Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Siverek İlçesi Örneği)

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1988-1999
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırma, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan 110 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla; öğretmenler hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmek için Kişisel Bilgi Formu, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerini belirlemek için Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Anlamlı çıkan farklılıklarda, grup farklılıklarını inceleyebilmek için Scheffe testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yaşlarının ve medeni durumlarının, onların örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile yaşam doyumu düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür (p>0,05). Ayrıca araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile yaşam doyumuu düzeyleri arasında da pozitif yönde ve zayıf bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonunda bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to examine the organizational socialization and life satisfaction levels of preschool teachers. In this context, the research was carried out with 110 pre-school teachers working in schools affiliated to the Ministry of Education in Siverek district of Şanlıurfa province. In order to collect data; Personal Information Form was used to reach the necessary information about teachers, Organizational Socialization Scale was used to determine teachers' organizational socialization levels and Life Satisfaction Scale was used to determine their level of life satisfaction. The data were analyzed for independent samples by t test and One Way Variance Analysis (ANOVA) according to the category number of independent variables. Scheffe test was used to examine group differences in significant differences. Relationships between variables were investigated with the Pearson Moments Product Correlation Coefficient. As a result of the research, it was observed that the age and marital status of the teachers did not make a significant difference on their organizational socialization levels and life satisfaction levels (p> 0.05). In addition, as a result of the research, it has been determined that there is a positive and weak relationship between teachers' organizational socialization levels and life satisfaction levels. At the end of the research, suggestions are included in line with these results.

Keywords