Çocuk Öznelerin Youtube ve Youtuberlık Algısı (Aydın İli Örneği)

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2000-2012
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de sosyal medya gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. En çok kullanılan sosyal medya araçlarından YouTube, aynı zamanda yeni bir mesleğin de doğmasına zemin hazırladı. Çeşitli konularda video çekme, düzenleme ve açık erişimle tüm dünya ile paylaşma anlamına gelen “YouTuber”, meslek adı olarak “YouTuberlık” ve “Youtube içerik üreticiliği” şeklinde kavramlar Türkçe’ye yerleşmektedir. YouTube yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da hem izleyici hem de üretici olarak etkin oldukları bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda, yeni çocukluk sosyolojisi teorilerinde sosyal aktör kabul edilen çocukların tutum ve görüşlerine göre çocukların YouTube ve YouTuberlık algıları bu makalenin araştırma konusudur. Bu çerçevede Aydın ili eğitim kurumlarındaki 526 çocukla anket uygulaması yapılan geniş çaplı bir araştırmanın, açık uçlu soru kısmında kendisine ait bir YouTube kanalı olduğunu belirten 10-14 yaş arası 20 çocukla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde elde edilen veriler niteliksel araştırma bağlamında betimsel analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Araştırmanın başlıca bulguları, çocukların büyük çoğunluğunun YouTube’da video izlemeye geniş zaman ayırdıkları, ebeveynlerinden bağımsız olarak kendi kararları ile kanal açarak içerik ürettikleri, takipçi sayılarını artırmak için stratejiler yürüttükleri ve YouTube’da yayınladıkları reklamlar üzerinden maddi gelir elde edebildikleridir. Araştırma küçük çaplı olsa da hem sosyal medya hem de yeni çocukluk sosyolojisi için değerli sonuçlar sunduğu ileri sürülebilir. Bu bakımdan araştırma bulguları, her iki alana da katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Social media is becoming a part of everyday life in Turkey. One of the most widely used social media tools, YouTube also paved the way for the emergence of a new profession. Concepts of "YouTuber", which means taking videos on various subjects, editing and sharing with the whole world with open access, set the concepts of "YouTuber" and "Youtube” content production" in Turkish. YouTube has become an area where not only adults but also children are active both as a viewer and as a producer. In this context, the perceptions of YouTube and YouTuber are the subject of research of this article on the basis of whether this new profession has a place according to the attitudes and opinions of children who are accepted as social actors in new childhood sociology theories. This article was taken from a wide ranging research that a survey conducted with 526 children in educational institutions in Aydın province and has a open-ended question section about their productivity of own YouTube channel. In this framework, semi-structured in-depth interviews were conducted with 20 children between the ages of 10 and 14 who had a YouTube channel of its own.. The data obtained in the interviews were evaluated by making descriptive analysis in the context of qualitative research. The main findings of the research are that the vast majority of children spend a lot of time watching videos on YouTube, they create contents on there with their own decisions independently of their parents, they produce strategies to increase the number of followers, and they can earn money through the ads they publish on YouTube. Although the research is small, it can be claimed that it offers valuable results for both social media and new childhood sociology. In this regard, research findings aim to contribute to both areas.

Keywords