşamasına kadar olan süreci %27’lik gruplara dayalı madde analiz tekniği ile nasıl geliştirildiğini örneklerle açıklamaktır. Çalışma, bir deneme uygulamasıyla, betimsel araştırma yöntemiyle ve %27’lik gruplara dayalı madde analiz tekniği ile sınırlıdır. Başarı testinin nasıl geliştirileceği konusunda literatür taranarak başarı testi geliştirme aşamaları oluşturulmuştur. Oluşturulan aşamalar izlenerek Türkiye’nin İklimi konusuna yönelik Yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel süreç boyutu ana basamaklarına göre 18 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir test hazırlanmıştır. Hazırlanan test 2019-2020 güz yarıyılında Doğu Karadeniz’de yer alan bir üniversitenin sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı 2. Sınıfında öğrenim gören 46 öğrenciye gönüllü olarak uygulanmıştır. Deneme uygulamasından elde edilen verilerle madde güçlük indeksi (Pj), madde ayırt edicilik indeksi (rjx), madde güvenirlik indeksi (rj) ile madde standart sapmasının (Sj) nasıl hesaplanacağı örneklerle açıklanmıştır. Madde ayırt edicilik indeks değeri düşük olan maddelerin düzeltme işlemlerinin nasıl yapılacağı örneklerle açıklanmıştır. Daha sonra madde istatistiklerinden yararlanılarak test istatistiklerinin kestiriminin nasıl yapılacağı örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca, maddelerin fan tablosundan güçlük ve ayırt edicilik indeks değerlerinin nasıl bulunacağı örneklerle açıklanmıştır. Madde ayırt edicilik indeksi 0.20’nin altında olan maddeler nihai uygulamaya geçilmediği için testten çıkarılmamış örnek oluşturması açısından çalışmada yer verilmiştir. Deneme uygulaması yapılan testin aritmetik ortalaması (¯X) 9.07 olarak bulunmuştur. Testin ortalama güçlüğü (¯P) 0.50, test puanları standart sapma (Sx) ortalaması 2.48 ve varyans değeri (S²x) 6.15 olarak elde edilmiştir. Çalışma geliştirilerek Türkiye’nin İklimi konusunda kullanılabilecek bir başarı testine dönüştürülebilir. Çalışmanın yapılacak çalışmalara katkı sunması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to explain how the process up to the final stage of preparing an achievement test for geography teaching was developed with the item analysis technique based on 27% groups.The study is limited by a trial application, descriptive research method and item analysis technique based on 27% groups. The literature on how to improve the achievement test has been scanned and the achievement test development stages have been established. A multi-choice test consisting of 18 items has been prepared for Turkey's climate according to the Revised Bloom’s taksonomy main steps of the cognitive process dimension. Then, the questions prepared were voluntarily applied to 46 students in the 2nd year of social studies education department of a university in the Eastern Black Sea Region in the fall semester of 2019-2020. Then, how to calculate item difficulty index (Pj), item discrimination index (rjx), item reliability index (rj) and item standard deviation (Sj) with the data obtained from the trial application are explained with examples. How to fix the items with low item discrimination index value is explained with examples. Then, how to estimate the test statistics by using item statistics is explained with examples. Also, how to find the difficulty and discrimination index values of the items from the fan table is explained with examples.The items with item discrimination index below 0.20 are included in the study in order to form an unexamined sample since the final application has not been passed. The arithmetic mean (¯X) of the test that was applied was found as 9.07. The average difficulty (¯P) of the test was 0.50, the mean of the test standard deviation (Sx) was 2.48, and the variance value (S²x) was 6.15. The study can be developed and turned into a achievement test for Turkey's climate. The study is expected to contribute to the studies to be carried out.

Keywords