The Examination Of The Relationship Between Destructive Leadership And Organizational Cynicism: The Role Of Psychological Contract Breach

Author :  

Year-Number: 2020-62
Language : null
Konu :
Number of pages: 2117-2126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri ve örgütsel sinizmin öncülleri bireysel psikososyal değişkenler bağlamında incelenmiştir. Literatür araştırması ve teorik arka plan incelemeleri ardından, örgütsel sinizmi açıklayabilecek değişkenler arasında bir psikososyal değişken olarak çalışanların deneyimlediği yıkıcı liderliğin olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, örgütsel sinizm ile yıkıcı liderlik arasındaki ilişkide birtakım durumsal faktörler aracılığıyla gerçekleşebileceği öne sürülerek psikolojik sözleşme ihlalinin bir aracı rolü olabileceği varsayılmıştır. Araştırma, İstanbul ilinde üretim, hızlı tüketim malları, telekomünikasyon, enerji, finans, eğitim gibi sektörlerde çalışmakta olan bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere (N=260) keşfedici faktör analizi uygulanmış ve hipotezleri test etmek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgulara göre çalışanların algıladığı yıkıcı liderlik ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bireylerin psikolojik sözleşme ihlalinin yıkıcı liderlik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkide aracı rolü olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, kuramsal ve uygulamaya yönelik değerlendirmelerle birlikte tartışılmıştır. Bu makale “Algılanan Yıkıcı Liderlik ve Benlik Kurgularının Psikolojik Uyumsuzluk ve Örgütsel Sinizm ile İlişkisi: Psikolojik İhtiyaç Engellenmesi, Psikolojik Sözleşme İhlali ve İşin Anlamlılığının Rolleri” adlı doktora tezinden türetilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the predispositions of organizational cynicism in the workplace was examined in terms of individual psychosocial variables. As a consequent of the literature research and theoretical background investigations, it can be argued that there may be perceptions of destructive leadership in the workplace as a psychosocial variable among the variables that can explicate organizational cynicism. In addition, it is assumed that the relationship between destructive leadership and organizational cynicism may change according to certain situational factors and it can be assumed that psychological contract breach may have a mediator role. The research was conducted on the participants working in organizations from manufacturing, fast-moving consumer products, telecommunication, energy, finance, and education sectors in İstanbul. Exploratory factor analyses were carried out on the gathered data (N=260) and multiple regression analyses were conducted in order to test the hypotheses. Results showed that there is a significant association between destructive leadership and organizational cynicism. Moreover, it was observed that psychological contract breach has a mediating role on the relationship between destructive leadership and organizational cynicism. The findings were evaluated with the conceptual and practical implications. This paper is based on a PhD thesis, titled “The Relations of Perceived Destructive Leadership and Self-Construals with Employees’ Personal Psychological Disharmony and Organizational Cynicism: The Roles of Psychological Need Thwarting, Psychological Contract Breach and Task Significance”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics